Kunskapsbank

Vad är Agrivoltaiska system?

Publicerad: 2024-01-25


Även kallat solbruk, sol på mark, solsambruk eller på engelska Agrivaoltanics

Vad är Agrivoltaiska system?

Solpunkten i Kristianstad. Foto: Ulf Jobacker

 

Solelens tillväxt och behov av landytor

Den installerade effekten från nätanslutna solceller i Sverige steg från 0,14 GW år 2016 till 2,4 GW år 2022. Produktionen av solel beräknas av Energimyndigheten att ytterligare fördubblas mellan 2023-2025. Solelproduktionen kräver ytor och för att kunna fortsätta att utvecklas finns stora potentialer i att produktionen av solel samordnas och integreras med andra verksamheter och landområden.

Överliggande och mellanrums agrivoltaiska system

I ett överliggande agrivoltaiskt system placeras solcellerna på hög höjd över marken på ett sätt som gör det möjligt att utföra arbete med jordbruksmaskiner under solpanelerna.

I ett mellanrums agrivoltaiskt system placeras solcellspanelerna istället mellan grödorna.

Agrivoltaiska system med bete

Den enklaste formen för att integrera solelprodukton och jordbruk är sannolikt att låta boskap som t.ex. nötkreatur eller får beta mellan och under solcellspanelerna. Vanligt är att ha betade får inom solbruk, då deras lägre mankhöjd gör det möjligt att placera panelerna på en lägre höjd. Får är också väl lämpade för att hålla växtligheten låg även runt fundament och liknande.

Agrivoltaiska system med grödor

I varma klimat där grödor riskerar att utsättas för allt för hög solinstrållning kan solcellspaneler ge skugga, vilket skapar ytterligare synergier. I Sverige är växtodling i agrivoltaiska system mindre utbrett och forskning pågår bland annat på Mälardalens högskola om hur solelsproduktion och lantbruk på bästa sätt kan samexistera på våra breddgrader, kring vilka grödor och typer att solceller som lämpar sig bäst för agrivoltaiska system.

Avkastning och möjligheter till självförsörjning

Genom att kombinera livsmedelsproduktion och elproduktion och därmed också öka avkastningen från jordbruksmarken kan Agrivoltaiska system öka möjligheterna till självförsörjning, både lokalt och nationellt. Agrivoltaiska system kan också vara ett sätt att öka produktionen av förnybar energi på jordbruksmark där en dedikerad solelsproduktion inte hade tillåtits, just på grund av behovet av livsmedelsproduktion.

 

Kontaktpersoner


Ulf Jobacker

Ulf Jobacker

Projektledare

Tel. 070-306 07 52 ,

ulf.jobacker@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat