Kunskapsbank

Vätgas - som drivmedel till bussar i kollektivtrafiken

Publicerad: 2021-06-28


Genomgång av faktorer kring infrastruktur och fordon.

Vätgas - som drivmedel till bussar i kollektivtrafiken

Vätgasbussen är i grunden en elbuss, men fördelen med att ha vätgas som bränsle jämfört med el är att bussen klarar längre sträckor eftersom den tillverkar sin egen el av vätgas under gång.

 

Möjligheter  

Flera aktörer tror att kostnaden för vätgas kommer att gå ner i och med att efterfrågan ökar. EU har under 2020 ökat sitt intresse för vätgas och vätgas lyfts i många sammanhang som det miljövänligaste bränslet. 

 

Eftersom vätgas behöver lagras under höga tryck kommer det alltid vara dyrt att transportera och det kommer gynna en lokal produktion.

 

Vätgas kan användas i rena vätgasbussar eller som en färdförlängare i elbussar. Men det skiljer sig stort mellan olika busstilverkare i synen på vätgasbussars utformning och roll i framtida kollektivtrafik.

 

Vätgas liknar diesel/RME/HVO under körning vilket gör att det går att behålla samma sätt att köra trafiken avseende turplanering.

Utmaningar

Den största utmaningen är infrastrukturen och uppbyggnaden av produktion av vätgas som måste ske i samverkan mellan fordonstillverkare, industri/vätgastillverkning, räddningstjänst, länsstyrelse, kommun, länstrafik med flera.

 

När det gäller ett eventuellt bygglov för en vätgasdepå gäller att det finns mark, och en detaljplan avsedd för ändamålet. Med yttranden behöver komma in både från räddningstjänsten och från Boverket. Det är även nödvändigt att stämma av med Länsstyrelsen. Det finns inte idag några prejudicerande fall sedan tidigare avseende vätgasetableringar, vilket är en osäkerhetsfaktor.

 

En annan utmaning är att se till att det blir en miljövänlig produktion av vätgas och att precis som med elen, se hela systemperspektivet från produktion till användning för att garantera att vätgasanvändningen ger en större miljönytta än fossila alternativ. 

Idag kostar en vätgasbuss omkring 3 till 4 gånger mer än en dieselbuss. Det är också mycket lång leveranstid för vätgasbussar i dagsläget.

 

Sandviken har köpt in Sveriges första två vätgasbussar till kollektivtrafiken.

 

 

Fördelar och nackdelar med vätgasbussar

Fördelar

 • Kan bli lokalt drivmedel
 • Klarar långa körsträckor
 • Litet batteri
 • Kan användas som sträckförlängare till elbussar

 

Nackdelar

 • Ingen infrastruktur uppbyggd (vare sig tankning eller produktion)
 • Ungefär hälften elen som lagras i vätgas går förlorad i omvandlingsförluster
 • Långa produktionstider

Lagar och regler som påverkar

 • Miljöbalken samt plan- och bygglagen
 • Olyckslagstiftningen om till exempel brandfarliga och explosiva varor, och kemikalier.
 • Lagen om transport av farligt gods

 

Regelverket är komplicerat och det kan behövas ett antal olika tillstånd eller godkännanden från olika instanser. 

 

 

Faktorer som påverkar pris och tillgång för vätgas

 • EU:s Green deal och taxonomin kommer påverka vilket drivmedel och typ av bussar som tillverkare vill satsa på framöver.
 • De satsningar kring vätgas som idag får stöd är vätgas för industriell användning och vätgas för lagring. Vätgas för drivmedel har inte varit prioriterat tidigare.
 • Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att till 31 juli 2021 ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas. Regeringens klimatpolitiska handlingsplan anger att vätgas kan komma att få en större roll i framtiden vad gäller bland annat bränsleceller i fordon.
 • Infrastrukturen behöver byggas upp

 

 


 

Läs mer i rapporten Hållbar kollektivtrafik - systempåverkan och cirkulär ekonomi (Energikontor Sydost 2021).

 

Rapporten är en av flera som har tagits fram inom projektet Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge (2019-2021).

 


 

Kontaktpersoner


Annika Öberg

Annika Öberg

Projektledare

Tel. 0709-21 60 59 ,

annika.oberg@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat