Kunskapsbank

Energibalans avseende de tre sydostlänen för 2020

Publicerad: 2022-06-14


Sankey-diagram över tillförsel, slutanvändning samt el- och fjärrvärmeproduktion (GWh) för Blekinge, Kronoberg och Kalmar län

Energibalans avseende de tre sydostlänen för 2020

Antaganden om Sankey-diagrammet för Sydost för 2020 

Sankey-diagrammet (nedan) beskriver storleken av olika energiflöden dels med angivna kvantiteter (GWh), dels andelsmässigt (%). Tjockleken av flödena är proportionella mot storleken av flödena ”ju tjockare linje, desto större flöde”. Statistiken som diagrammet bygger på är hämtad från SCB. Vissa antaganden har gjorts där data saknas, är sekretessbelagd eller är uppenbart fel. Se en lista på antaganden som sista rubrik i denna text (längre ner).

 

Statistiken redovisar omvandling och slutanvändning i regionen, inte till exempel energi som används för att producera varor utanför regionen, trots att varan används i regionen. Värme som utvinns från värmepumpar redovisas inte, däremot ingår slutanvändningen av den el som används för att driva värmepumpar.  Statistiken för år 2020 släpptes av SCB under början av 2022. 

 

Tillförsel, slutanvändning samt el- och fjärrvärmeproduktion (GWh) avseende sydost 2020

Tillförsel: Tillförd el delas upp i det som importeras till regionen och det som produceras i regionen i form av solkraft, vindkraft och vattenkraft. El produceras också från bränslen. Den produktionen finns visualiserad som en energiomvandling mellan tillförsel och slutanvändning. Spillvärme kommer från någon process vid någon industri, t.ex. ett massabruk eller sågverk. Diagrammet visar inte var de tillförda förnybara bränslena kommer ifrån geografiskt. Mycket av det kommer förstås från regionen, men det sker ju också förflyttningar mellan regioner. Diagrammet visar inte heller var de tillförda icke-förnybara bränslena kommer ifrån geografiskt. Det är nästan uteslutande fossila oljeprodukter.  

 

Omvandling i regionen: De energiomvandlingar som sker i regionen är dels elproduktion, dels fjärrvärmeproduktion. Med blotta ögat kan man se att energileveranserna in i dessa två omvandlingar är större än levererad energi ut från omvandlingen. Detta beror förstås på förluster i själva omvandlingen, och i viss utsträckning i överföringen.  

 

Slutanvändning: De sex sektorer som redovisas som slutanvändare bygger på SCBs sätt att presentera statistiken. Sektorn ”Övriga tjänster” omfattar lager, kontor, handel, hotell, restauranger och liknande.  

 

Osäkerheter: SCBs statistik innehåller stora osäkerheter. Siffror ska inte tolkas bokstavligt. För att få en bättre detaljerad bild så behöver man ha lokalkännedom om aktuell region och kunskap om verksamheter och förutsättningar där. Det är viktigt att förmedla att sifferuppgifterna i respektive diagram måste tas med en ”stor nypa salt”. 

 

Antaganden: Datan från SCB kan vara sekretessmarkerad, annan kan vara uppenbart felaktig. För att komma framåt i sammanställningen måste då antaganden göras. Här listas de viktigaste antaganden som är gjorda. För närmare detaljer hänvisas till Energikontor Sydost. 
 

  • För eldistribution, av all el som ”importeras” till regionen antas 8 % förluster, vilket kan ses som ett ”hack” i flödet i diagrammet. För el som produceras i regionen antas inga förluster. 

  • SCB rapporterar inte hur mycket biogas som används. I antagandet för att få fram en siffra på detta har följande användare tagits med i beräkningen: Kollektivtrafiken i de olika länen, kommunala fordon och privata personbilar.  

  • För solkraft antas varje installerad kW motsvara cirka 900 kWh årlig produktion. 

 

Kontaktpersoner


Göran Gustavsson

Göran Gustavsson

Projektledare

Tel. 0709-21 60 54 ,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat