Own your SECAP

Strategisk energiplanering för kommuner

Syfte

Energikontor Sydost ger strategiskt stöd till ett antal kommuner för att dels förbättra sina energiplaner, dels stötta dem att genomföra åtgärder utpekade i energiplanerna. Detta sker genom att genom nära samarbete med kommunerna systematisera arbetet och olika kunskapshöjande aktiviteter där kommuner som kommit längre utgör stöd till de kommuner som behöver mer hjälp i sitt interna arbete.

Mål

  • Globalt mål 7: hållbar energi till alla
  • Globalt mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Europa klimatneutralt 2050

Projektperiod

september 2022 till oktober 2025

Satsningen är ett samarbete mellan partners från Sverige, Lettland, Frankrike, Tjeckien, Portugal, Slovakien, Österrike, Irland, Polen och Spanien. Varje partner kommer stödja 8 kommuner i sin region att uppdatera och förbättra sina energiplaner genom att systematisera arbetssättet. Stödet kommer vara anpassat till respektive kommuns behov, där vissa kommuner behöver mer hjälp än andra. Dessutom ska kommunerna genomföra ett antal av åtgärderna som är utpekade i energiplanerna under perioden, då åtgärderna i energiplanerna finns förankrade i den kommunala budgeten. Under en treårscykel kommer energiplanerna granskas, systematiseras, uppdateras integreras i det kommunala budgetarbetet samt delvis genomföras.

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se

Satsningen finansieras av Life Clean Energy Transition (LIFE CET). 

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Bakgrund

Europas kommuner har en hög kunskapsnivå om energi- och klimatplaner, och det finns bra metoder och riktlinjer att följa. Men små och medelstora kommuner har ibland svårt att genomföra handlingsplanerna. En orsak är att det ofta saknas en utsedd energiansvarig som helt eller delvis kan ägna sin tid åt energi- och klimatfrågor i kommunen.


En annan orsak är engagemang och kunskap hos beslutsfattare om vad energiplanerna innebär praktiskt när det väl tagits fram och godkänts. Energi- och klimatfrågor har inte alltid tillräckligt hög prioritet på den politiska dagordningen i kommunen. Därför behövs medvetenheten öka ytterligare och kunskapsuppbyggnad måste säkerställas över tid, trots eventuella politiska skiften. Potentialen för energieffektiviseringar utnyttjas inte fullt ut, och sämre suboptimala investeringar ger inte förväntat resultat. Kommunerna står dessutom nu inför utmaningar när det gäller klimatanpassning och energifattigdom. Satsningen Strategisk energiplanering kommer att leverera ett systematiskt tillvägagångssätt för energiplaner i kommuner med hjälp av 1) ett koncept för energiledningssystem (EnMS) enligt ISO 50001-standarden, 2) klimatanpassning i kommuner koncept enligt ISO 14092, och 3) innovativa metoder för engagemang.

 

Genom vägledning kommer kommunernas energiplaner systematiseras. Stor vikt kommer läggas på olika innovativa tillvägagångssätt för engagemang, t.ex. designtänkande, för att säkerställa att alla inblandade parter, inklusive beslutsfattare, till fullo förstår de problem som kommunen står inför. Projektet kommer att utforska ett brett spektrum av fungerande lösningar, testa och implementera dem inte bara i de medverkande kommunerna men även bjuda in andra kommuner.

Övrigt

Inom projektet genomförs olika typer av stödinsatser. Här kan ni läsa mer om några av dem.

 

Nyheter

Läs om webbinariet om strategiskt klimatanpassningsarbete i kommuner som genomföres den 27 februari 2024. 

Läs om workshoppen om energiledning för Oskarshamns kommun som genomfördes i Oskarhamn den 24 januari 2024.

Läs om workshoppen om att kommunicera kommunens energiplan (del1 av 2) som genomfördes online 24 oktober 2023.

Läs om workshoppen om energiledningsarbete och klimatkommunikation som genomfördes i Växjö den 15 februari 2023.

 

Material

EUCF har utlyst medel för kommuner som behöver göra en finansieringsplan för åtgärder som syftar till att minska koldioxidutsläppen eller att producera mer förnybar energi. Ett av kraven är då att kommunen har en giltig energiplan. Syftet med stödet är att kommunerna ska uppmuntras att gå från ord (energiplanen) till handling (implementering av åtgärder). Energikontoret anordnade ett webbinarium den 2 februari, inom ramen för bland annat projektet OwnYourSECAP, med syfte att informera om det möjliga stödet, att lyfta nyttan med en energiplan och kopplingen mellan energiplan och vägen till åtgärders implementering. På webbinaret deltog 69 personer, företrädesvis från kommuner, från norr till söder i Sverige. 
EUCF:s hemsida | Presentationen från webbinariet

 

Vanliga frågor och svar

På vilket sätt har ni stöttat Lessebo och Oskarshamn? 

Kommunerna har skapat en energigrupp, där relevanta och intresserade personer är med. Energikontoret har varit en del i respektive energigrupp och lett processen framåt. Vår kunskap om mål i andra kommuner och i respektive län har hjälpt till att sätta mål i den aktuella kommunen. Erfarenheterna från implementering av olika åtgärder har bidragit till att sätta relevanta åtgärder för kommunen. 

 

Vad har ni haft för teman på era webinarier i projektet? 

Energikontoret har ökat kompetensen områden som är relevanta för energiplaneringen, såsom kommunikation av energiplanen, energiledningssystem, gatubelysning, finansiering av åtgärder och klimatanpassning. 

 

Vad innebär ett energiledningssystem? 

Ett energiledningssystem har syftet att skapa struktur, långsiktighet och resultat av olika åtgärder. Kontinuiteten bygger på val av åtgärder, implementering, uppföljning av konsekvenserna av implementeringen och vidare val av nya åtgärder, i återkommande cykler.