Kunskapsbank

Elanvändning i Blekinge län

Publicerad: 2021-07-01


Information om Blekinges elanvändning, baserat på statistik från SCB, samt intervjustudier

Elanvändning i Blekinge län

Informationen i detta stycke kommer från bearbetning av statistik från SCB, litteraturstudier och intervjuer vi genomfört med elnätsägare, elbolag, industrier mfl i Blekinge under 2020.  

Energibalans i Blekinge

Här under visas ett diagram över Blekinges energibalans för 2019 (senast tillgängliga data från SCBs statistik). Energibalansen är uppbyggt i ett så kallat Sankey-diagram - ett sätt att grafiskt redovisa energiflödet för en kommun eller för ett helt län. Läs mer om energibalanser och Sankey-diagram.

 

Orange visar flöde av el, gul motsvarar värme, grå fossila produkter och grönt olika typer av biobränslen. Vänster sida visar tillförsel, i mitten sker en omvandling och till höger visar slutanvändning.

 

 

Dagens elanvändning i Blekinge län

Om vi följer de orangea flöden i Sankey-diagrammet ovan ses till exempel att industrin använder mest el följd av hushållen. Övriga tjänster (hotell, handel, kontor etc) därefter. Över 70% av elen som används i Blekinge importeras till länet. Observera att elanvändning i transporter idag är mycket liten, men förväntas öka kraftigt framöver.

 

Fördelningen per kategori för Blekinge är relativt lik genomsnittet för Sverige. El för transporter är mindre för Blekinge på grund av att el till tåg anges på nationell nivå. El till industri och bostäder är 3–4 procentenheter högre i Blekinge än Sverige i stort. Se diagram till höger. 

 

 

 

Energislag

Om vi i stället delar upp användningen i energislag så blir fördelningen enligt bilden nedan. Andelen förnybar energi av användningen är hög i Blekinge, framför allt tack vare andelen bioenergi i Mörrumsbruk och i fjärrvärme. 

 

Notera att den stora andelen flytande biobränsle i figuen nedan framför allt härrör från så kallade avlutar från Mörrums Bruk. Den fossila användningen (olja, gasol/naturgas) är främst kopplad till transporter, men även till Övriga tjänster.

 

En stor del av denna användning kommer att ersättas av elfordon och annan elektrifiering varvid mängden och andelen el kommer att öka kraftigt. En fördel med elfordon är att verkningsgraden är hög. 1 GWh olja (bensin/diesel) i transportsektorn kan ersättas med mindre än 0,5 GWh el. 

 

Kategorier

Kontaktpersoner


Johan Milton

Johan Milton

Gruppchef/Projektledare

Tel. 0708-10 58 00 ,

johan.milton@energikontorsyd.se

Pierre Ståhl

Pierre Ståhl

Projektledare

Tel. 070-688 75 20 ,

pierre.stahl@energikontorsyd.se

Annika Öberg

Annika Öberg

Projektledare

Tel. 0709-21 60 59 ,

annika.oberg@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat