Sveriges första ORC på fjärrvärmeanläggning invigd

Publicerad: 2017-06-01

Den 31 maj 2017 invigdes den ORC-anläggning (organisk Rankinecykel) som installerats på den befintliga biobränslepannan på fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby. Detta gör att Ronneby Miljöteknik nu inte bara producerar förnybar värme till husen i Bräkne-Hoby, utan också skickar ut lokalproducerad grön el på elnätet.

 

Ett trettiotal personer hade hittat in till fjärrvärmecentralen, som nu kan titulera sig kraftvärmeanläggning, för att närvara vid invigningen, som förrättades av Bengt Holm, ordförande i styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik, som förklarade att den här anläggningen är helt i linje med kommunalägda Ronneby Miljö & Tekniks strategi.

 

- Ronneby kommun har inte bara som mål att bli fossilbränslefritt till år 2020, utan också att ligga i framkant av utvecklingen och det här är ett led i det arbetet. Turbinen på Sörbyverket och ORC:n här i Bräkne-Hoby är de första i Sverige som installerats på biobränslepannor i fjärrvärmeverk.

 

- Storskalig kraftvärme finns på många ställen idag, men det här projektet demonstrerar att det finns tekniker även för elproduktion i mindre skala säger Karoline Alvånger, projektledare för demonstrationsprojektet Småskalig kraftvärme Life+.

 

Eftersom Sverige håller på att ställa om till ett mer hållbart energisystem så är lokalproducerad grön el en viktig del. Det innebär en mindre belastning på elnätet när elen används där den produceras och möjliggör dessutom en mindre känslighet för elavbrott.

 

ORC-tekniken bygger på en sluten turbinkrets som drivs av ett organiskt arbetsmedium med en kokpunkt lägre än vatten. Anläggningen genererar el genom att nyttja den varma sidan på pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet. Via kretsens förångningsmedium (med låg kokpunkt) kan ORC-anläggningen alstra el vid en lägre temperatur än vanliga kraftvärmeverk. Detta gör tekniken väl lämpad för produktion av grön el från biomassa på mindre fjärrvärme- eller närvärmeanläggningar. Anläggningen i Bräkne-Hoby har en effekt på 50 kW.

 

- Det här är den första anläggningen i Sverige där vi nyttjar ett pannsystem för att driva en ORC. Det här systemet ger samma verkningsgrad till samma kostnad per producerad kilowatt som betydligt större system, säger David Frykerås, vd på Againity som levererat ORC:n. Det finns runt 500 fjärrvärmeanläggningar i Sverige som skulle kunna installera en ORC på mellan 50-200 kW.

 

Idag finns sex ORC-enheter i drift i Sverige. Det finns alltså en mycket stor potential att öka antalet, både stora och små, biobränsledrivna kraftvärmeanläggningar i Sverige. Men räcker skogsråvaran till?

 

- Sverige har knappt en procent av den totala skogsytan i världen, men är världens tredje största leverantör av träråvaror, säger Bengt Holm, ordförande i styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik. Den årliga tillväxten är 130 miljoner kubikmeter och vi avverkar 90 miljoner. Biprodukterna av skogsproduktionen, grenar och toppar, avfall från sågverk och industrier är en 40-50 miljoner kubikmeter och en stor del av detta utnyttjas inte idag. Vi har en verklig potential att öka den inhemska energiproduktionen.

 

Deltagare i projektet Småskalig kraftvärme Life+ är Energikontor Sydost, Ronneby Miljö & Teknik samt Emåmejeriet. Projektets syfte är att demonstrera tekniker för småskalig kraftvärme från biobränsle, som inte ännu har kommersialiserats fullt ut. Genom att demonstrera och dokumentera hela processen från anbud till full drift är förhoppningen att fler ser fördelarna och vill investera i småskalig kraftvärme. 

 

Därför är alla tre anläggningarna öppna för studiebesök.

 

    

 

Med stöd från EU-programmet Life+ och Energimyndigheten.
Energimyndigheten
Life+ 
LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet