Kunskapsbank

Lastcykel som en del av ett hållbart transportsystem

Publicerad: 2020-10-21


Om lastcykelns betydelse för att klara uppsatta klimatmål

Lastcykel som en del av ett hållbart transportsystem

För att nå våra klimatmål behövs många olika insatser  

För att hålla den globala uppvärmningen under två grader Celsius sedan industrialiseringen inleddes krävs att de globala utsläppen minskar i enlighet med Parisavtalet. Sverige har satt upp klimatpolitiska mål om att vara koldioxidneutralt till år 2045. Av Sveriges utsläpp kommer en tredjedel från transportsektorn. På nationell nivå har Sverige som mål att reducera utsläppen från transporter med 70 procent till 2030 med referens från år 2010.   

 

.Hälften av alla bilresor är kortare än fem km vilket om de ersätts med klimatneutrala alternativ skulle leda till sänkta nivåer från utsläpp av växthusgaser. För de transportsträckor där vanlig cykel tar för lång tid, är för krävande eller inte är stor nog, är lastcyklar med elassistans ett möjligt alternativ.  

Genom att ersätta resor i bil kan en enskild individ uppnå både minskad klimatbelastning samtidigt som hälsofördelar erhålls. Risken av att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar reduceras avsevärt. Dessutom kan lastcykeltransporter med elassistans bidra till att individen har potential att nå upp till den rekommendation som folkhälsomyndigheten har om aktivitet av måttlig intensitet 150 minuter i veckan.  

“Cargo bikes are the SUV:s for smart people” 

Dr. Susanne Wrighton, 

Austrian Mobility Reserarch  

Utsläppen för en genomsnittsindivid i Sverige är relativt stabila över tid och ligger på cirka 10 ton koldioxidekvivalenter (se ordlista på sid 33) per år, vilket är långt över de nivåer som uppskattas som hållbara med 1 - 2 ton CO2-ekvivalenter per person och år. Av individens totala utsläpp utgör transporter cirka 20 procent och övriga ton fördelas över livsmedel, boende och övrigt. Det krävs en stor förändring för att uppnå hållbara nivåer och en hållbar livsstil i avseende på alla utsläppskategorier. Att endast ersätta den del av utsläppen som kommer från transporter räcker inte.

Vad är ett hållbart transportsystem? 

Transporter sker alltid i ett system med individer, fordon och infrastruktur. Det finns flera olika transportsystem och när de samverkar skapar de tillsammans ett hållbart transportsystem. För att kommuner ska kunna nå upp till sina energi- och klimatmål behöver alla olika delar samverka; kollektivtrafik, cykling, skolskjuts, godstransporter, logistik och järnväg. Det krävs att alternativa, mer klimatsmarta, transportalternativ ersätter vårt behov av fossila bränslen för att nå en mer hållbar samhällsutveckling. En pusselbit är elassisterade lastcyklar, vilka har fler förutsättningar än cykel för att ersätta bilresor i samhällen. 

 

En snabb utveckling av lastcyklar av olika typer pågår nu. Ny teknik och innovationer påverkar hela vårt transportsystem vilket även omfattar cykeln. Detta kan leda till att nya cyklar kan komma att utgöra en allt viktigare lösning för stadens logistik samt för godstransporter.  

 

Begreppet tillgänglighet är tätt förknippat med transportsystemet och kan definieras på många sätt men den nuvarande uppfattningen är att transportsystemets främsta syfte är att snabbt och smidigt kunna nå sådant som arbete, utbildning, kultur på kortast möjliga tid. 

 


 

Den här postens innehåll är ett utdrag från vår handbok Lastcyklar i kommunal verksamhet (2020). 

Kategorier

Kontaktpersoner


Johanna Wallin

Johanna Wallin

Kommunikatör/Projektledare

Tel. 0709 - 21 60 56 ,

johanna.wallin@energikontorsyd.se


  • CoBiUM

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat