Tydligare prioriteringar krävs i transportsektorn

Publicerad: 2022-12-08

Om cykeln ska kunna slå igenom i städerna kan man inte fortsätta investera i bilinfrastrukturen. Tydligare prioriteringar krävs för att det ska ske en förändring. Lättillgängliga mobilitetssystem för pendlare på landsbygden är en svår nöt att knäcka och el-scooterns egentliga nytta är tvivelaktig. Detta diskuterades på årets POLIS-konferens i Bryssel, där Energikontor Sydost deltog.

 

POLIS är ett nätverk bestående av ca 100 städer och regioner som arbetar tillsammans för innovativa transport- och mobilitetslösningar sedan 1989. ​Den årliga POLIS-konferensen erbjuder möjligheter för städer och regioner att visa upp sina framsteg inom transportsektorn för en stor publik av mobilitetsexperter, människor inom transportbranschen och beslutsfattare.​

 

Årets program var indelat i 8 parallella spår med fokus på nätverkets fem tematiska fokusområden: Environment & Health in Transport, Traffic Efficiency, Access, Road safety & security och Governance.

 

Vad tar vi med oss från konferensen:

 • Free floating mobility, eller direkt översatt till svenska: friflytande mikromobilitetslösningar, typiskt el-scootrar, var ett hett ämne som diskuterades mycket. Kan dessa verkligen bidra till att människor gör sig av med bilen? Om användarna endast övergår till el-scooter från att ha gått eller cyklat, kan man fråga sig vilken roll och vilken nytta de tillför mobilitetssystemet egentligen, både utifrån ett klimatperspektiv och ur ett hälsoperspektiv. Friflytande mobilitetslösningar möter också många utmaningar då regelverken för detta ofta saknas. Det saknas också i många europeiska städer en långsiktig vision om hur dessa fordon ska vara en del av hela mobilitetserbjudandet.
   
 • Alla sorters fordon och infrastrukturer tar plats - tydligare prioriteringar och beslut måste tas om det ska ske en förändring! Det finns flera exempel på ställen där bilvägar tas bort till förmån för andra transportslag. Om cyklingen ska slå igenom kan man inte fortsätta att investera i bilinfrastrukturen i städerna. På ytan, där det tidigare funnits en motorväg i Utrecht, finns idag en kanal och på en tidigare bilväg genom Bryssel finns nu istället ett bredare gångstråk med julmarknad. Stadens ytor kan användas på ett effektivare sätt och på ett sätt som skapar en annan slags värde för invånarna!
   
 • Mobilitetshubbar är en annan frekvent förekommande företeelse som också tar yta i anspråk. I Budapest finns nu 560 mobilitetspunkter och det planeras för fler i ett nätverk med 150 m mellan stationerna. Frågan är hur många mobilitetspunkter och hubbar det behövs och hur mycket de bör användas för att behålla sin plats.
   
 • Flera mobilitetspunkter per kilometer är helt otänkbart i landsbygdsområden. Just lösningar för hållbara mobilitetslösningar på landsbygden saknade vi i de delar av konferensen som vi deltog i. Attraktiva och lättillgängliga mobilitetssystem som även fungerar för pendlare utanför städerna är en svår nöt att knäcka. Det handlar återigen om prioriteringar och mod.
   
 • Många intressanta projekt och insatser presenterades, men synlig svensk medverkan i stora mobilitetsprojekt var något som vi saknade.

 

Världens största cykelgarage med plats för 12 500 cyklar, i nederländska Utrecht. Foto: Anna Månsson

 

För mer information om konferensen, kontakta:

Anna Månsson, projektledare

Tel.073-508 85 29
anna.mansson@energikontorsydost.se

 

 


 

 

Konferesen besöktes inom ramen för satsningen Res grönt i gröna Kronoberg, drivet av Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg och Energikontor Sydost, finansierat av Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 


   

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet