Kunskapsbank

Biogasbussar i kollektivtrafiken

Publicerad: 2021-06-24


Infrastruktur och fordon

Biogasbussar i kollektivtrafiken

Redan nu körs nästan all buss- och tågtrafik på förnybara drivmedel, men som helhet behöver trafiken bli mer energieffektiv. Nästa generation fordon behöver anpassas mer utifrån trafikuppgift. Medan elbussar kan vara ett förstahandsalternativ för stadstrafik då de är tystgående och emissionsfria vid drift, så kan biogasbussar vara alternativet för regiontrafiken med då räckvidden är längre. 

 

Fördelarna med biogasbussar är

  • miljöaspekterna i ett större samhällsperspektiv
  • lokal biogasproduktion bidar till den regionala utvecklingen
  • låga emissioner
  • drivmedlet är koldioxidneutralt.

 

Biogas är ett lokalt bränsle som många andra miljöfördelar än bara som bränsle, då redan befintliga resurser används för produktionen – restprodukter förädlas. Läs mer om biogas.

 

En utmaning inför en upphandling av biogasbussar i kollektivtrafiken kan vara infrastrukturen om den behöver byggas upp. Men det kan också vara en möjlighet till ett regionalt mervärde och regional utveckling där en lokal försörjning och produktion kan byggas upp. 

 

Underhåll för en gasbuss är ungefär som en dieselbuss. Enligt de fordonstillverkare som intervjuats för rapporten ligger inköpspris på en biogasbuss på mellan 10–15 procent till 25–30 procent dyrare än en dieselbuss. Dock har det visat sig att totalkostnaden och slutkostnaden för upphandlingar inte skiljer sig nämnvärt när man jämför biogas och dieselbussar

 

De utmaningar som finns kopplat till biogasen som drivmedel är främst kopplat till uppfattningar om biogas som ett svårhanterligt bränsle som kräver mycket service av bussar. Ofta är dessa uppfattningar kopplade till tidiga erfarenheter av biogasbussar.

 

De barnsjukdomar som fanns i början är nu åtgärdade och service och verkningsgrad på motorer är bättre och idag jämförbara med dieselbussar.  Däremot är energieffektiviteten lägre än jämfört med elbussar. Servicen för en biogasbuss är ungefär som för en diesel- eller HVO-buss. 

En aktuell studie av IVL visar att gasbussar är mer kostnadseffektiva än elbussar, även om elbussarnas drift är mer energieffektiv. 

 

Allt mer effektiva gasmotorer gör att driftskostnaden för gasbussar kan sjunka ytterligare. 

Att äga depå

En fördel med att äga depå är dock i områden som är tätbebyggda med höga markpriserna. Ifall en enstaka aktör har tillgång till mark och infrastruktur medan andra budgivare inte har samma förutsättningar, skulle annars en snedvriden konkurrens kunna uppkomma på marknaden. 

Många av närliggande regioner som handlat upp biogasbussar har valt att låta andra aktörer, dvs de som vunnit upphandlingen driva stationerna då det är mest kostnadseffektivt. Detta gäller t.ex. kollektivtrafiken i Växjö, Kalmar och Jönköping, enligt en av de intervjuade aktörerna

 

Ifall det finns mark och en detaljplan avsedd för ändamålet, så borde det inte ta så lång tid att få bygglov beviljat. Inför en biogasdepå behöver yttrande dock att hämtas in avseende säkerhetsavstånd till bebyggelse. 

 

Vad påverkar priset? 

Faktorerna som påverkar priset är många, men är också beroende på i vilken omfattning det sker en ökad satsning på biogasproduktion och konsumtion. Till exempel vilka bussar det finns att välja på i en upphandling. Även skatter, styrmedel och utbyggnaden kommer att påverka priserna, liksom lagar.  

 

Biogasproduktion är prismässigt stabilt då det utgår från en lokal produktion från avfall, tex gödsel, skogsbränsle och kompost. Det är även möjligt att tillgodose långsiktiga avtal under sådana förutsättningar. Idag finns en produktion som möter efterfrågan och det finns möjlighet till ökad produktion.  

 

 

Läs mer i rapporten Hållbar kollektivtrafik - systempåverkan och cirkulär ekonomi (Energikontor Sydost 2021).

 

Rapporten är en av flera som har tagits fram inom projektet Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge (2019-2021)

 


 

Kontaktpersoner


Tommy Lindström

Tommy Lindström

Projektledare

Tel. 0735-44 86 29 ,

tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

Fredrik Mårdh

Fredrik Mårdh

Gruppchef/Projektledare

Tel. 0709-21 60 50 ,

fredrik.mardh@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat