Energiting Sydost 2022

Publicerad: 2022-11-18

10 november var det dags för Energiting Sydost - vår årliga konferens som vi arrangerar på uppdrag av våra ägare. Årets tema var "tillbaka till normaldrift" och fokuserade i mångt och mycket på hur vi ska agera idag för att minimera energianvändningen och minska våra energikostnader, samt kring vilka insatser som ger en hållbar energilösning. 

 

Årets Energiting hölls i Kalmarsalen i Kalmar, åter i år som en form av hybridevent, där deltagarna antingen kunde vara med på plats, eller följa konferensen via en webbsändning, samt olika teamsmöten. Ca 150 personer tog del av årets program. 

 

Vår vd Christel Liljegren talar på scenen. Kommunikatör Hanna Everling hanterar bildproduktion och livesändning på webben. Foto: Energikontor Sydost

 

Energiläget idag

Dagen inleddes med att Anders Karmehed från Energiföretagen gjorde en inflygning över energiläget i Sverige - och han konstaterade att det vi har idag i första hand är en ekonomisk kris. Det är inte brist på el i Sverige, men på grund av elpriserna så riskerar vi att få en försörjningskris om näringslivet avindustrialiseras på grund av konkurser. Men positivt är att vi i elområde 4 har varit duktiga på att spara el de senaste månaderna, vilket har påverkat elpriserna något. Anders konstaterade, som många andra under dagen, att vi kan och kommer att lösa den här krisen, bara vi samarbetar. 

 

Upphandling för fossilfri konkurrenskraft i transportsektorn             

Ett av spåren på Energitinget fokuserade på upphandling av transporter och leddes av Lotta Göthe från Ecoplan in medio. I Sverige lägger vi runt 800 miljarder på offentliga upphandlingar varje år och det är en enorm kraft vi kan använda för att uppnå den samhällsutveckling som vi önskar. Inledningsvis fick höra mer om det pussel som måste läggas för att nå fossilfria transporter. Som offentlig aktör finns flera pusselbitar som man behöver arbeta med, inte bara upphandling. Andra pusselbitar kan vara arbete kopplat till laddinfrastruktur, egen fordonsflotta, åtgärder inom fysisk planering, miljözoner och många fler. 

 

För att gå in på djupet i hur offentliga beställare och leverantörer kan samverka för att få till fler fossilfria transporter och genom samspel gynna en så kallad fossilfri konkurrenskraft, bjöd vi in representanter från beställarsidan och leverantörssidan: Västerviks kommun, Region Kalmar län, Helsingborgs stad, Widéns och transportörsnätverket TRB.

 

Efter en lång diskussion var talarna i panelen överens om att dialogen mellan parterna är väldigt viktig. Leverantörerna var positiva och hoppfulla inför beställarnas sätt att driva upphandlingsprocessen och deras planer och ambitioner för framtiden, att till exempel arbeta med längre avtalstider, uppföljning, flexibilitet i avtalen, trappstegsmodeller och kontinuerliga dialoger. Alla ville åt samma håll. Samarbete, öppenhet och flexibilitet sammanfattade spåret. 

Paneldiskussion: Fredrik Landegren (TRB), Mats Hallberg (Region Kalmar län), Kristina Fägerskiöld (Helsingborgs stad), Pierre Widén (Widéns), Gun Lindberg (Västerviks kommun) och Lotta Göthe (Ecoplan in medio). Foto: Energikontor Sydost

 

Fånga vinden – mer vindkraft på rätt plats 

Under spår Fånga Vinden avlöste många korta föredrag med vindkraft som gemensamt tema varandra.

Inledningen utgick från den Nationella strategin för hållbar vindkraft. Baserat på den strategin har satsningen Fånga vinden gjort ett planeringsunderlag som kan användas av kommuner, regioner, med flera. Satsningen har också haft ett flertal dialogmöten. Även Naturvårdsverket bidrog här med information. Därefter följde ett pass om havsbaserad vindkraft där vi tex fick en inblick i Södra Victoria, ett stort planerat projekt strax söder om Gotland.


Nästa avdelning fokuserade på olika sätt att investera i vindkraft. Region Kalmar visade här att deras satsning varit lönsam baserat på de första fem årens drift. Ett annat populärt sätt att säkra sin elkostnad med är att köpa så kallade PPA. Detta informerade Mia Bodin om. Tredje delen hade acceptans som tema - om hur motstående intressen som Försvarsmakten kan samexistera med vindkraft. Vidare berättade projektörer och politiker om sätt att öka den lokala acceptansen för ett vindkraftsprojekt. Inspel som regeringens särskilda utredare Ulrika Liljeberg tog med sig hem.

 

Energieffektivisering

Ett annat spår på Energitinget fokuserade på energieffektivisering. Publiken fick bland annat ta del av goda exempel på företag som lyckats sänka sin energianvändning genom strategiskt energiarbete, bland annat ICA MAXI i Kalmar.  Fredrik Björklund från Stuns Energi berättade om en satsning i Uppsala där man energieffektiviserat storkök genom att uppmärksamma personalen på det aktuella effektläget och därigenom, med lite förändrade rutiner, kunnat platta ut många effekttoppar i elnätet. 

Anders Wedin och Linus Wiberg från ICA MAXI i Kalmar. Foto: Energikontor Sydost

Ida Johansson, forskare på Högskolan i Gävle, presenterade hur man inleder ett strategiskt energiarbete på företag och

Max Alterot från Almi Företagspartner i Kalmar berättade om vilka möjligheter som finns för företag att konkretisera sitt hållbarhetsarbete och hitta nya affärsidéer. 

 

Vi på Energikontor Sydost gick igenom vad man kan göra för att minska sin energianvändning - alltifrån att ta kontrollen över sin mätdata, till faktiska åtgärder för att sänka energianvändningen i hemmet och på sin arbetsplats. Vi gav också tips på hur man ska tänka för att engagera fler människor i energifrågan, med hjälp av kampanjer, tävlingar och små åtgärder som kan förändra beteende. 

 

Tänk långsiktigt

Flera föreläsare under dagen lyfte vikten av att arbeta långsiktigt med sitt energiarbete, bland annat Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät. Han avslutade dagen med att prata om hur vi kan hjälpas åt för att bygga framtidens elnät och upprätta hålla ett robust elsystem i Sverige. Alla kan hjälpa till genom att till exempel förflytta energiförbrukningen till tider på dygnet då elen är billigare (då det finns gott om fossilfri el), för att undvika de största effekttopparna. "Kan vi flytta på elen så kommer vi att spara på våran värld" som Erik sa.  

 

Erik manade också på företag ute i landet att redan nu börja planera för en mer flexibel verksamhet - att kunna anpassa sin produktion efter elpriserna, eftersom elpriserna förutspås fluktuera mycket framöver. Han lyfte också vikten av att kommuner och regioner måste ha långsiktiga planer för energiförsörjningen samt ha kontinuerligt samarbete med företagen och elproducenter i kommunerna. 

 

 

Titta i efterhand

Samtliga föreläsningar finns att titta på, tillgängligt under två veckor, på vår hemsida

 

 

Vi syns igen på nästa Energiting i november 2023!

 

Energiting Sydost arrangerades i samverkan med Länsstyrelsen Kalmar län. 

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet