Småskalig kraftvärme från biobränsle

Demonstration av tre tekniker för kombinerad produktion av förnybar el och värme

 

Kraftvärmeverk är traditionellt stora anläggningar, men via ett flerårigt demonstrationsprojekt (2018-2020), som letts av Energikontor Sydost, har tre mindre anläggningar i sydostregionen byggts och utvärderats.

 

Ett av målen med projektet var att stimulera marknaden genom att testa tekniker som ännu inte kommersialiserats fullt ut. 

Vi har lyckats med uppdraget att stimulera marknaden – en av tre teknikerna har kommersialiserats tack vare projektet. Leverantören av ORC-anläggningen har visat att de har en fungerande teknik och har sålt över 16 anläggningar (2020) tack vare demonstrationsanläggningen i Bräkne-Hoby. Representanter från i stort sett alla nya anläggningar  har varit på studiebesök till ORC:n, vilket inspirerade dem att installera en själva.

Sammanfattande kort rapport om resultaten: Småskalig kraftvärme -  planerbar, lokal och cirkulär (2020)

Klicka på bilden för att ladda ner handboken som presenterar tre tekniker för småskalig kraftvärme.

För vem är det här intressant

För småindustrier, fastigheter och lantbruk passar förgasningstekniken oftast bäst, därför kan ett besök på Emåmejeriet i Hultsfred vara intressant. För större industrier (tex sågverk) eller fjärrvärmeanläggningar kan ORC eller turbin för våt ånga (WST) vara av intresse, så besök gärna Sörbyverket i Ronneby eller Panncentralen i Bräkne-Hoby.


 


Demonstrationsanläggningarna

Information av tre tekniker för kombinerad produktion av förnybar el och värme

WST

Ronneby Miljö & Teknik AB har installerat en våtångsturbin (WST wet steam turbine) för elproduktion på befintlig fjärrvärmeanläggning, Sörbyverket.

Läs mer om tekniken, resultat och lärdomar

Förgasare

Emåmejeriet i Hultsfred har installerat en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el. Spillvärmen används för att torka bränslet

Läs mer om tekniken, resultat och lärdomar

ORC

Ronneby Miljö & Teknik AB har installerat en ORC-enhet (Organisk Rankinecykel)  på Miljötekniks befintliga biobränslepanna i Bräkne-Hoby.

Läs mer om tekniken, resultat och lärdomar

Projektresultat

Som en direkt följd av demonstrationerna har flera företag valt att investera i småskalig kraftvärme. Inom projekttiden har följande företag installerad en ORC-anläggning, de flesta efter ha varit på studiebesök på Ronneby Miljöteknik: 

 

 • ETC (50KW) 
 • Solör Bioenergi i Hörby (50kW) 
 • Örkelljunga fjärrvärme (200kW) 
 • VänerEnergi (50kW) 
 • Alvesta Energi (50kW) 
 • Högsby Energi (50kW) 
 • Eidsiva i Elverum Norge (450kW) 
 • Perstorp Energi (315kW) 
 • Solör Bioenergi i Vilhelmina (250kW) 
 • Solör Bioenergi i Svenljunga (315 kW) 
 • Ragn-sells Norrköping (120kW) 
 • Finspång Tekniska Verk (450 kW) 
 • Ystad Energi (250 x 3 KW) 
 • Västervik Energi och Miljö (90 kW) 

 

Övriga resultat

Detta projekt har genom sina demonstrationer av pilotanläggningarna agerat som startmotor och efter projektslut kommer det arbete som projektet lagt en grund till att leva vidare genom: 

 

 • Att kunskapen för småskalig kraftvärme har ökat hos projektets målgrupp (branschorganisationer, myndigheter och företag) 
 • Företag kommer fortsätta att investera i småskalig kraftvärme (genom ökad kännedom om möjligheten och genom att fler investerar) 
 • Myndigheter (Energimyndigheten och länsstyrelser) känner nu till möjligheten kring småskalig kraftvärme och det finns mål inskrivna kring småskalig kraftvärme i de regionala och lokala energi- och klimatstrategierna som gäller flera år framåt i tiden
 • Styrgruppens medlemmar intresseorganisationerna Svebio och Energiföretagen Sverige kommer: 
  • aktivt jobba vidare för att påverka styrmedel för biobaserad kraftvärme – det kommer också att gynna småskalig kraftvärmes möjlighet att expandera 
  • fortsätta sprida kunskapen om småskalig kraftvärme genom nätverksträffar för företag och genom seminarium/konferenser 
 • Kunskapen och kännedomen har även ökat hos panntillverkare och konsulter som kommer att jobba vidare med småskalig kraftvärme 
 • Energimyndigheten har genom sin medfinansiering till delar av projektet fått en ökad kunskap kring småskalig kraftvärme. Genom Energimyndigheten kommer arbetet med småskalig kraftvärme att leva vidare genom att: 
  • Myndigheten ger projektmedel till småskalig kraftvärme 
  • Myndigheten värnar om kraftvärmen roll i energisystemet 
  • Myndigheten föreslår ökade insatser för ett flexibelt och robust elsystem 
 • Energikontor sydost kommer också att två år efter projektet att sprida utvecklingen av småskalig kraftvärme genom att följa de nya anläggningar som installeras och sprida vid konferensen Bioenergidagen eller Energiting Sydost. 
 • Pilotanläggningarna finns öppna för studiebesök för dem som vill komma på besök fram till och med åtminstone 2022

Se filmer om demonstrationsanläggningarna 

Film om förgasaren på Emåmejeriet

 

Film om installationen av turbinen för våt ånga (WST) på Sörbyverket i Ronneby

 

Film om ORCn på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. 

 

Kortfilm om varför det kan vara bra att byta sin fossila uppvärmning mot el och värmeproduktion från biobränslen.

 

Presentation av vårt demonstrationsprojekt på engelska

 

Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2020.
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten.och Energiföretagen Sverige. 

 
Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP