Energiting Syd 2023

Publicerad: 2023-11-23

Logga Energting Syd 2023Omställning till ett fossilfritt energisystem skapar utmaningar som vi behöver lösa gemensamt. Vi är glada att intresset var så stort. I år blev det lapp på luckan – fullbokat! Många ville delta och diskutera,
och lyssna på hur vi tillsammans i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län arbetar för energiomställningen.
 

Christel Liljegren, VD på Energikontor Syd och Lena Wallentheim, vice ordförande i Energikontor Syd, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun öppnade årets Energiting Syd, på kulturhuset i Hässleholm.

Mingel utanför lokalen på Energiting Syd.

Bildtext: Mingel utanför lokalen. Foto: Energikontor Syd.

 

Skånes effektkommission 

Energting Syd inleddes med att ta avstamp i Färdplan för Skånes elförsörjning. Anna Jähnke, Ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne presenterade Skånes Effektkommission som samlar en rad aktörer för att framtidssäkra elförsörjningen i Skåne. Genom att samlas runt en gemensam färdplan skapar Skånes effektkommission en gemensam bild om hinder och behov och därmed en realiserbar färdplan. Målet är att skapa en självförsörjningsgrad på 50%, säger Anna Jähnke.  

Peter Hjalmar, Regionchef Syd, E.ON Sverige berättar hur olika lösningar ska prioriteras. 

- Energieffektivisering måste lyftas fram. Samlar man aktörerna och tittar gemensamt så kan en efterfrågeflexibilitet skapa en effektmarknad där energiplanering är en viktig faktor. För att minska sårbarheten finns en plan för att förstärka stamnätet för att öka resiliensen i elnätet. Genom att fortsätta bygga ut kraftvärmen avlastas elnätet, i kombination med utbyggnad av gas, vindkraft, sol. Det är viktigt att vi tillsammans samlar oss och hjälps år för att ställa om vårt energisystem för att bli helt fossilfria till 2030, säger Peter Hjalmar, Regionchef Syd, E.ON Sverige. 

Vidare presenterades ett kartverktyg för effektprognoser. Klicka här för att komma till verktyget.

- En detaljerad kunskap om effektbehovet samlas för en gemensam regionbild med effektprognoser för 2025, 2030 och 2040 säger Johanna Lundström, Samhällsanalytiker, Region Skåne. Erfarenheterna från detta arbete sprids till södra Sverige, men på sikt även nationellt.  

- Jonas Dahl, Senior Forskare, RISE säger att stort fokus har lagts på hur effektprognoserna kan presenteras på ett visuellt och användbart sätt. Effektbehovet och tillkommande elanvändning kan visualiseras i scenarier för vidare utvidgning och utveckling. Effektprognoserna visar ett framtidens Skåne kommer att behöva mer el och mer effekt, säger Jonas Dahl.  

Vid panelsamtalet om Färdplanens genomförande säger Hanna Landell, VD, Höganäs Borgestad AB,  att trygg elförsörjning är det viktigaste och menar att hade valet stått idag var ny fabrik ska läggas, så hade kanske inte Skåne varit förstahandsvalet. Vi är glada för initiativen från Effektkommissionen. Vi deltar i energinätverk för att öka kompetensen för att prioritera rätt och kunna fokusera på det vi är experter på - vår egen produktion.  

Anna Jähnke, Per Tryding, vice VD, Handelskammaren och Anders Fredriksson Kleine, Senior Strategist & Head of Public Affairs, Öresundskraft AB deltog i samtalet.

Panelsamtal. Från vänster: Pierre Ståhl, Anders Fredriksson Kleine, Hanna Landell, Per Tryding, Anna Jähnke.

Bildtext: Panelsamtal. Från vänster: Pierre Ståhl, Anders Fredriksson Kleine, Hanna Landell,
Per Tryding, Anna Jähnke. Foto: Energikontor Syd.

 

Regionerna i syd skapar samverkan! 

Sverige har under lång tid haft ett stabilt elsystem med hög driftsäkerhet, låg klimatpåverkan och låga elpriser. I vissa områden har brist på tillgänglig eleffekt de senaste åren hindrat nyetableringar och bromsat regional utveckling. Effektproblematiken består till stor del av att elproduktionen befinner sig långt bort från användarna. 

- Blekinge län har en självförsörjningsgrad på 30% och Robert Hedman, Energistrateg, Regional utveckling menar att det är dags att börja agera. Möjligheterna i Blekinge handlar främst om havsbaserad vindkraft och krokar arm med akademin och näringsliv. Vi i Blekinge sneglar mycket på hur Skåne arbetar så samverkan är viktig och samverkan mellan Kalmar, Kronoberg och Blekinge är viktig för projektsamverkan där Energikontor Syd är en viktig spindel i nätet, säger Robert Hedman. 

- I Kalmar län har arbetet pågått under många år under paraplyet Fossilfri region 2030. El-effektfrågorna är dock nya, säger Carolina Gunnarsson, Miljösamordnare, Regional utveckling, Region Kalmar län. Det finns ett stort politiskt intresse och därmed finns möjligheter för mer resurser, säger Carolina Gunnarsson. 

Rene Jaramillo, Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Kronoberg säger att till år 2024 ska en energistrategplattform tas fram i länet. För att detta ska fungera måste samverkan ske som kan växla upp arbetet för att skapa resurser. Vi ska vara stolta över att vi har privilegiet att kunna påverka samhället framåt och måste ta denna utmaning på allvar. Vi kommer att fixa det här, säger Rene Jaramillo. 

Jens Sörvik, Enhetschef Miljö och Hälsa Regional utveckling, Region Skåne säger att vi måste bygga ut näten för att klara effektproblemet, så där processer måste ses över. Framtidsbilden är ett positivt samhälle och det är dit vi vill där samverkan mellan regionerna är viktig och vi kan växla upp och ge mer kraft till varandra, säger Jens Sörvik.

Panelsamtal. Från vänster: Christel Liljegren, Rene Jaramillo, Jens Sörvik, Carolina Gunnarsson, Robert Hedman.

Bildtext: Panelsamtal. Från vänster: Christel Liljegren, Rene Jaramillo, Jens Sörvik,
Carolina Gunnarsson, Robert Hedman. Foto: Energikontor Syd.

 

Fördjupning elsystemet 

Energieffektivisering är inget nytt… men ett måste. Det är ett uppdrag som Energikontor Syd haft på agendan sedan starten. 

- Prioritera arbetet och gör allt i rätt ordning. Börja med att ta reda på hur energianvändningen ser ut.  Börja med att kontroll, sedan styr och stäng av, slutligen effektivisera. Det är till exempel mycket vanligt att kommuner sitter på alldeles för höga effektabonnemang för gatubelysning. Gå hem och kolla detta, tipsar Roger Gunnarsson, projektledare på Energikontor Syd. 

Den 1 juli trädde nya lagar i kraft för elnätsföretag, vilket inkluderar en ny skyldighet att utforma s.k. Nätutvecklingsplaner. Peter Hjalmar, Regionchef Syd, E.ON Sverige berättar om hur de arbetar med detta. 

- Nätutvecklingsplanerna kommer utvecklas i nära dialog med bland annat kommunerna för att undvika problem med näringslivsetablering. Processen innehåller datainsamling, prognostisering av effekt, analys av nätet, framtagning av lösningar och planering av projekt. Nätutvecklingsplanerna tvingar oss att bli bättre genom att trimma processer, effektivisering, digitalisering, automatisering, tydliga ansvars- och rollbeskrivningar säger Peter Hjalmar, Regionchef Syd, E.ON Sverige. 

Henrik Börjesson, Chef Energiinköp & Optimering, Kraftringen Energi AO Värme & Kyla berättar om hur Kraftringen verkar för mer planerbar kraft i södra Sverige. Förutom utbyggnad av kraftvärme stöttas industrin att ställa om.  

Energimarknadsinspektionen arbetar för väl fungerande energimarknader. Therése Hindman Persson, Ställföreträdande generaldirektör och chefsekonom, Energimarknadsinspektionen säger att elnätet har utmaningarna i Sverige eftersom det är ett avlångt land med produktion och konsumtionen som är ojämt fördelade där elanvändningen väntas öka mycket i Sverige, särskilt i norra Sverige. Det innebär att produktion och nätkapacitet måste byggas ut. Vårt sammanlänkande system ger oss fördelar, men det ger också nackdelar. Försörjningstryggheten måste tryggas ur samhällsekonomisk effektivt perspektiv. Therése Hindman Persson menar att det inte bara är marknads som ska styra detta, men marknaden som finns måste fungera bättre. De hinder som finns måste beskrivas för att kunna övervinnas, t.ex. de långa ledtiderna för tillstånd och lokalt motstånd.  

- Inom ett par år kommer även hushållen få effekttariffer. Det kommer att påverka hushållens energianvändning mycket och energi- och klimatrådgivarna kommer vara förberedda på mycket frågor runt detta säger moderator Anna Torshög under panelsamtalet. 

Panelsamtal. Från vänster: Therése Hindman Persson (på skärm), Anna Torshög, Henrik Börjesson, Peter Hjalmar, Roger Gunnarsson

Bildtext: Panelsamtal. Från vänster: Therése Hindman Persson (på skärm), Anna Torshög,
Henrik Börjesson, Peter Hjalmar, Roger Gunnarsson. Foto: Energikontor Syd.

 

Energiplanering för delaktighet 

1955 var Sveriges behov av fossil energi ge 46%. 17 år senare var Sveriges behov av fossil energi ökat till 72%. I samband med det kom lagen om energiplanering kom på 70-talet, då med fokus på elfrågan och tillgången av el. Just nu stöttar Energikontor Syd kommuner i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län att komma framåt i sitt energiplaneringsarbete. En bra början är

Sankeydiagram där kommunerna får grepp om sin energisituation. Dessutom kan kommunerna söka stöd för att realisera aktiviteterna genom EU City Facility-progammet. Där kan kommuner kan söka en klumpsumma på 60.000 € för att ta fram en investeringsplan med fokus på begränsning av klimatpåverkan. Investeringsplanen ska innehålla en plan för investeringar och varifrån investeringen ska komma ifrån. Nästa möjlighet att söka medel öppnar 15 januari 2024. 

Energimyndigheten ska ta fram en vägledning för kommunal energiplanering. Kristian Schoning, Analytiker, Energimyndigheten menar att det är viktigt att väva samman det regionala perspektivet med det kommunala perspektivet. Eftersom vi förväntar oss ett dubbelt så stort elsystem, så betyder det att vi behöver agera och göra vägval, med mycket ny elproduktion, mycket mer elnät och smarta lösningar och resurseffektivitet. Energiplanering ger möjligheter att begränsa klimatpåverkan och möjliggör näringslivsutveckling och försörjningstrygghet där kommuner och regionala aktörer har en viktig roll. 

- Det är viktigt att energiplaneringen måste utgå från lokala och regionala behov. Energiplaneringen behöver vara en naturlig del i annan planering, där man tar hänsyn till framtida bebyggelse, säger Kristian Schoning. 

- Man kan inte ta fram en vägledning som passar alla Sveriges kommuner, men eftersom energiplaneringen måste utgå från de lokala behoven så är det en liten utmaning. Redan nästa år kommer det komma ett anslag som kommer stötta kommunernas arbete, flaggar Kristian Schoning.  

Ett helhetsstödgrepp på hållbarhet hos lokala och regionala aktörer skapar efterfrågan av energiplaner.  

Det är en viktig insikt att det finns en rad hållbarhetsutmaningar som måste hanteras systematiskt. Då krävs det samarbete och interaktion mellan många olika aktörer och vi alla måste veta var vi är på väg och hålla samma riktning säger Lisa Wälitalo, Postdoktor, Blekinge Tekniska Högskola (BTH). 

Den 21 november antogs Oskarshamns kommuns energiplan. 

- I arbetet har Oskarshamns arbetsgrupp haft stor hjälp av Sankey-diagram som visat kommunens energisituation. I samband med detta har Oskarshamn startat upp ett enkelt energiledningssystem för att ha god uppföljning på det kommande arbete, berättar Sara L. Olsson, Hållbarhetsstrateg, Oskarshamns kommun. Sara L. Olsson menar även att den största utmaningen är att skapa budget för energiplanens aktiviteter i en kommunal budget. För oss i en mellanstor kommun vill vi driva arbetet i befintliga nätverk för att inte skapa merarbete. 

Panelsamtal. Från vänster: Göran Gustavsson, Kristian Schoning, Gustaf Wiklund, Sara L. Olsson, Lisa Wälitalo

Bildtext: Panelsamtal. Från vänster: Göran Gustavsson, Kristian Schoning, Gustaf Wiklund,
Sara L. Olsson, Lisa Wälitalo. Foto: Energikontor Syd.

 

Delaktighet för framgång 

Vi avslutar dagen med goda exempel på delaktighet för framgång! 

C4 Energi är med i den energigrupp som Kristianstad har startat upp en energigrupp. Kajsa Hedberg, VD, C4 Energi AB ser det som viktigt att samarbeta för att finna vägar för energiomställning, med fokus på energiproduktion, energieffektivisering och flexibilitet och titta på hur man med beteendeförändringar kan ändra energianvändningen. 

- Det är främst offentlig sektor som är med i energigruppen, men samverkan med privata aktörer är lika viktiga. Utmaningen är att få alla i kommunen att vara med, det vill säga acceptansfrågan både från politisk nivå och från allmänheten är viktig att jobba med säger Kajsa Hedberg. 

Helsingborgarnas klimatavtal är ett medborgarinitiativ som ska leda till ökad medvetenhet och förändrat beteende hos helsingborgarna. Jessica Viktorsson, en av initiativtagarna menar att den uppmärksamhet som initiativet fått har bidragit till en budget som kan finansiera vissa aktiviteter.  

- Svårigheten är att nå ut till en bredare massa. Tack vare initiativet har medlemmarna fått möjlighet att tex ge synpunkter på Helsingborgs kommuns energiplan avseende hushållens energianvändning. Jessica tipsar kommuner och företag att stötta den här typen av lokala arrangemang för att uppmuntra arbetet, säger Jessica Viktorsson. 

Annika Nilsson, Näringslivschef, Perstorps kommun berättar om Perstorps industripark som har effekteffektiviserat tillsammans genom coachning från Energikontor Syd. 

- Det har varit en nyttig övning som har hjälpt industriparken att kunna göra säkra nedstängningar vid oförutsatta elstopp. Det viktigaste har varit att föra upp diskussionen om att eltillgången är begränsad. Kommunens roll är att vara aktiv och ta en roll och bjuda in till samverkan mellan olika aktörer. ”Just do it!” avslutar Annika.  

Mattias Svensson, Teamchef El, Elnätschef, Gislaved Energi skapar en AI-styrd energipark tillsammans med PLS Energy som är ett bra exempel på samarbete mellan ett offentligt bolag och en privat aktör. Parken kommer att innehålla tre huvudelement: solceller för energiproduktion, återvunna bilbatterier för energilagring och planer för framtida vätgasproduktion.

 

Tusen tack till alla som deltog med intresse och engagemang på Energiting Syd 2023! 

Vi vill även rikta ett tack till Region Skåne, Hässleholms kommun och Kulturhuset i Hässleholm som gjorde dagen möjlig.

 

Energiting Syd arrangerades av Energikontor Syd med delfinansiering från Region Skåne.

Logga Energikontor SydLogga Region Skåne

 

 

Logga: Own Your Secap, RECET, Plan4cet, LIFE

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet