Hur kan framtidens transporter se ut i Kronoberg?

Publicerad: 2019-11-20

20 miljarder kilometer åker de fossila transporterna i Kronobergs län. Denna sträcka motsvarar 51 000 varv runt jorden. Ett av de regionala målen är att utsläpp från transporter ska ha upphört 2030. Så hur når vi dit?

 

”Det räcker inte med förnybara drivmedel och energieffektiva fordon. Vi måste bli mer transporteffektiva” säger Maria Persdotter-Isaksson projektledare på Region Kronoberg och för projektet Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg. Den 12 november anordnade projektet konferensen Framtidens Transporter med syftet att framtidsspana kring hållbara transportsystem och vad som kommer att krävas för att vi ska nå de transportpolitiska målen. 

 

 

Med fullspäckat program träffades uppemot 30 sakkunniga från privata och offentliga verksamheter för att samtala kring vilka områden inom transporter som bör utvecklas och fördjupas i Kronoberg.  Utökad kollektivtrafik, bättre samordnad varudistribution och fler mobilitetstjänster var några av de lösningar som diskuterades under dagen. Samtidigt lyftes frågor kring vad som krävs av de olika ansvariga och betydande parterna för att kunna nå målen. 

 

Konferensen gästades av Kata Nylén från Klimatpsykologerna som förklarade hur man med psykologins hjälp kan förstå varför många av oss ser behovet av en snabbare omställning till ett fossilfritt samhälle men fortfarande är oförmögna att göra tillräckligt. Hon förklarar hur människan är uthållig och helst fortsätter på liknande sätt som tidigare. Det handlar dels om risk-aversion dels om att vi anser oss ha slösat tid och resurser om vi inte fortsätter med det som vi hittills investerat i. På detta sätt gör vi oss mer och mer bundna till det fossilberoende samhället.

 

Enskilt och i grupp togs det fram konkreta åtaganden som bör genomföras i Kronoberg för att kunna nå de ambitiösa målen. Det samlade materialet kommer att utvärderas och användas i nya satsningar för hållbara transporter. 

 

Vill du ta del av materialet från dagen kommer det att finnas tillgängligt på http://blogg.regionkronoberg.se/resgront/. Där du även kan hitta mer information om satsningen Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg som är ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg och Energikontor sydost. 
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet