På plats i Paris!

Publicerad: 2017-04-12

Lärare från Ahlbäcksskolan i Hultsfred deltog under förra veckan i ett internationellt erfarenhetsutbyte för att utveckla undervisningsmetoder för lärande för hållbar utveckling med fokus på energi.

 

Just nu genomför Energikontor Sydost ett projekt i samverkan med fem europeiska partners. Projektet som riktar sig till lärare, elever och övrig skolpersonal ska bidra till att utveckla metoder och undervisningsinnehåll kring energifrågor och hur energi kopplar an till hållbar utveckling. Nyvunna kunskaper kring konkreta energisparåtgärder och hållbara val i vardagen kan både elever och vuxna sedan ta med sig ”hem” varvid projektets insatser får en bred spridning. Ett viktigt projektresultat är ökad medvetenhet om att de handlingar man gör lokalt får effekter på klimatet och resursanvändningen globalt.

 

Under vecka 14 träffades representanter från de olika projektpartnerna i Paris för erfarenhetsutbyte och för att i samverkan ta fram förslag på metoder och verktyg för att utveckla energiundervisningen som sedan ska testas på skolor i respektive partnerregion. Energikontor Sydost erbjöd två lärare från Ahlbäcksskolan, årskurs 7-9 i Hultsfred att medverka i Paris, Daniel Svensson och Teresia Edvinsson. Där har man har diskuterat olika begrepp och lärarna från Ahlbäcksskolan har presenterat exempel på nationella provfrågor med koppling till energi, och presenterat den svenska läroplanen där mycket handlar om att eleverna ska utveckla förmågan att använda information för att kunna resonera sig fram till bra beslut gällande sambanden mellan energi, teknologi, miljö och samhälle.

 

Teresia Edvinsson säger: ”Det har varit spännande diskussioner och mycket intressant att få ta del av andra länders skolsystem och sätt att arbeta.”

 

Foto: Daniel Svensson och Teresia Edvinsson, Albäcksskolan  

 

Energikontor Sydost har sedan många år arbetat för att öka barn och ungas intresse och kunskaper kring energi och hållbar utveckling genom att ha erbjudit temadagar på skolor, fortbildning för lärare och andra aktiviteter som berört dessa frågeställningar. Ofta har detta skett i samverkan med andra aktörer på regional, nationell och internationell nivå. 

 

Kontaktperson på Energikontor Sydost

 

 

Kerstin Eriksson

Projektledare


Tel.070-620 83 07

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

 

 

 

 

   

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet