Kunskapsbank

Småskalig kraftvärme - ORC-tekniken

Publicerad: 2021-03-16


En beskrivning av tekniken och erfarenheter från demonstrationsanläggningen i Bräkne-Hoby

Småskalig kraftvärme - ORC-tekniken

ORC-tekniken ((Organisk Rankinecykel) bygger på en sluten turbinkrets som drivs av ett organiskt arbetsmedium med en kokpunkt lägre än vatten.

 

Anläggningen genererar el genom att nyttja den varma sidan på pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet. Via kretsens förångningsmedium (med låg kokpunkt) kan ORC-anläggningen alstra el vid en lägre temperatur än vanliga kraftvärmeverk. Detta gör tekniken väl lämpad för produktion av grön el från biomassa på mindre fjärrvärme- eller närvärmeanläggningar.

Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral har kompletterats med en ORC-enhet
(Organisk Rankinecykel) för elproduktion.

Lärdomar från demonstrationsanläggningen i Bräkne-Hoby

Den totala energieffektiviteten i ORC:n är hög. Ungefär 10 % av elen som produceras används för att driva pumpen som höjer trycket för kylmediet i turbinkretsen.


 I anläggningen i BräkneHoby har elverkningsgraden visat sig vara cirka 2 %. Elproduktionen är beroende av temperaturskillnaden mellan den varma framledningstemperaturen från pannan och temperaturen på returen på fjärrvärmevattnet. Ju högre temperaturdifferens desto högre elproduktion. I Bräkne-Hoby är framledningstemperaturen relativt låg och i ett annat system med bättre förutsättningar kan mer el produceras.


Tillgängligheten har varit hög och driftstörningarna få. Systemet behöver dock en daglig tillsyn på cirka 15 minuter och det behövs fyllas på med olja 2–3 gånger i månaden. 

 

Leverantören av ORC-anläggningen har visat att de har en fungerande teknik och har sålt över 16 anläggningar (2020) tack vare  demonstrationsanläggningen i Bräkne-Hoby. 

 

Informationen i denna post kommer från rapporten Småskalig kraftvärme -  planerbar, lokal och cirkulär (2020).

Handbok för småskalig kraftvärme (2020) kan du läsa mer om installation, lagar och skatter, upphandling, driftsättning med mera.

Kontaktpersoner


Göran Gustavsson

Göran Gustavsson

Projektledare

Tel. 0709-21 60 54 ,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se


  • Småskalig kraftvärme Life+

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat