Kunskapsbank

Energibalanser och Sankey-diagram

Publicerad: 2021-07-01


Verktyg för beslut och uppföljning.

Energibalanser och Sankey-diagram

En energibalans är ett utmärkt verktyg för uppföljning av åtgärder eller beslutsunderlag för kommande åtgärder, i syfte att uppfylla satta energi-och klimatmål. 

Sankey-diagram

En visuell energibalans ger en tydlig grafisk bild över hur en kommuns eller ett läns energiflöde ser ut, med avseende på tillförsel, omvandling och slutanvändning. Energibalansen visar också hur mycket fossila bränslen som måste konverteras till förnybara. En visuell energibalans kan byggas i ett så kallat Sankey-diagram; ett specifikt flödesschema som kan visa alla de primära energiflödena in i en kommun eller i ett län.

 

Se exempel nedan, där orange visar flöde av el, gul motsvarar värme, brun fossila produkter och grön olika typer av biobränslen. Vänster sida visar tillförsel, i mitten sker en omvandling och till höger visar slutanvändning. Bredden på respektive pil är direkt proportionell mot energiflödets storlek. 

 

De Sankey-diagram som vi gör på Energikontor Syd är baserade på data i huvudsak från SCB:s databas för kommunal och regional energistatistik (KRE). Vid otydlig statistik kan det också finnas behov av diskussion med tjänsteperson i kommunen/länet.

 

Fullständig energibalans

Vid en så kallad fullständig energibalans görs en djupare analys i såväl tillförd som slutanvänd energi i kommunen/länet. Då redovisas också den el – och fjärrvärmeproduktion som sker. Storleken av de olika flödena jämförs över tid. Vid en fullständig energibalans visas även de växthusdrivande emissioner man får som ett resultat av energianvändningen och annan verksamhet i det geografiskt begränsade området.

 

Beställ en energibalans

Energikontor Sydost erbjuder alla våra ägare att beställa årliga energibalanser. Läs mer om detta erbjudande eller kontakta Göran Gustavsson

Kontaktpersoner


Göran Gustavsson

Göran Gustavsson

Projektledare

Tel. 0709-21 60 54 ,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat