RECET

Strategisk energiplanering för landsbygdskommuner

Syfte

Energikontor Syd kommer genomföra aktiviteter och ge stöd till Blekinges kommuner och Regionen med arbetet att utveckla sina energi- och klimatanpassningsstrategier och för att välja och implementera åtgärder. Detta möjliggörs genom initiativet RECET.

Mål

Blekinges regionala klimat- och energimål 

  • Globalt mål 7: hållbar energi till alla 
  • Globalt mål 11: Hållbara städer och samhällen 
  • Europa klimatneutralt 2050 

Projektperiod

oktober 2023 till september 2026

Landsbygdsregioner spelar en viktig roll i att uppnå EU:s mål för att minska växthusgasutsläppen och beroendet av fossila bränslen. Förnybar energiproduktion och välfungerande energiinfrastruktur, till exempel elnät, behövs för att minska konsumtionen av fossila bränslen. Mindre kommuner ansvarar ofta för denna planering, men har begränsade resurser för att fatta välgrundade beslut. Energikontor Syd kommer genom projektet stötta kommuner i landsbygdsområden att öka sin kapacitet för att främja energiomställningen. Genom att stärka tekniska och sociala färdigheter, underlätta utvecklingen av kommunala planer och sprida exempel på framgångsrikt lokalt samhällsengagemang, stöder projektet kommuner i möjligheten att nå energi – och klimatmålen och skapa en framgångsrik väg för starka och motståndskraftiga landsbygdssamhällen.  

 

Energikontor Syd kommer genomföra aktiviteter och ge stöd till Blekinges kommuner och Regionen med arbetet att utveckla sina energi- och klimatanpassningsstrategier och för att välja och implementera åtgärder. Detta möjliggörs genom initiativet RECET. 

 

 

Kontaktperson

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073-508 85 29,

anna.mansson@energikontorsyd.se

Satsningen finansieras av Life Clean Energy Transition (LIFE CET) & Region Blekinge .

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsyd.se

Gustaf Wiklund,
Projektledare


Tel. 070-306 44 92 ,
gustaf.wiklund@energikontorsyd.se

Bakgrund

Europas kommuner har en hög kunskapsnivå om energi- och klimatplaner, och det finns bra metoder och riktlinjer att följa. Men små och medelstora kommuner har ibland svårt att genomföra handlingsplanerna. En orsak är att det ofta saknas en utsedd energiansvarig som helt eller delvis kan ägna sin tid åt energi- och klimatfrågor i kommunen.

 

En annan orsak är engagemang och kunskap hos beslutsfattare om vad energiplanerna innebär praktiskt när det väl tagits fram och godkänts. Energi- och klimatfrågor har inte alltid tillräckligt hög prioritet på den politiska dagordningen i kommunen. Därför behövs medvetenheten öka ytterligare och kunskapsuppbyggnad måste säkerställas över tid, trots eventuella politiska skiften. Potentialen för energieffektiviseringar utnyttjas inte fullt ut, och sämre suboptimala investeringar ger inte förväntat resultat. Kommunerna står dessutom nu inför utmaningar när det gäller klimatanpassning och energifattigdom. Satsningen Strategisk energiplanering kommer att leverera ett systematiskt tillvägagångssätt för energiplaner i kommuner med hjälp av 1) ett koncept för energiledningssystem (EnMS) enligt ISO 50001-standarden, 2) klimatanpassning i kommuner koncept enligt ISO 14092, och 3) innovativa metoder för engagemang.

 

Genom vägledning kommer kommunernas energiplaner systematiseras. Stor vikt kommer läggas på olika innovativa tillvägagångssätt för engagemang, t.ex. designtänkande, för att säkerställa att alla inblandade parter, inklusive beslutsfattare, till fullo förstår de problem som kommunen står inför. Projektet kommer att utforska ett brett spektrum av fungerande lösningar, testa och implementera dem inte bara i de medverkande kommunerna men även bjuda in andra kommuner.