Kunskapsbank

Hållbart byggande

Publicerad: 2021-03-09


Rekommendationer för projektering av nyproduktion, ombyggnation och renovering av byggnader och dess utemiljöer

Hållbart byggande

Hållbart byggande är inte bara en lokal fråga utan en prioriterad fråga både inom EU och övriga världen. Nationellt ökar intresset i Sverige för hållbart byggande med energismarta funktioner, koldioxidsnåla materialval, cirkulärt byggande med möjlighet att återanvända byggmaterial med mera. Det är med andra ord ett spännande och viktigt arbete att jobba med för ett hållbart samhälle! 

 

Nedan listas några övergripande tankar och rekommendationer kring hållbar byggnation med utgångspunkt i Boverkets definition av hållbart byggande, applicerbart på projekt som gäller nyproduktion, ombyggnation/renovering av byggnader och byggd miljö, uppdelat i åtta fokusområden med tillhörande målinriktningar.

 

1. Platsen förutsättningar

 • Ta tillvara på platsens förutsättningar
  Det geografiska läget ska väljas för att det ska vara optimalt för den målgrupp som ska använda byggnaderna. Platsen och byggnadernas placering kan vara avgörande för möjligheten att producera egen energi eller för att ta tillvara på möjligheter med naturlig beskuggning. Det är också viktigt att se vad byggnaden kan bidra med till omgivningen.
   
 • Säkerställ tillgång till grön- och naturområden
  Stimulerande utemiljöer och tillgång till grönområden och naturområden är viktigt både för hälsa, välbefinnande och för pedagogik. Vid planering eller ombyggnation av skolor och boendemiljöer är det därför viktigt att säkerställa tillgång till grönområden, skolskog eller andra naturmiljöer som kan användas i pedagogiskt syfte och som stimulerar till rörelse.
   
 • Stöd hållbara transportalternativ
  Välplanerade trafiklösningar och mindre fordonstrafik bidrar till bättre luftkvalitet, lägre bullernivåer och ökad trafiksäkerhet.
  Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar för att de som bor, arbetar eller studerar i kommunens lokaler enkelt ska kunna ta sig till och från platsen till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Det ska också finnas tillgång till cykelställ och laddinfrastruktur för elcyklar och fordon.

 

2. Hållbar arkitektur och design på byggnadsnivå

 • Konstruera cirkulära byggnader
  Arkitektur är ett viktigt verktyg för att skapa hållbara miljöer och byggnader. En god och omsorgsfullt gestaltad arkitektur med genomtänkta flöden och optimerade ytor är ofta mer hållbar över tid. Det är viktigt att hus byggs med så stor omsorg att de är värda att renovera och förändra utan att behöva rivas.

 

 • Minska klimatpåverkan genom koldioxidneutrala byggnader
  Krav på klimatdeklarationer har införts för att vi i Sverige på sikt ska få koldioxidneutrala byggnader. Koldioxidneutralt innebär att det ska vara nettonollklimatpåverkan av en ny byggnad för byggnadens hela livscykel. Några viktiga strategier att utgå ifrån för att minska klimatpåverkan från byggnation är att välja biobaserade material, minimera och återbruka material och använda livscykelperspektiv.

 

 • Skapa flexibla och anpassningsbara lokaler
  För att optimera användningen av de resurser som finns i en byggnad är det viktigt att lokalerna kan användas så mycket som möjligt. När en ny byggnadplaneras ska en utgångspunkt vara att se över vad lokaler kan användas till t.ex. utanför skol- eller arbetstid. Genom att använda en byggnad mer intensivt minskar efterfrågan på att bygga andra byggnader liksom behovet av att använda nya resurser.

 

 • Framtidssäkra genom klimatanpassning
  En byggnad har lång livslängd och kommer att påverkas av förändringar i klimatet. I södra Sverige handlar det främst om ökade risker för översvämning, kust- och stranderosion och ökad belastning på avloppssystem och ledningsnät för dagvatten. Tomter bör utnyttjas för att maximera kapaciteten att ta emot och lagra vatten. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hälsosamma och hållbara materialval

 • Gör medvetna materialval
  Kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del kemiska ämnen och produkter har orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Kemikalier i produkter kan påverka människor och miljö under tillverkning, användandet och som avfall. Det är viktigt att tänka igenom kemikalieanvändning och spridning under tillverkningsfas, byggnadsfas och återvinningsfas.

 

 • Återbruka och återvinn material och inventarier
  Våra val av byggnadsmaterial påverkar de som arbetar med att tillverka produkterna, installatörer och alla som vistas i vår inomhusmiljö. Foster, barn och unga är dessutom mer känsliga för kemikalier än vuxna, delvis p g a att deras kroppar inte är färdigutvecklade. Kemikalier kan tas upp genom huden, via inandning och genom damm, mat och vatten. Det är viktigt att fasa ut användning av byggvaror och byggmaterial som innehåller ämnen med farliga egenskaper.

 

 • Välj funktionella lösningar
  Det finns certifiering eller klassning av byggmaterial i en materialdatabas, som är bra verktyg för att få vägledning att välja material och produkter som är garanterat hälsosamma eller bästa möjliga på marknaden.

 

 

4. God inomhusmiljö

 • Prioritera bra kvalitet och komfort
  Innemiljön har stor betydelse för hälsa, välbefinnande och produktivitet. Inomhusmiljön innebär allt från komfort, ljus, ljud, temperatur, ventilation, fukt, partiklar och kemiska ämnen i luften (emissioner), material, färger och upplevd komfort. Utformningen av byggnaden ska göras så att fukt inte orsakar skador, lukt eller
  mikrobiell växt. Materialet man använder vid byggnation och drift ska vara lågemitterande. Ventilationen ska inte ses som en lösning på andra problem som dålig luft. Vid projekteringen av ventilations-system ska man se till helheten av vad som avgör luftens kvalitet.

 

 • Öka välbefinnandet
  Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror. Det är viktigt att lägga fokus på att dämpa de mest störande ljuden vid installation och materialval och med hjälp av akustiker ta fram ett ljudprogram för varje del av byggnaden eller området. 
  Precis som ljud spelar ljus en viktig roll för vårt välmående och vår säkerhet. Man behöver beakta både dagsljus, solljus och belysning. Ljus påverkar även regleringen av vår dygnsrytm och vår årstidsvariation, vilket påverkar vårt välbefinnande och om vi känner oss trötta. I skolmiljö ger ökad ljusstyrka positiva effekter på prestation på både kort och lång sikt. 
   
 • Välj effektiv och användarvänlig teknik
  Möjligheten att kunna reglera ljuset i en lokal och även påverka dess färgtemperatur är viktigt för välbefinnande och för att kunna anpassa till personer med olika bra syn, funktionsnedsättningar eller för att påverka stämningen. Se till att använda effektiv och användarvänlig teknik för installationer för både ljus,
  ljud och energi. 

 

 

5. Rätt resursanvändning

 • Säkerställ energieffektiva byggnader
  All energianvändning påverkar miljön. Bostäder och lokaler står för omkring en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning. Minskad energianvändning i bostäder och lokaler skulle minska utsläppen av koldioxid, kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen. Idag finns metoder för att bygga nytt och renovera utifrån ett systemperspektiv som ger lågt energibehov och gott inneklimat.

 

 • Hushåll med vattnet
  I klimatscenarier för södra Sverige förväntas längre torrperioder bli vanliga i sydost. Det kan i sin tur leda till perioder med vattenbrist. Därför är det viktigt att hushålla med vatten både med tanke på dricksvatten-tillgång och med hänsyn till nivåer i vattendrag. Det finns teknik för att rena dusch-tvätt-diskvatten och för att återvinna värmen ur vattnet. Det är också viktigt att ta hand om dag- och avloppsvatten för att minska utsläpp av kväve och fosfor till vattendragen och havet.

 

 • Minimera och sortera avfall
  Byggnation och rivning medför generellt stora mängder avfall. Därför är det viktigt att arbeta både med avfallsminimering vid byggnation och att välja konstruktion/material som bidrar till att ytor/
  inventarier kan repareras och material återbrukas. Dessutom ska det vara lätt för de som använder våra lokaler att sortera.

 

 • Använd smarta funktioner
  Se till att använda smarta funktioner som underlättar effektivare styrning och övervakning av system i byggnaden. 
   
 • Satsa på förnybar energi
  Satsa på att använda förnybar energi under byggnationsfasen och även i byggnadens verksamhet.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

6. Trygga och säkra platser och lokaler

 • Skapa trygga lokaler, byggnader och utemiljöer
  Byggnaders säkerhet måste analyseras utifrån flera olika perspektiv. Den boende, personalens, elevens, brukarens och besökarens perspektiv är några av perspektiven som bör beaktas inför nybyggnation eller ombyggnation. Särskilt viktigt är det att sätta sig in i hur människor kommer att röra sig inne och ute samt till och från byggnaden under dygnets alla timmar. På så sätt kan du planera för en så trygg och säker miljö som möjligt utifrån byggnadens användningsområden. Säkerhetsåtgärder ska genomföras i balans med åtgärder för brandsäkerhet, tillgänglighet och trivsel.

 

 • Byggnaden som en stödjande funktion vid samhällskris
  En del byggnader är särskilt viktiga vid en samhällskris. I dessa byggnader måste detfinnas beredskap för lösningar som ger tillgång till samlingslokaler, reservkraft och dricksvatten. Även dessa frågor är viktiga att ta hänsyn till vid byggnation.

 

 

7. Berikande utemiljöer

 • Främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  Biologisk mångfald är en viktig stöttepelare för fungerande ekosystem. I vår omgivande miljö finns ett allt mindre varierat utbud av biotoper (typer av livsmiljö), vilket bidrar till allt färre arter i våra samhällen. Invasiva arter påverkar också den biologiska mångfalden och kan utgöra en kostnad. Det finns många sätt att bryta trenden med färre arter och samtidigt göra tätorternas grönytor för samhället mera spännande och attraktiva. Att integrera ekosystemtjänster i byggprocessen är viktigt.  

 

 • Utveckla upplevelse och tillgänglighet
  Genom att skapa inbjudande utemiljöer kan man göra så att människor är mer utomhus. Att vara utomhus är hälsofrämjande på flera sätt. Utemiljön kan också användas för att sammanbinda ute- och innemiljö. Möjlighet att se ut, framförallt mot vegetation, minskar stress och ökar samhörigheten med naturen. 

 

 

 

8. Delaktighet, kulturell och social livskvalitet

 • Främja delaktighet
  Utgångspunkten för social livskvalitet i planering och byggande är att miljöer ska fungera för alla människor som ska använda dem. Med alla menas alla människor,oavsett kön, ålder, religion, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Det är viktigt att ha en helhetssyn på stadsutveckling och att kombinera fysiska och sociala åtgärder vid områdesförnyelse, främja integration genom större variation när det gäller funktioner, boendeformer och gestaltning. 

 

 • Skapa tilltalande, trygga och tillgängliga miljöer
  Tillgänglighet är kopplat till rättigheten att alla, oavsett funktions-nedsättning, ska kunna ta del av vad samhället har att erbjuda. I offentlig verksamhet handlar det om att allmänheten ska kunna besöka oss som myndighet, men de ska också kunna delta i utbildning, arbeta på våra arbetsplatser och bo i kommunala bostäder. På skolor är det också viktigt att tänka på att tillgänglighet kan omfatta elever, personal och anhöriga. Utöver personer med någon form av bestående funktionsnedsättning är det många som under perioder av sitt liv har nyttan av tillgänglighets-anpassning, t.ex. föräldrar med barnvagn och äldre som får svårt att höra eller gå.

 

 • Ta socialt ansvar i upphandling
  Det är viktigt att använda de möjligheter som finns för att ställa sociala krav i upphandling. På det sättet kan vi till exempel bidra till bra arbetsvillkor och bättre tillgång till praktikplatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer i 

 • Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual 
  Manualen är utformad som en ingående detaljerad checklista med konkreta åtgärder för varje fokusområde och målinriktning under ett byggprojekts alla faser; förstudie, detaljplan, projektering, byggnation, förvaltning och demontering. 

  Manualen är framtagen tillsammans med Region Blekinge, Blekinges kommuner och deras kommunala bostadsbolag, 2021. 

Kontaktpersoner


Tommy Lindström

Tommy Lindström

Projektledare

Tel. 0735-44 86 29 ,

tommy.lindstrom@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat