Kunskapsbank

Tävling för hållbart resande

Publicerad: 2020-06-16


Koncept för att minska bilåkandet och lära sig hur möjligheterna ser ut i ett visst område

Tävling för hållbart resande

Tävlingen Reseutmaningen syftar till att stötta utvecklingen av en effektivare transportanvändning i vardagen, och att överbrygga olika former av administrativa eller praktiska hinder som bromsar initiativ och utvecklingen av energieffektiva rörelsemönster. 

Konceptet bygger på coachning, träffar med deltagarna och skapa engagemang genom individuella insatser och laginsatser.

 

Fördelen med detta upplägg på tävlingen är att deltagarna engagerar sig mer. De kan även själva skapa en kontinuerlig kontakt med varandra via chattgrupper och liknande.  Vid ett uppskalat projekt, dvs med fler deltagare behöver dock materialet samlas in på ett mer automatiserat sätt så att alla uppgifter kommer in med en mindre arbetsinsats. Detta skulle kunna ske med en app. 


Det här upplägget på tävling passar bäst vid mindre, avgränsade insatser i speciellt utvalda områden. Insatser med många deltagare eller som kontinuerligt skall fortgå bör utformas med mer automatiserade upplägg och metoder.

Under 2019–2020 genomfördes en tävling, Reseutmaningen,  för att öka det hållbara resandet och för att lära sig mer om vad som styr folks transportval.

 

Syftet var att minska bilåkandet och öka resandet med kollektiva transportmedel, cykling och samåkning i Blekinge.

Val av område

I Reseutmaningen engagerades familjer inom ett område med välfungerande kollektivtrafik, med en turtäthet var 20:e minut, och en samtidig hög biltäthet. Området har samtidigt nära till familjernas arbetsplatser, skola med mera,  det vill säga oftast mindre än 10 km. 

 

Välj område utifrån det mål som satts för aktiviteten. Vad är det ni vill få reda på? Vilket beteende vill ni ändra på?

  • Är det ett område där det finns bra resealternativ men där de inte utnyttjas i någon högre utsträckning ? 
  • Är det ett område där det kan skapas nya vanor och kunskaper med hjälp av en kampanj?

 

Utformning av tävlingen

För att öka motivationen och drivet från projektdeltagarna är tävlingen både en individuell tävling men även en lagtävling där lagmedlemmarna stimuleras till att hjälpa varandra för att tillsammans nå ännu bättre resultat. Ingångsvärden till tävlingarna är exakt detsamma, med skillnaden att i lagtävlingen summeras de enskilda lagmedlemmarnas resultat ihop till ett gemensamt lagresultat.

 

Alla de dokument och uppgifter som behövs för aktivitetens skull poängsätts i tävlingen. På så sätt kommer de önskade uppgifterna in, som behövs för för att mäta de parametrar som utgör projektets mål och syfte (I Reseutmaningens fall, 10% minskning av bilanvändandet, och  10%-igt ökat cyklande). Dessa parametrar sätts till högst poäng. För Reseutmaningen fick även ett ökat samåkande eller samarbete för att minska vardagstransporterna höga poäng i den gemensamma lagtävlingen.

 

Ladda ner lista över Poängsystem och analysmetod.

Coachning och träffar

Konceptet innefattar nätverksträffar, coachning, sociala medier, prova på olika el-cyklar, låna lastcykel, kollektivtrafikkort och samåkning. Under dessa träffar gjordes aktiviteter för att främja samarbetet och stötta att storlagsmedlemmarna skulle skapa kontakt med varandra för att de på så sätt skulle kunna samverka med varandra framöver i tävlingen.

 

Ladda ner lista över tema på nätverksträffar med kopplade aktiviteter

 

Varje vecka skickas en enkät ut (se nedan), med frågor utformade för att coacha familjerna och för att kunna hålla aktiviteterna igång under tävlingens gång. Kontinuerlig kontakt genom coachning, nätverksträffar och annan kommunikation, fungerar motivationshöjande och ökar möjligheten till en varaktig förändring i hållbart resande.

 

Uppföljning

Uppföljningen av hushållslagens förändringar i resmönster mätts främst genom två parametrar; en mindre resvaneundersökning utformad som en enkät, och ett dokument som kallades ”Standardvecka”.

 

Ladda ner mallarna:


Det är viktigt att hushållslagens resor är enkla att registrera och genomföra för att inte tappa deltagare. Hushållslagen rapporterar endast in om de avviker från standardvecka, via en löpande veckoenkät. Det är också viktigt att tänka på urvalet av deltagare. Erfarenheterna från projektets rekryteringsfas visade att möjligheterna att få ihop vardagspusslet för deltagarna var kritiskt för deras möjligheter att delta. 

 

Läs hela sammanfattande rapporten (2020) från Reseutmaningen.

 


Kontaktpersoner


Annika Öberg

Annika Öberg

Projektledare

Tel. 0709-21 60 59 ,

annika.oberg@energikontorsyd.se


  • Reseutmaningen

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat