Vår metodik för varudistribution sprids till Norge

Publicerad: 2021-09-22

Under våren 2020 deltog norska Indre Østfold kommun på ett utbildningstillfälle kring samordnad varudistribution, arrangerat av Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution. Deltagandet mynnade ut i att det under sommaren startades en förstudie med genomlysning av upphandlings- och inköpsprocesser inom Indre Østfold kommun. Förstudien leds av projektledare Tommy Hågensen och Olof Moen, tidigare forskningsledare vid Nationellt centrum.

 

En första databearbetning från ekonomisystemet visar på stor potential av minskad miljöbelastning och kostnadsbesparingar genom att överföra inköp till samordnad varudistribution och säkerställa ramavtalsupphandlingar. Effektiviseringspotentialen gäller inköp direkt i butik med transport i egen bil, inköp utanför ramavtal, inköp med fri leverans och inköp som sker utan samordning av beställningar och avrop.

– Generellt har Sverige kommit längre jämfört med Norge vad gäller att styra upp inköpsprocessen med e-handel och få kontroll över utförda transporter. Speciellt direktinköp i butik utan ramavtal innebär betydande extra transporter och många timmar av personalens arbetstid vilket uppmärksammats och där kommunen vidtagit åtgärder. Samordnad varudistribution är inte bara samlastning, en lika stor besparingspotential finns genom att reglera avropsfrekvensen mot ramavtal som minskar antalet inleveranser med besparingar i tid och minskad miljöbelastning, säger Olof Moen.

 

Centralt i analysen av upphandlings- och inköpsprocesser är en kostnads-nyttoanalys av både företagsekonomiska kostnader och samhällsekonomiska vinster. Metoden som utvecklades av Nationellt centrum, i regi av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Skåne,  har visat sig ha generell applicerbarhet, nu även i Norge. 

 

För frågor, kontakta Olof Moen

 

Norge. Foto: Pixabay

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet