Kraftvärme - vad är det?

Kraftvärme är samtidig produktion av el och värme.

Kraftvärme från förnybara bränslen, som biomassa, ger både grön el och värme. I medelstora och stora fjärrvärmeanläggningar är samtidig produktion av el och värme ett självklart val. 

I ett kraftvärmeverk eldas bränslen som kokar upp vatten till ånga. Ångan driver en turbin som i sin tur är kopplad till en generator som omvandlar turbinens mekaniska energi till elektrisk energi. Via en kondensor kyls ångan ner och den tillvaratagna värmen leds ut i fjärrvärmenätet.

 

Ju fler som kopplas upp till fjärrvärme desto mer el kan produceras

Effektiviteten i ett kraftvärmeverk bygger på att det finns ett underlag för värmeproduktionen. Vid ett kraftvärmeverk är verkningsgraden omkring 90 procent, vilket kan jämföras med 30-50 % om endast el produceras och värmen kyls bort (i ett så kallat kondenskraftverk). 

Att producera både el och värme ger minskade kostnader för elimport men det finns fler argument för att investera i en småskalig bio-kraftvärmeanläggning. Ökad produktion av närproducerad el avlastar elnätet och minskar sårbarheten vid elavbrott. Att el produceras i många små enheter är generellt sett bra för nätsäkerheten. Man minskar även behovet av stora och i många fall störande kraftledningar. 

Låga elpriser gynnar småskalig kraftvärme

Under de senare året har elpriserna legat på en låg nivå. Trots det låga elpriset (spotpriset) påverkas den totala elkostnaden ute hos förbrukarna endast till en relativt liten del. Vilket beror på att elpriset består av förutom elpriset även nätavgifter, elcertifikatsavgift, energiskatt och moms. Det är därför i dagsläget paradoxalt nog, olönsamt att producera el i stor skala, men kan vara lönsamt i liten skala och för egen förbrukning. I dagsläget ligger gränsen för skattebefrielse för icke yrkesmässig elproduktion på 100 kW installerad generatoreffekt.

Publikationer och länkar


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019.
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige.

 

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP