"Byggherrarna spelar en nyckelroll"

Publicerad: 2017-05-15

Antalet solceller ökar i Blekinge, men det krävs en ännu större ökning om vi ska nå de regionala solenergimålen. Byggherrana spelar en viktig roll för den utvecklade solenergin i stadsplaneringen. Över 100 personer deltog på seminariet i Ronneby där den regionala och nationella solenergins potential, möjligheter och hinder togs upp. Representaner från sex olika länder medverkade för att diskutera integrerad förnybar energi i byggnader och för att se goda exempel i Blekinge. 

 

I samband med en internationell sammankomst om integrerad förnybar energi i byggnader arrangerade Energikontor Sydost 11 maj ett seminarium om solceller på Soft Center i Ronneby.

 

Solcellsläget i Blekinge

Seminariedeltagarna fick inledningsvis information om pågående solenergi-relaterade satsningar i Blekinge, samt statistik över hur mycket solel som produceras i länet. 2016 var antalet solcellsanläggningar i Blekinge 212 st, en totalt installerad effekt på 3,3 MW, vilket var en ökning med 74 % sedan föregående år. Totalt producerades ca 3,3 GWh solel i Blekinge 2016.   

Samuel Karlström, handläggare för klimat- och energifrågor på Länsstyrelsen, berättade om Blekinges regionala mål för solenergi, bland annat att det senast 2025 ska finnas 75 MV installerad effekt i Blekinge län, vilket innebär att det krävs en kraftig ökning av solcellsanläggningar. Samuel informerade också om den kommande solkartan som ska tas fram för att underlätta ökad installation av solel och solvärme genom att peka ut bra sollägen i översiktsplaneprocessen. 

 

En växande solcellsmarknad

Gästföreläsare Johan Lindahl från Svensk Solenergi talade bland annat om  hur den svenska solcellsmarknaden ser ut idag. De senaste åren har solcellsmarknaden ökat storartat, mycket tack vare det statliga stöd för solcellsinstallation som infördes 2009. Det finns stora drivkrafter för att öka solenergin ytterligare i Sverige, då det allmänna intresset för solceller blir allt större. Det som avgör möjligheterna är rådande styrmedel och regelverk samt hur tekniken utvecklas i omvärlden.  

 

Byggherrarna spelar stor roll

Jouri Kanters från Lunds Universitet fokuserade på de mer arkitektoniska förutsättningarna för integrerad solenergi i byggnader, så som taklutning, färg och form på modulerna och andra aspekter som av olika skäl både kan ses som möjligheter och ibland som hinder för att solceller ska kunna installeras. Dessutom, eftersom kommuner enligt svensk lag inte kan ställa några krav på byggnaders tekniska egenskaper, varken vid planläggning eller byggnation, underströk Jouri byggherrarnas nyckelroll för solenergins del i stadsplaneringen. 

 

 

Studiebesök på solcellspark

Kristian Olsér, driftchef på Ronnebyhus, avslutade dagen med att visa upp solcellerna på äldreboendet Olsgården i Kallinge, vars 785 paneler producerar 175 000 kwh/år. 

 

Solcellsdagen arrangerades inom ramen för de solenergi-relaterade projekten Sol i Syd, Sol i Fys och Enerselves

Se samtliga presentationer från solcellsseminariet

 

Internationellt erfarenhetsutbyte

Den 10-11 maj var representanter från sex olika länder i Blekinge, dels för att delta på solcellsutbildningen i Ronneby och dels för att ha ett gemensamt möte. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter om hur vi kan arbeta för ökad produktion av förnybar energi i byggnader. För att titta på några goda exempel gjordes ett studiebesök till Hällaryd för att titta på en kommunal pelletseldad närvärmeanläggning och en privat villa med solceller och batterier för lagring av el.

En annan viktig fråga som togs upp under mötet var hur det går att följa upp och behålla en god effekt av olika åtgärder, till exempel efter energieffektivisering.  

 

Enerselves – för förnybar energiproduktion i byggnader

Enerselves är ett projekt som Energikontor Sydost driver för att hjälpa lokala och regionala aktörer att öka antalet fastigheter med egen förnybar energiproduktion. Genom att öka produktionen av förnybar energi i fastigheter minskar vi klimatpåverkan från fastigheter i Blekinge och tar bland annat tillvara på potentialen som finns längs vår soliga kust.  Projektet är EU-finansierat och innebär ett erfarenhetsutbyte med Italien, Malta, Polen, Rumänien och Spanien.

 

"Vi hoppas att fler fastighetsägare blir intresserade av att investera i energiproduktion för sina egna byggnader. Genom erfarenhetsutbyte med andra länder kan vi diskutera vad vi kan göra på regional nivå för att underlätta investeringar i förnybar energi, som solceller", säger projektledare Katrine Svensson. 

 

Är du ansvarig du för offentliga eller större privata fastigheter och intresserad av erfarenhetsutbyte både på regional och interregional nivå? Då kanske du vill vara med och nätverka tillsammans med andra aktörer i länet. Välkommen att kontakta oss på Energikontor Sydost!

 

Katrine Svensson

Projektledare

073-508 85 29

katrine.svensson@energikontorsydost.se

 

 

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet