Skapa engagemang för genomförande av kommunens energiplan

Publicerad: 2023-10-25

Att ha en energiplan i kommunen är inte bara ett lagkrav, den är också ett viktigt verktyg för att implementera hållbarhetsåtgärder och att följa upp dessa systematiskt. Det kräver engagemang och kunskap främst internt hos politiskt förtroendevalda, kommunala tjänstemän och personal. Men även medborgare, företag och föreningar i kommunen både berörs och kan bidra.

För att bli ett kraftfullt verktyg för att nå kommunala och nationella hållbarhetsmål istället för en hyllvärmare finns det några gemensamma nämnare hos kommuner som framgångsrikt har arbetat med och implementerat åtgärder:

  • Kommunikation med berörda grupper internt, till exempel workshop med olika enheter.
  • Energigrupper där personer från olika enheter och med olika roller ingår.

Andra utmaningar och möjligheter

För att kunna kommunicera ut kommunens energiplanearbete och involvera rätt personer i genomförandet av den, behövs målgruppskännedom. Vilka påverkas av/behöver involveras i energiplanen – internt och externt?

Det är viktigt att kommunens kommunikatör/kommunikationsavdelning får möjlighet att delta tidigt i processen i arbetet med energiplanen. Detta för att skapa förutsättning för vad som ska kommuniceras internt respektive externt. 

Utmaning är att implementera i verksamheter och politik. Det är viktigt att energiplanen och dess åtgärder finns med inför årsbokslut i verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för de olika förvaltningarna.

Det är också viktigt att kommunicera det som är relevant inte bara till rätt målgrupp utan också vid rätt tillfälle i processen.

Oavsett om man står i startgroparna med att skapa en ny energiplan, uppdatera en befintlig eller följa upp åtgärder, så är kommunikationen en strategiskt viktig del att ha med i processen.

Insikterna kommer från gårdagens workshop ”Kommunicera kommunens energiplan”, som var den första i en serie av två. Den samlade kommunikatörer och hållbarhetsstrateger för diskussioner, perspektivövningar och en kartläggning av målgrupper. Detta bildar underlag för nästa workshop den 14 november, då vi gör en intressent analys och lägger grunden för en kommunikationsplan. Det går fortfarande att anmäla sig till kommande workshop. Läs mer och anmäl dig här.

Vad är en energiplan

Lagen om kommunala energiplaner kom till i samband med ”första” oljekrisen 1973–74 då priset på bensin sjudubblades mellan 1969–1979. Då var fokus trygghet i energiförsörjningen och trygga energileveranser till kommuner och hushåll.
Samma lag som då stiftades för trygg energiförsörjning gäller idag men istället med fokus på hållbarhet och att fasa ut fossila bränslen.  En energiplan löper vanligtvis under en femårsperiod.

En energiplan har mål och åtgärder kopplade till dessa. Oftast handlar det om åtgärder kommunen själv har rådighet över, men inte alltid.

Exempel på åtgärder:

  • Investering i energieffektiviserande åtgärder i fastighetsbeståndet
  • Genom upphandling stimulera till hållbarhet, dels genom krav på leverantörer, dels genom att vara ett inspirerande exempel för samhället i stort. Ett exempel är upphandling av transporter till kommunen där det förutsätts el- eller biogasfordon, där kommunen främjar teknologisk innovation och skapar nya affärs/jobbmöjligheter.
  • Kampanjer för att stimulera ett beteende, exempelvis cykling.
  • Underlätta för verksamheter att göra bra val genom att installera laddstolpar för elfordon på strategiska platser.
  • Implementering av energiplaner kan kräva betydande investeringar, men ett effektivt energiplanearbete kan dessutom leda till långsiktiga kostnadsbesparingar för kommunen och dess invånare, utöver att bidra till att nå energimålen lokalt och nationellt.


Energikontoret stöttar

Energikontor Syd genomför extra insatser de närmaste åren för att stötta sina ägarkommuner i Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län, i arbetet med sina energiplaner. Stödet ges inom ramen för projekten Own Your SECAP, Plan4CET, RECET och EUCF medfinansierat av EU:s program LIFE.


Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet