Energisamverkan Blekinge

en plattform för kompetensutveckling inom hållbara byggnader

 

Arbetar du på en av Blekinges kommuner eller kommunala bolag och vill verka för fler energismarta byggnader med hållbara material? Det är här vi samlas för att tillsammans utveckla Blekinges fastighetsbestånd.

Manual för hållbar byggnation i Blekinge, filmer, verktygslåda och övrigt informationsmaterial

 Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual (version 2021-02-08)   

Gå direkt till filmer

Gå direkt till verktygslådan

                                                               
Sammanfattning

En arbetsgrupp inom projekt Energisamverkan Blekinge har tagit fram en manual för hållbart och cirkulärt byggande i Blekinge. Manualen är ett praktiskt arbetsverktyg för projektledare. I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion eller ombyggnation/renovering ska manualen användas som ett underlag för att ta fram kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive byggprojekt. Med manualen vill vi som är offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara byggnader i länet. På det sättet kan vi bidra en kvalitetshöjning i större byggprojekt och en tydlighet gentemot våra leverantörer. 

 

Syftet med manualen

Manualen ska i första hand vara ett praktiskt verktyg som ger ett bra stöd för projektledare att genomföra projekt med hållbart byggande. Övergripande målsättningar med manualen:

 • att offentliga aktörer i Blekinge får gemensamma mål och inriktning på arbetet med hållbart byggande,
 • att minska klimat- och miljöpåverkan från byggnation
 • att få en bättre standard på byggnader och bra komfort inomhus,
 • att bygga upp kunskap och utbyte om hållbart byggande bland beställare, entreprenörer och leverantörer
 • att hitta kostnadseffektiva lösningar både när det gäller materialval och metoder
   

Manualen ska både fungera som stöd vid planering av ett projekt och kunna göras om till ett kvalitetsprogram för hållbarhet i projektet. Genom att använda manualen som en gemensam bas skapas en tydlighet om vad Blekinges offentliga aktörer menar med hållbart byggande emot entreprenörer och leverantörer. 

 

Inriktning på manualen

I manualen konkretiseras tankar kring hållbar byggnation med utgångspunkt i Boverkets definition av hållbart byggande. Inom Energisamverkan Blekinge har vi valt att utveckla detta vidare i åtta fokusområden:

 • Platsens förutsättningar
 • Hållbar arkitektur och design på byggnadsnivå
 • Hälsosamma och hållbara materialval
 • God inomhusmiljö
 • Rätt resursanvändning
 • Trygga och säkra platser och lokaler
 • Berikande utemiljöer
 • Delaktighet, kulturell och social livskvalitet

 

För varje fokusområde finns det olika mål. Målen är generellt satta och konkretiseras ytterligare när ett kvalitetsprogram tas fram för ett projekt. Man kan säga att målen också fungera som en checklista för vilka frågor du behöver gå igenom när det gäller hållbart byggande i olika projekt. För varje mål finns en struktur där vi har bedömt i vilka faser, av ett byggprojekt, som det är relevant att jobba med målen. De olika faserna är förstudie, detaljplan, projektering, byggnation, förvaltning och demontering. 
 

Detta ingår i manualen

 • En manual för hållbart byggande.
 • En verktygslåda med faktabilagor, informationsmaterial och mallar, se nedan för uppladdade dokument.   Filmer

 

 

Filmer producerade under 2021-2022. Filmerna går igenom hur du använder manualen, aspekter av ekonomi för hållbar byggande, samt faserna Förstudie, Projektering samt Förvaltning. 

 

Användning av manualen

 

 
Ekonomi och hållbart byggande

 

 
Förstudie

 

 
Projektering

 

 

Förvaltning och uppföljning

 

 

Verktygslåda   

Faktablad

Faktablad 1 - Hållbart byggande 

Faktablad 2 - Hållbart byggande och ekonomi

Faktablad 3 - Miljöcertifieringar för byggnader – en översikt och jämförelse

Faktablad 4 - Cirkulärt byggande

Faktablad 5 - Materialdatabaser

Faktablad 6 - Cradle to Cradle®

Faktablad 7 - Biofilisk design

 

Exempel

Intressentlista för en förskola

 

Informationsmaterial

Bildspel om manualen för hållbart byggande

 

Mallar

Formulär intressentanalys fokusområden (word)

Mall för målöversikt och projektuppföljning (word)

Mall för målöversikt och projektuppföljning (excel)

 

Samtliga dokument i Verktygslådan är framtagna av Energikontor Syd tillsammans med Ronneby kommun. 
 

Kontaktperson
Martina Adenholm, Ronneby kommun

Övriga fallstudier: Byggnader som energisystem, Vattenhushållning, Energilagring i byggnader,  Koldioxidpositiva och hållbara byggnader, Digitalisering.

Arbete med att göra fallstudier kopplat till ny teknik eller metoder är under gång. Fallstudider kommer bland annat att utvärdera hur tekniken fungerar, miljöeffekter, kostnader, samhällsnyttor med mera. Fallstudierna kommer inledningsvis vara kopplade till hållbara materialval, energieffektivisering, digitalisering, vattenhushållning, egen energiproduktion och energilagring i byggnader. De publiceras löpande när de blir klara. 

Byggnader som energisystem

 

Hållbarhetspotentialen i byggnaders integrering med samhällssystem (B2X) (version mars 2022)

Brådskan att ta itu med klimatförändringarna får allt större uppmärksamhet över hela världen, men det är bara en del av den bredare globala hållbarhetsutmaningen. FN har försökt hantera detta genom Agenda 2030 och dess 17 Sustainable Development Goals (SDG)1. Byggnaderna och byggnadssystemen (inklusive omgivande energi- och transportsystem) har identifierats som stora bidragsgivare till både hållbarhetsutmaningen i stort och till klimatförändringarna. Allt pekar på att en hållbarhetsomställning av dagens komplexa samhällssystem måste ske integrerat för att det över huvud taget ska kunna vara samhällsekonomiskt genomförbart. Energisamverkan Blekinge ville därför titta närmare på hur en vidare integrering av byggnader med andra samhällssystem skulle kunna genomföras.


Kontaktpersoner:

Tommy Lindström, Energikontor Syd

tommy.lindstrom@energikontorsyd.se


Dr. Henrik Ny och Martin Prieto Beaulieu från SustainTrans-gruppen, Blekinge Tekniska Högskola
henrik.ny@bth.se
Martin.prieto.beaulieu@bth.se

 


Vattenhushållning

Vattenhushållning - En fallstudie om olika exempel på hantering av regn- och snövatten samt återvinning av energi från avloppsvatten (version 2022-04-05)

Det finns flera incitament för att mer aktivt jobba med vattenhushållning kopplat till fastigheter. I denna fallstudie har vi försökt att översiktligt samla lärdomar och erfarenheter från flera olika vattenhushållningsprojekt i Sverige, som inspiration till kommande byggprojekt.

 

Kontaktperson:

Tommy Lindström, Energikontor Syd

tommy.lindstrom@energikontorsyd.se


Energilagring i byggnader

Inom projekt Energisamverkan Blekinge tas två vägledningar fram om energilagring i byggnader. Vägledningarna riktar sig till alla som är intresserade av att satsa på energilagring med batterier och vätgas i byggnader. Själva vägledningen tar upp en översikt över några projekt med energilagring i Sverige, information om teknik, miljöaspekter, säkerhet och kostnader. 


 Vägledning för batterilagring i byggnader (version 2021-03-29)

Vägledningen fokuserar på användning av batterier som en del av energisystemet i en byggnad. Syftet är att ge alla som är intresserade av energilagring en bakgrund om tekniken, kunskap om vilka frågeställningar som är viktiga att gå igenom inför ett projekt, samt om vilka tillstånd som behövs inför en installation. 

 

 

 Fallstudie - Batterilager på Hasslö skola (version 2022-02-18)

 

 

Kort efter att batterilagringen installerades gick leverantören i konkurs. Batterilagringen har inte gett önskad effekt och Karlskrona kommun har därför bett om hjälp för att se över om det finns möjligheter att optimera anläggningen. I ovan rapport kan du bland annat läsa om rekommendationer för hur anläggningen kan användas. 

 

 

Kontaktperson:
Pierre Ståhl, Energikontor Syd

pierrestahl@energikontorsyd.se

 


Koldioxidpositiva och hållbara byggnader

Blekinge Tekniska Högskola har tagit fram en rapport om koldioxidpositiva och hållbara byggnader. Rapporten är ett kunskapsunderlag för de aktörer som vill öka sin förståelse för varför och hur vi kan arbeta för att få klimatneutrala eller till och med klimatpositiva byggnader. Detta kunskapsunderlag är viktigt för att vi i Blekinge ska kunna arbeta vidare med målen om klimatneutrala byggnader i ”Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual” (se föregående grön flik). 
 

I sin studie har BTH tagit fram definitioner för vad vi menar med klimatneutrala respektive klimatpositiva byggnader. Vi får svar på vad Parisavtalet och Klimatlagen innebär för bygg- och fastighetssektorn och i vilken takt vi behöver minska klimatpåverkan från sektorn. Rapporten ger också en introduktion till olika pågående initiativ för minskad klimatpåverkan från byggnader, till exempel miljöcertifieringar för byggnader, LFM30:s initiativ för klimatberäkningar och klimatkompensation.

 

Det är viktigt att minska klimatpåverkan vid nyproduktion av byggnader, samtidigt får vi inte glömma bort vårt stora befintliga byggnadsbestånd. Här finns också mycket kvar att göra med energianvändning och val av energikällor. I rapporten finns sex olika strategier att arbeta med för att uppnå klimatpositiva byggnader. Strategierna tar bland annat upp fysisk planering, materialval, återbruk, effektiv energianvändning, val av energikällor, egen energiproduktion, klimatkompensation och kunskapshöjning.

 

 Så blir klimatpositiva byggnader och byggnadssystem hållbara (version 2021-03-15). 

 

 

Rapporten ovan är framtagen av Sustaintrans teamet på Blekinge Tekniska Högskola. De har också samverkat med LFM30 och IVL.

 

Kontaktperson:
Dr Henrik Ny, Blekinge Tekniska Högskola

Henrik.ny@bth.se


Digitalisering

Digitalisering skapar många möjligheter och därför har vi valt att i projektet undersöka hur långt vi har kommit med digitalisering av fastigheter i Blekinge. Genom att identifiera utmaningar och potentialen skapas förutsättningar för framtida samverkan och kunskapsutbyte inom digitaliseringsområdet, som en del av samverkansplattformen Energisamverkan Blekinge.

 

Fallstudien ger en överblick vad organisationerna befinner sig idag och också en omvärldsanalys som visar vad som är möjligt, och vägen dit. Genom att bilda en arbetsgrupp i samverkan med Goda Tech (inom Goda Hus) kommer vi att kunna ta fram material och stötta varandra framöver i kommande projekt och förändringsarbete, samt hitta gemensamma behovsområden och initiera olika pilotprojekt. Digitalisering kan dock utföras med olika metoder och inriktningar, här behöver det framförallt finnas kunskap och utbyte av erfarenheter för att nyttja möjligheterna på ett bra sätt. Det som är viktigt för en organisation behöver inte vara prioriterat hos en annan, men tillsammans skapar vi en gedigen kunskapsbank som kommer att bli oerhört värdefull i det fortsatt arbetet. Det blir därför svårt att ta fram någon gemensam mall för hur du skapar en digitaliseringsstrategi, men däremot ett bra underlag hur du kan skapa en strategisk digitaliseringsinriktning och metodval för din organisation.

 

Alla vet att ett hållbart byggande och fastighetsförvaltning kräver digitala lösningar för styrning och uppföljning. De flesta har börjat denna resa och fallstudien vill hjälpa till att påskynda processen mot effektiva och hållbara fastigheter i Blekinge.

 

 Digitalisering i fastigheter - en omvärldsanalys (version 21-03-26)

Samhället blir alltmer digitalt och även inom fastighetssektorn sker en snabb utveckling, men var ska din digitaliseringsresa börja? 

 

Ta del av vår omvärldsanalys där vi genom en litteraturstudie försökt sammanställa aktuell information från olika källor och ge en bild över vad som kan, och vad som behöver göras. Digitalisering är ett begrepp som innehåller väldigt mycket mer än bara ettor och nollor. Tänk om hus kunde prata, ja, nu är det möjligt, men vad vill du höra?, och inte minst, vad vill du säga till huset? Förutom alla tekniska lösningar handlar det också om information och data, men vem ska äga datan?
 

Digitalisering ger möjlighet till så mycket mera än bara styrning av en fastighets olika system, här utveckla snabbt tjänster för de som använder byggnaden. Allt från digital bokning av tvättstuga, uppkopplade kylskåp och appar för att styra belysning och dörrlås. Förhoppningen är den här omvärldsanalysen ska ge en överblick och orientering för att börja digitalisera fastigheter på ett strategiskt och effektivt sätt som skapar mervärden för förvaltare, brukare och inte minst skattebetalare. Som i all teknikutveckling är detta ett område i ständig utveckling, därför får omvärldsanalysen läsas som en ögonblicksbild, men innehåller samtidigt råd och riktlinjer som säkerligen kan användas under de kommande åren. Analysen är framtagen av Energikontor Syd. 

 

Kontaktperson:

Tommy Lindström, Energikontor Syd

tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

 

 Rapport - digitalisering i fastigheter (dec 2020)

Rapporten går igenom digitalisering i fastighetsbranschen i allmänhet, samt ger en analys och kartläggning av statusen på digitaliseringsområdet hos de olika offentliga fastighetsägarna inom Energisamverkan Blekinge. Intervjuer har genomförts och olika exempel lyfts fram. Organisationerna visade sig ha olika mognadsgrad inom digitalisering vilket beskrivs i rapporten. För att få en förståelse och underlag för att komma vidare i studien, gjordes en kartläggning av statusen på digitaliseringsområdet hos respektive projektet partner.

 

Hos samtliga pågick ett intensivt arbete med digitalisering av verksamheterna, dock hade man kommit lite olika långt och har olika förutsättningar och mål. En analys genomfördes för att se likheter och skillnader mellan de olika organisationerna och hitta vägar framåt. I sammanfattningen gjordes en klassificering av digital mognadsnivå hos de olika organisationerna där två olika modeller för mognadsnivå användes, en för mer generell digital mognad och en med mer teknisk inriktning på digital fastighetsautomation. Rapporten är framtagen av Netport Science Park. 

 

Kontaktperson:

Peter Nilsson, Netport Science Park

peter.nilsson@netport.se

 

Goda exempel

Genomförda aktiviteter + material

Angrip underhållsskulden genom att energieffektivisera!

6 april 2022 bjöd vi in till ett kunskapsutbyte för de som jobbar med fastigheter, ekonomi och upphandling - ett samarrangemang med Energieffektiviseringsföretagen. Under webbinariet fick vi bland annat veta mer om olika modeller för energieffektivisering, så som ENOff-modellen, Värdeskapande fastighetsförvaltning och Samverkansmodellen. Det inspelade webbinariet finns att se på vår Youtube-kanal fram till och med 22 april. Vill du ta del av dagens presentationer? Kontakta Lidia Salame


Kunskapsutbyte hållbart byggande del 2 - Om arkitektur och byggnadsintegrerade solceller

1 mars 2022 hölls det andra webbinariet i vår serie på tema kunskapsutbyte hållbart byggande.

 

Cord Siegel, vd för Siegel Architecture, presenterade den hållbara bostadsrättsföreningen Shiitake i Malmö, som belönades med Stadsbyggnadspriset 2020, samt två andra byggprojekt.

 

Anna Svensson, innovationschef på Soltech - Sveriges ledande helhetsleverantör inom integrerad energi- och solteknologi, berättade om marknad och utveckling för integrerade solceller.

 

Vill du ta del av dagens presentationer? Kontakta Lidia Salame


Kunskapsutbyte på tema hållbart byggande - Om tegelåterbruk och lågenergibyggprojekt

8 februari 2022 arrangerade vi ett webbinarium på tema hållbart byggande - detta första tillfälle fokuserade på tegelåterbruk och lågenergibyggprojekt. Vi fick lyssna på Bruksspecialisten -  Sveriges enda specialistkedja som säljer tjänster och systemlösningar inom murat & putsat byggande, där Mats Klint och Jimmie Hällström berättade om deras arbete med tegelåterbruk. 

 

Lars Lund, fastighetschef och Zerny Bäck, fastighetsingenjör på Älmhults kommun, berättade om kommunens nuvarande och kommande projekt inom lågenergibyggnation, bland annat Elmeskolan och kommande Paradisskolan (invigs 2022) som byggts med passivhusteknik. 

Vill du ta del av dagens presentationer - kontakta Lidia Salame


Digital workshop om hållbart byggande i Blekinge

28 april 2021 körde vi en digital workshop med inspirationsföreläsning om hållbart byggande av Ivana Kildsgaard, genomgång av Manualen för hållbart byggande i Blekinge, samt gruppdiskussion om  erfarenheter och tankar kring utveckling av hållbart byggande. 


EPIC - nordens första WELL-certifierade kontorshus med återbrukat material

19 februari 2021 bjöd vi in Sofia Ekerlund, ansvarig för SKANSKAs arbete med hälsosamma arbetsplatser och WELL-certifiering, att prata lite om kontorshuset EPIC i Malmö. 


Spola inte bort värmen! Webbinarium om energirenovering och värmeåtervinning från avloppsvatten

19 november arrangerade vi ett webbinarium om energirenoveringen av kvarteret Alabastern i Växjö, där Stefan Olsson berättade om de tekniker som använts i renoveringen som bidrog till en halverad energiförbrukning för kvarterets hyreshus.


Webbinarium om att bygga i trä - från policy till praktik

19 oktober fick vi lyssna på Catharina Winberg, ordförande VKAB och Johan Carltad, Växjöbostäder, om kommunens träbyggnadsstrategi, drivkraft för att bygga mer i trä, samt om arbetet i praktiken.


Om vädrets påverkan på energianvändning

13/10 bjöd vi in SMHI till ett webbinarium för att lära oss mer om hur väder och klimatet påverkar vår energianvändning. 


Att ställa energikrav på LCC i upphandling

18/5 bjöd vi  in Daniel Svensson, vd på ESM (Energy Service Management) att prata om LCC och vad det innebär att ställa krav på LCC vid upphandling. 
Daniel tog bland annat upp:
 

 • Vilka modeller/beräkningsmodeller för LCC finns för energisystem i byggnader?
 • Vad ska man utgå ifrån vid upphandling?
 • Hur använder man LCC i upphandling i praktiken?
 • Roller - vad gör beställare respektive anbudsgivare
 • Möjligheter och hinder med LCC i upphandling
 • Utvärdera anbud med LCC - hur fungerar det?
 • Hur säkerställer man att energikraven uppfylls?
 • Goda exempel
 

Se daniels presentation.


Gröna lån - för gröna investeringsprojekt

29 april 2020 bjöd vi in Patrik Stenman från Kommuninvest att föreläsa om Gröna lån.

Se Patriks presentation


Vätgas & bränslecell - ett fossilfritt energisystem

21 april 2020 arrangerade vi ett webbinarium om vätgaslagring i byggnader.  Jan Thorsson, konsult och fd. vd på Vårgårda BostäderI Vårgårda i Västergötland, berättade om erfarenheterna från Vårgårdas installation av ett system där vätgas nyttjas för långtidslagring av energi, vilket gör sex byggnader med 172 lägenheter självförsörjande på fastighetsenergi.

Se Jan Thorssons presentation. Se Energikontorets presentationSe anteckningar från föreläsningen


Slösar vi bort 100 miljoner per år i Blekinges offentliga fastigheter?

Den 14 februari 2020 arrangerade Energisamverkan Blekinge en halvdag på temat värdeskapande fastighetsförvaltning. Daniel Svensson från Energy Service Management i Sv AB berättade om vilken potential det finns att spara energi både i kommunala och i regionens fastigheter. Det är vanligt att underhållet på fastigheter prioriteras ner när det är dålig ekonomi i kommuner eller regioner. Det i sin tur leder till att vi har ett eftersatt underhåll och gammal utrustning i många fastigheter.  

 

En snabb överslagsberäkning visar att Blekinges kommunala fastighetsförvaltningar och regionen slösar bort drygt 100 miljoner årligen på onödiga energifakturor på grund av eftersatt underhåll! När vi jämför med var de bästa kommunerna ligger på i Sverige har vi betydligt högre energiförbrukning.

 

I Skåne ett projekt genomförts där fyra kommuner har kartlagt sina fastigheter för att se vad som behöver göras, vilka kostnader det innebär och hur mycket energi som de kan spara. Länsstyrelsen i Skåne initierade projektet och kunde bekosta kartläggningen med stöd från EU:s Regionala utvecklingsfond och Region Skåne. Anders Edwall, teknisk chef i Osby kommun berättade om hur de inventerat sina fastigheter och det underhållsberg som de skjuter framför sig. Nu har deras kommunstyrelse tagit beslut om en handlingsplan för att energieffektivisera hela fastighetsbeståndet.  För att komma dit behövs en förankring och förståelse för att underhållet behöver vara behovsstyrt och inte budgetstyrt.

Se Daniel Svenssons presentation


Digitalisering och smarta byggnader

11 december 2019 arrangerade Energisamverkan Blekinge en träff om digitalisering tillsammans med digitaliseringsnätverket GodaTech (arbetsgrupp inom GodaHus) för att dela med sig av erfarenheter i ämnet. Under dagen hölls en workshop för att fånga upp intressanta fokusområden för digitalisering i Blekinge. 

Se presentationerna från dagen: GodaTech, Elvaco, GodaHus - DIACCESS och Myrspoven


Studiebesök i Örebro

Under två dagar i oktober 2019 var deltagarna i Energisamverkan Blekinge och medlemmarna i Goda hus på studiebesök i Örebro, där de träffade ett fastighetsnätsverk. 

Deltagarna fick även lyssna på det kommunala bostadsbolaget KUMBRO (Kumla och Örebro) som arbetar för att minska koldioxidutsläppen genom att utveckla nya samarbetsformer inom energi och teknik. De har även de globala målen som styrmedel, vilket innebär att vissa projekt genomförs även när affären som rent ekonomiskt inte är helt lönsam, men som resulterar i till exempel minskade utsläpp. Läs mer om studiebesöket

På Fastighetsnätverket i Örebros hemsida hittar du presentationerna från dagen.

Stöd och verktyg

Så här ställer du energikrav vid upphandling.

Kravspec vid upphanding

En kravspecifikation ska tydligt beskriva och sammanfatta de krav som beställaren har på en produkt eller en tjänst. Kravspecifikationen är också ett stöd vid upphandlingar, då den ”tvingar” beställaren att noga överväga sina behov. Belok har tagit fram flera olika kravspecifikationer. Kravspecifikationerna är utformade så att de kan bifogas till förfrågningsunderlaget eller finnas som bilaga till kontrakt och avtal.

Gå till BELOKs hemsida för kravspecar

Totalmetodiken

Totalmetodiken är en metod för att identifiera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader.  Gå till BELOKs hemsida för totalmetodiken.

LCC - livscykelkostnad

Livscykelkostnader tillämpas när man vill utvärdera investeringar över tid och för att jämföra olika alternativ. Det handlar till stor del om att välja inköp som ger mest värde baserat på en totalkostnad över tid.

I dag utgår organisationer alltför ofta från inköpspris vilket kan ge en missvisande bild av den faktiska kostnaden. Det är viktigt att se inköpspriset som ett av flera kostnadselement för inköp.  Gå till Upphandlingsmyndighetens hemsida om LCC.

 

Ställ krav för återbruk och cirkulärt byggande

Göteborgs stad har tagit fram rekommendationer för hur offentliga upphandlare kan ställa krav som gynnar återbruk och cirkulärt byggande. Gå till guiden Dags att bygga och riva cirkulärt!

Länkar till relevanta organisationer

 • BELOK är en organisation finansierad av Energimyndigheten och 21 av Sveriges största fastighetsägare, vars uppgift är att testa nya metoder och tekniker inom energieffektivisering och sprida kunskapen.
 • Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.
 • Bebo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.
 • Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.
 • LÅGAN är en samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och vid renovering. Ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. 
 • GodaHus  är en förening som arbetar med att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helixmodellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregionen. 
 • Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) är ett uppdrag från Boverket som ska främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, genom att samla in, målgruppsanpassa och sprida information om hållbart byggande.
 • Fossilfritt Sveriges Färdplan för bygg- och anläggningsektorn.

Om Energisamverkan Blekinge

Energisamverkan Blekinge är en plattform för kompetensutveckling inom hållbara byggnader. Det handlar både om energismarta byggnader och byggnadens roll i energisystemet.

 

Energisamverkan Blekinge drevs som ett projekt lett av Energikontor Syd och det finansieras av Region Blekinges regionala utvecklingsfond och Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, samt av länsstyrelsen Blekinge. Projektet medfinansieras av Region Blekinge, Karlskrona, Karlshamns, Olofströms och Ronneby kommuner, Karlskronahem, Ronnebyhus, Karlshamnsbostäder och Olofströmshus, samt stöds av Netport Science Park och Blekinge Tekniska Högskola.