Kunskapsbank

Ordlista offentlig upphandling

Publicerad: 2022-08-17


Ordlista över vanligt förekommande uttryck inom upphandling och klimatpåverkan

Ordlista offentlig upphandling

D

Direktupphandling - Liknar inköp, dvs en kortare process för att köpa in en vara eller tjänst.

 

K

Klimatförändring - Vår påverkan på klimatet ledare till en rad olika klimatförändringar vilka i sin tur ger upphov till flera konsekvenser. 
En klimatförändring vår påverkan ger upphov till är växthuseffekten som  leder till att jordens medeltemperatur stiger, vårt mål är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
Se fler konsekvenser 
 

Klimatpåverkan - Vi människor släpper, från olika verksamheter,  ut koldioxid och andra så kallade växthusgaser i atmosfären. Dessa gaser har en förmåga att förstärkta växthuseffekten. 

 

Koldioxidekvivalenter - Ett gemensamt mått på utsläpp av växthusgaser. Olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket, men genom att räkna om den till koldioxidekvivalenter kan man jämföra de olika gasers (potentiella) klimatpåverkan i relation till motsvarande mängd koldioxid

(ex på förkortningar CO2-ekv., CO2 eq. eller CO2e).
 

 

Konsumtion - Konsumtion är den slutliga förbrukningen av varor och tjänster, tex när en inköpt vara används för att lösa eller tillfredsställa ett behov. 
Tex är varan ”mat” förbrukad när den konsumeras, medan tjänsten  ”tågresa” inte förbrukas utan omvandlas/genomförs. När vi konsumerar en vara, produkt eller tjänst uppstår ofta en påverkan på vår miljö och vårt klimat. 
 

M

Miljöspendanalys - Undersöker miljö- och klimatpåverkan av genomförda inköp, genom att inte bara titta på vad som köps utan även hur mycket. Läs mer om miljöspendanalys på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

O

Offentliga inköp - När en vara eller tjänst köps in till verksamheten, tex via avrop från ett avtal (begreppet inköp används oftare i privat verksamhet), dvs den beställning och betalning som ligger till grund för att varan levereras eller tjänsten utförs.
 

Offentlig upphandling - En process i flera steg. Offentlig upphandling är de aktiviteter och åtgärder som en myndighet genomför för att skapa förutsättningar för att kunna göra inköp varor och tjänster.

  • Begära offerter
  • Utvärdera leverantörer och entreprenörer
  • Jämföra och utvärdera erbjudanden (varor, produkter, tjänster) – miljö, kvalitet, pris mm
  • Skriva avtal
  • Följa upp, utvärdera

 

S

Scope 3 - Ett begrepp som används när man bokför och redovisarutsläpp enligt metoden Green House Gas Protocols Corporate Standard (GHG).

Scope 3 rör övriga indirekta utsläpp som inte uppstår i den egna fastigheten, på den egna tomten eller i den egna produktionen – dvs sådan som organisationen inte äger eller kontrollerar. Exempelvis inköp av material, användning av produkter, avfallshantering, tjänsteresor mm.

 

Spendanalys - Svarar på frågan: Hur spenderar vi våra pengar? Ger en bild av hur organisationens tidigare genomförda inköp är fördelade på hur stora kostnaderna för inköpen är och var i organisationen inköpen sker.

 

V

Växthusgas - Gaser som potentiellt kan påverka vårt klimat. Koldioxid, metan, lustgas och ytterligare några gaser räknas in i denna grupp.

Kontaktpersoner


Christel Liljegren

Christel Liljegren

Vd/projektledare

Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat