Självförsörjning av energi – romantisk dröm eller möjlighet?

Publicerad: 2019-09-27

Kan bostadskvarteren i framtiden vara självförsörjande på energi?
Den frågan ställde sig föreningen Smart Village, Energikontor Sydost, WSP, I am Home och Kalmar Energi elnät nyligen i en förstudie inom Viable Cities. Svaret blev att det är möjligt tekniskt men knappas ekonomiskt med dagens förutsättningar.

 
Solceller monteras på tak. Foto Sarah NilssonEnergisystemet är under förändring och småskalig, förnybar energi blir ett allt vanligare inslag i samhällsbyggnad. En del av lösningen för att nå målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 bygger att utveckla lokala förnybara energisystem, där produktion och användning samspelar optimalt utifrån lokala förutsättningar. Trots det ökade intresset för småskaliga förnybara energisystem med hög självförsörjandegrad finns fortfarande osäkerheter kring hur sådana energisystem kan utformas vid etablering av nya bostadsområden.

 

Smart Village är en Kalmarbaserad förening med mål att bygga ett kooperativt hållbart bostadsområde. Förstudien syftade till att öka kunskapen om lokala energisystem i relation till andra hållbarhetsaspekter vid etablering av ett nytt område. Målet var att undersöka gränserna för hur ett modernt område kan utformas och ge möjligheter till en livsstil med utsläpp nära noll, samtidigt som nya förutsättningar skapas för social gemenskap. 

 

Resultat av studien

Studien visar att all produktion kanske inte alltid behöver ske på plats utan att andelsägande kan vara del av lösningen. Begreppet ”självförsörjning” delades in i fyra scenarier, ett där all förnybar energiköptes via traditionella elavtal och fjärrvärme. Nästa innehöll en egen produktion på årsbasis jämfört med konsumtion, det tredje handlade om momentan självförsörjning och energilagring. Det fjärde, och avslutande scenariot, utgick ifrån att vara självförsörjande helt och hållet. Alltså, frikopplad från elnätet. 


Genomgående för alla scenarier är att användningen av hushållsel är den mest utmanande delen för att uppnå hög självförsörjandegrad. Genom att effektivisera hushållselen och minska användningen minskar behovet av elproduktion och lagring, vilket minskar kostnaderna. Att säsongs lagra stora mängder energi med tillhörande elproduktion är dock kostsamt.

 

Läs gärna rapporten i sin helhet.
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet