Nya projekt om vindkraft, biogas och solenergi

Publicerad: 2015-12-16

Energikontor Sydost har fått ett antal nya projekt beviljade, som kommer stötta regionen inom  vindkraft, biogas och solenergi för ett hållbart energisystem. Samtliga startar 2016.

 

Sol i Syd

Projektet Sol i Syd syftar till att stimulera företags investeringar i solenergi och stärka kompetensen hos solenergibranschen. Energikontoret Skåne är koordinator för projektet som genomförs i samverkan med Solar Region Skåne. Övriga partners är Energikontor Sydost, Lunds Universitet, Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Skåne. Sol i Syd stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Några av Sol i Syds aktiviteter:

  • Målstyrning mot mer solenergi i Skåne och Blekinge. Erfarenhetsutbyte mellan regionerna.
  • Forum för att bidra till samsyn hos nätägarna
  • Utbildningar och nätverksträffar för att stärka kompetensen hos solcellsbranschen.
  • Utbildningar om solenergi för arkitekter
  • Tillämpningar med solceller i nya branscher
  • Kompetensutveckling av beställare av solcellsanläggningar

Kontaktperson: Stefan Olsson

 

Elnät i Östersjön

Projektet Baltic InteGrid handlar om att främja utbyggnad av havsbaserad vindkraft och marknadsintegrering i Östersjöområdet.

Marknadsintegrering innebär att mer el kan säljas och transporteras från ett land till ett annat. Projektet sker i samarbete med partners från Tyskland, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen samt Polen och kommer att pågå i tre år med start i mars 2016.

 

Detta ska ge genom att utveckla ett koncept för utbyggnad av elnät i Östersjöområdet. Konceptet tas fram tillsammans med politiska aktörer, aktörer från näringslivet, ansvariga för elnät, kapacitetsansvariga, nationella myndigheter och investerare. Ett forum med olika

arbetsgrupper som samlar aktörerna kommer att skapas. Det blir också två djupare förstudier samt avslutningsvis rekommendationer för en långsiktig plan för området till nationella myndigheter.

 

Tillsammans kommer dessa aktiviteter att bana väg för ett koordinerat elnät i Östersjöregionen och därmed bidra till att undanröja en flaskhals för utbyggnad av produktion av vindkraftsel i Östersjöområdet.

Kontaktperson: Pierre Ståhl

 

Fysisk planering kan främja förnybar energi

Projekt BEA-APP handlar om hur man med hjälp av fysisk planering kan underlätta övergången till ett hållbart energisystem. I projektet utvecklas olika typer av lösningar för detta och målet är att öka produktionen av förnybar energi i Östersjöområdet.

 

Vi kommer att tillsammans med Region Blekinge sammanställa de inventeringar och bedömningar som finns gjorda över

potentialen av spillvärmeanvändning, möjliga solpaneler på byggnader, bioenergiplan, vindplaner, biogasstrategi mm till ett material som blir användbart både vid regional och kommunal planering. Vi kommer också att göra en förstudie om möjligheten att använda spillvärme i fjärrvärmenät, samt en studie av effekterna när det gäller markanvändning vid en storskalig utbyggnad av offshore vindkraft i Blekinge.

 

De olika regionerna som är med i projektet har olika förutsättningar och energimixen kommer att se olika ut, men utmaningarna kommer att vara av samma slag och utbyte mellan regionerna är en viktig del av projektet.

Kontaktperson: Sarah Nilsson

 

Biogas Action

Det Horisont2020-finansierade projektet syftar till att öka produktionen av och investeringar i biogas från gödsel och avfall. Genom Biogas Sydost fortsätter vi verka för att de mål och åtgärder som vi har satt i den regionala biogasstrategin uppnås. Man kommer också arbeta med distributionsätt och affärsmodeller.

Konktaktperson: Hannele Johansson

 

Bioogasens samhällsnyttor

Energikontor Sydost har tillsammans med övriga regionala biogasorganisationer, de så kallade biogasväderstrecken, och Energigas Sverige beviljats medel från Energimyndigheten för att arbeta fram en strategisk innovationsagenda.

Syftet med en innovationsagenda är att diskutera och formulera möjliga framfartsvägar kring energimässiga samhällsutmaningar för att ytterligare stärka konkurrenskraften inom områden där Sverige redan visat framfötterna, som till exempel fordonsgas med en hög andel biogas.

Innovationsagendan Samhällsnyttig biogas i alla väderstreck syftar till att diskutera och precisera hur biogasens många olika samhällsnyttor bättre kan kvantifieras och värderas för att också tydligare kunna införlivas i affärsmodeller, koncept och beslutsunderlag. Workshops med branschaktörer samt representanter för en rad olika forskningsdiscipliner ska genomföras. Projektet pågår till juni 2016.

Konktaktperson: Hannele Johansson

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet