Skattebefrielse för biogas

Publicerad: 2024-02-28

För några veckor sedan inledde EU Kommissionen den fördjupade granskningen om skattebefrielse för biogas och biogasol som används för uppvärmning eller som motorbränsle är förenliga med EU:s statsstödsregler, se Kommissionens pressmeddelande här. Nu har Kommissionens beslut publicerats här: uppvärmning och motorbränsle och Energigas Sverige informerar medlemmarna om hur dem tolkar beslutet och hur processen ser ut framåt och vi vill gärna dela den information i nätverket.

I beslutet beskrivs Kommissionens preliminära bedömningar samt de osäkerheter Kommissionen anser föreligger avseende skattebefrielsens förenlighet med statsstödsreglerna. Kommissionen ber särskilt om förtydliganden avseende om stödet är proportionerligt med tanke på att stöd kumuleras när produktionsstöd även beviljas biogasen i t.ex. Danmark

Kommissionen anser att det behöver klargöras om situationen ger upphov till överkompensation till förmån för dessa producenter när de säljer biogas i Sverige.

Processen framåt:

  • Den svenska regeringen och andra berörda parter inbjuds att inkomma till Kommissionen med synpunkter på beslutet senast den 21 mars.
  • När tiden löpt ut ska Kommissionen överlämna inkomna synpunkter till den svenska regeringen. Regeringen ska sedan yttra sig över de inkomna synpunkterna inom en föreskriven tidsfrist som normalt inte ska överskrida en månad. Kommissionen har rätt att förlänga tidsfristen i det fall de anser det berättigat.
  • Enligt procedurreglerna ska Kommissionen i möjligaste mån sträva efter att anta ett beslut inom 18 månader efter det att det formella granskningsförfarandet har inletts (startpunkt var slutet av januari 2024). Kommissionen har dock indikerat att avsikten är att ett beslut ska kunna fattas betydligt snabbare än så.

För att bidra till en skyndsam process skriver Energigas Sverige att de avser företräda gasbranschen och svara samlat på den fördjupade granskningen i ett nära samarbete med Regeringskansliet. Inspel är välkomna och ska i så fall skickas till anna.wallentin@energigas.se, senast torsdagen den 14 mars.

I denna process är det enligt Energigas Sverige att föredra få men konsoliderade svar på granskningen för att undvika en fördröjning av processen. Vill din organisation ändå skicka in ett eget svar kan det vara klokt att stämma av skrivningarna med Energigas Sverige.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet