Ny rapport för ökat cirkulärt användande av skogsbaserad biomassa

Publicerad: 2023-10-30

Bioenergi är avgörande för Sveriges energisystem och en viktig del i en cirkulär ekonomi - den främjar hållbarhet, sysselsättning och ekonomiskt välstånd. Linnéuniversitetet har, tillsammans med Energikontor Syd och Energikontor Norra Småland, utforskat strategier för att öka nyttan av skoglig biomassa i energisystemet innan den kommer till förbränning. Resultatet är rapporten Kaskadanvändning och cirkulära perspektiv på skogsbränslen och biprodukter.

Bild på en skog

Mycket av den bioenergi vi använder i Sverige kommer från skogens grenar och toppar (grot), spillmaterial från industrin, som sågspån, bark och avlutar i massaindustrin, och slutligen en viss del återvunnet material. Det slutliga steget i denna biomassas användningscykel är förbränning, men genom innovativa lösningar för så kallad kaskadanvändning skulle det gå att låta biomassan komma till annan nytta i ett eller flera steg innan den går till förbränning.

Kaskadanvändning innebär just ett fokus på att öka nyttan av biomassa i energisystemet innan förbränning. Genom att öka kaskadanvändningen räcker dels biomassan längre, dels fördröjs klimatpåverkan från energisystemet genom att träfiberns kol fortsätt lagras i biomassan och släpps inte ut i atmosfären lika fort.  Att gå mot ökad kaskadanvändning är därför avgörande för att nå det svenska utsläppsmålet till 2045, då vi i Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Att utveckla nya affärsmodeller och produkter som kan bidra till kaskadanvändning kräver dock innovation och förbättrad innovationsförmåga och intresset är stort från näringslivet och olika skogliga aktörer som ser möjligheter till många nya framtida affärer. Den nya rapporten Kaskadanvändning och cirkulära perspektiv på skogsbränslen och biprodukter syftar till att stötta och inspirera dessa aktörer samt öka möjligheterna till nya kreativa samarbeten som hjälper till att behålla den viktiga kolatomen en längre tid i energisystemet innan den går till förbränning.

Här behövs nya innovativa lösningar för skogsbiomassa

  1. Effektivare utvinning: Hur kan vi optimera uttaget och minska spill?
  2. Nya produkter: Vilka produkter kan utvecklas?
  3. Energieffektiva processer: Hur energiprocesserna förbättras för maximerad nyttan?
  4. Energibehov och kolinlagring: Hur kan förnybar energi öka och kol lagras längre?
  5. Nya affärer: Hur kan marknadspotentialen öka och nya affärsmodeller utvecklas?

Handboken ger endast ett axplock hur skogsbiomassa och andra produkter från skogen kan bidra till en hållbar energiomställning men den kan stimulera till nytänkande, nya entreprenöriella initiativ i denna traditionella sektor och att Smålands nya som gamla skogsaktörer tillsammans i kan forma en mer hållbar och innovativ framtid med skogens resurser.

För mer information, kontakta

Jimmy Johansson, LNU
jimmy.johansson@lnu.se

Om projektet Kaskadanvändning av skogsbränslen och biprodukter:

Skogen i Småland har stor potential att bidra till större klimatnytta genom ökad användning av biobränslen. Kaskadprojektets bygger på två tidigare studier, dels Linnéuniversitetet och Energikontor Syd samarbete 2021 med förstudien Hållbart och effektivt skogsbränsleuttag, som betonade behovet av ett genomförandeprojekt som täcker hela Småland och en helhetssyn på energiråvaran, dels Energikontor Norra Småland utredning om möjligheterna att producera biodrivmedel av skogsrestprodukter i Jönköpings län och närliggande områden som visade på potentialen för ökat grot-uttag. 

Projektet Kaskadanvändning av skogsbränslen och biprodukter har under 2022–2023 drivits av Linnéuniversitetet tillsammans både Energikontor Syd och Energikontor Norra Småland och har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Bioenergigruppen AB, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Syftet har varit att främja hållbar kaskadanvändning av skoglig biomassa och hitta innovativa lösningar för att hitta nya svar på hur man kan behålla kolatomen längre i energisystemet innan den går till förbränning.Logotyper: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energikontor Syd, Energikontor Norra Småland, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Region Kalmar län, Region Jönköpings län

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet