Region Skåne medlem i Energikontor Syd

Publicerad: 2023-06-09

Det är med glädje som vi välkomnar en ny medlem till föreningen Energikontor Syd och som via medlemskapet därmed också kliver in som ny ägare till Energikontor Syd AB. Föreningsstyrelsen har beviljat Region Skåne medlemskap i Föreningen Energikontor Syd, därmed är alla fyra regioner i upptagningsområdet nu representerade i föreningen och ägare till bolaget. 

– Region Skåne är hjärtligt välkommen till Energikontor Syd som vår färskaste medlem. Det är ett styrkebesked att alla fyra regioner i energikontorets verksamhetsområde nu är medlemmar. Energikontor Syd är störst i Sverige och ska göra skillnad för människor, företag, föreningar och klimatet. Skåne har tampats med höga elpriser och företagsexpansion som hindrats av elbrist. Nu ska vi kraftsamla för ett hållbart, tillgängligt och leveranssäkert energisystem i hela Sydsverige, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i Föreningen Energikontor Syd.

Energikontor Syd bildades 2023 genom att Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne gick samman. I sydost ingick samtliga kommuner och regioner i den dåvarande föreningen och under hösten 2022 och våren 2023 har ett intensivt arbete pågått för att få samtliga aktörer i Skåne att komplettera sina egna organisationer med den kompetens och de initiativ som Energikontor Syd driver i syfte att bidra till en hållbar energiomställning. 

– Region Skåne ansvarar för att främja en hållbar utveckling och arbetar aktivt för att stärka en trygg energiförsörjning, vilket är avgörande för Skånes utveckling. Men energifrågan löser vi inte ensamma. Vi måste samverka utanför regionen och vi behöver mer spets- och breddkompetens för att kunna agera brett. Energikontor Syd bedriver en viktig verksamhet och ett medlemskap var därför ett strategiskt viktigt beslut, meddelar regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

De femton energikontoren i Sverige har ett gemensamt uppdrag att sprida opartisk kunskap i energifrågan i syfte att öka medvetenhet och kompetens hos så väl företag, offentliga aktörer och föreningar. Målsättningen är att de ska kunna fatta medvetna beslut som minskar negativ klimatpåverkan och hushållar med energi. Energikontor Syd har 30 experter som faciliterar omställningen, men som också säkrar att de ekonomiska resurserna stärks i regionen genom utveckling av EU-finansierade energi- och klimatprojekt. 

– Vi är glada för att Region Skåne vill samarbeta med oss och våra övriga medlemmar i den viktiga energi- och klimatfrågan, säger Christel Liljegren, vd för Energikontor Syd.


För mer information, kontakta
Christel Liljegren 
0706–208 308, christel.liljegren@energikontorsyd.se  
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet