Tar upp jakten på energitjuvar i fastigheter

Publicerad: 2024-06-13

Oskarshamns kommun har med hjälp av Energikontor Syd tagit fram en ny rutin som ska bidra till att minska energianvändningen och sänka energikostnaderna i kommunens fastigheter.

 

Rutinen innebär att årligen följa upp data för energianvändning i kommunens samtliga fastigheter. Fastigheterna rangordnas därefter utifrån energianvändning per kvadratmeter. De tio fastigheter som gör av med mest energi undersöks närmare. Undersökningen sker dels genom analys av energidatan och dels genom en rundvandring i fastigheten för att kunna upptäcka energitjuvar och för att identifiera vilka åtgärder som krävs för att sänka energianvändningen och därmed energikostnaderna. 

Framtagandet av rutinen har skett tillsammans med kommunens energigrupp, som en del i arbetet att utveckla och genomföra åtgärder i kommunens nya energi-och klimatplan som antogs hösten 2023. 

– Att ständigt arbeta för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter är förstås bra, sett ur såväl ett miljö- och klimatperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. I energi- och klimatplanen har vi dessutom specificerat två delmål för just energiförbrukning kopplat till fastigheter och det är dessa delmål vi nu tar sikte på, säger hållbarhetsstrategen Sara Olsson i kommunens pressmeddelande (240605)

Viktigt med olika perspektiv för att hitta bra lösningar

Södertorns förskola är en av de tio utvalda fastigheterna i Oskarshamns kommun. 11 juni genomfördes en första rundvandring i fastigheten, under ledning av vår energiexpert Roger Gunnarsson. Både drifttekniker, energitekniker, energi-och klimatrådgivare samt representanter från förskolan deltog för att få med så många perspektiv som möjligt. 

- När man gör en rundvandring på det här sättet, ett "energiråd" som vi kallar det, så är det bra att ha med alla berörda yrkesroller, eftersom man kan bidra med olika kunskaper runt energianvändningen. Att man förutsättningslöst också kan diskutera och resonera om de avvikelser och problem man upptäcker och hur man på bästa sätt gemensamt kan hitta lösningar, säger Roger Gunnarsson. 


Roger Gunnarsson (tv) tillsammans med rundvaringens deltagare på Södertorns förskola. Foto: Energikontor Syd.

Energikontor Syd genomför just nu extra insatser för att stötta våra ägarkommuner i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län, i arbetet med sina energiplaner. Stödet till Oskarshamns kommun ges inom ramen för satsningen Own Your SECAP, medfinansierad av EU:s program LIFE.

  

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet