I en nära framtid ska det gå att åka hållbart till, från och i våra största besöksmål i Kalmar och Kronobergs län.

Publicerad: 2019-03-19

Det är i alla fall ambitionen med den förstudie om Hållbara resor i besöksnäringen som Energikontor Sydost håller på att ta fram på uppdrag av Region Kalmar län. Det övergripande målet är en växande besöksnäring utan nettoutsläpp av koldioxid från transporter. I förstudien deltar Astrid Lindgrens värld tillsammans med Astrid Lindgrens näs och övriga attraktioner i Vimmerby, Glasriket samt Öland med Ölands skördefest i fokus. Varje besöksmål ska ta fram en pilot som gör det möjligt att åka till, från och i besöksmålet på ett hållbart sätt. Det kan handla om bussar som kör vissa temarutter, hop on-hop off bussar med guide eller underhållning ombord, digitala lösningar som visar trafiksituationen i realtid för att man ska slippa köer och trafikstockningar eller möjlighet att hyra el- och biogasbilar om man t.ex. kommer med tåg.

 

Förstudien pågår fram till och  med april 2019. Förhoppningen är att den leder till ett demonstrationsprojekt som
kan genomföras under 2020 – 2022.

 

Bakgrund 

År 2010 lanserade Svensk Turism en nationell strategi för svensk besöksnäring med visionen om en fördubbling av näringens omsättning, som kan komma att göra den till Sveriges nya basnäring. Därutöver finns ett nationellt mål om en fossilbränsleoberoende transportsektor 2030. Att kunna nå båda dessa mål samtidigt innebär en stor utmaning. Kalmar län har anslutit sig till båda målen samt identifierat tre besöksmål som är särskilt intressanta att undersöka i sammanhanget. Dessa är Astrid Lindgrens värld, Glasriket och Öland. De tre besöksmålen ser olika ut vad beträffar bl.a. öppettider, målgrupper och var de är lokaliserade, men de har också flera gemensamma utmaningar som t.ex. att attraktionerna ligger utspridda utanför kollektivtrafikens linjesträckningar vilket gör bilen till det enda fungerande alternativet. Förutom att det blir svårt att nå de uppsatta klimatmålen, missgynnar detta såväl mångfalden som jämlikheten och gör det svårt för besöksmålen att växa. 

 

Långsiktigt mål: 

En växande besöksnäring utan nettoutsläpp av koldioxid från transporter.   

 

Projektmål: 

Att tillsammans med representanter för de olika besöksmålen, regionen, berörda kommuner och andra intressenter ta fram piloter som kan implementeras, prövas och utvärderas inom ramen för ett demonstrationsprojekt samtidigt som de kan utgöra goda exempel på hållbara resor till, från och i besöksmålen. 

 

Tillvägagångssätt:

Under förstudien har hittills tre workshops arrangerats, en med respektive besöksmål. I workshopen har en LFA-analys per besöksmål genomförts med ledning av en inhyrd processledare. Därefter har flera fysiska och virtuella uppföljningsmöten ägt rum i syfte att hitta lämpliga piloter som ska göra det möjligt för besökarna att välja klimatsmarta alternativ för resor till, från och i besöksmålen samtidigt som det blir enklare och roligare att resa mellan de olika attraktionerna. De förslag som framkommit hittills består av bussar som kör vissa temarutter, hop on-hop off bussar med guide eller underhållning ombord, digitala lösningar som visar trafiksituationen i realtid för att man ska slippa köer och trafikstockningar. Andra förslag är fysiska åtgärder såsom att flytta busshållplatsen närmare attraktionen eller att sätta upp laddstolpar för elbilar på lämpliga ställen samt att tydligt marknadsföra de klimatsmarta alternativ som finns. 

 

 

 

Projektledare Hannele Johansson

Tfn: 0734 – 19 91 81

Hannele.johansson@energikontorsydost.se

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet