Framtidssäker och robust elförsörjning

Publicerad: 2024-06-26

Hur säkras tillräcklig och tillförlitlig tillgång till el i ett alltmer elberoende samhälle? Finns det smarta och resurseffektiva lösningar som främjar både konkurrenskraft och ett resilient elsystem? 

Den pågående energiomställningen väntas medföra kraftigt ökad elanvändning, vilket innebär utmaningar både vad gäller tillgång till el och nyttjande av elsystemet. Ett osäkert omvärldsläge och samhällets allt större beroende av elsystemet medför att dess förmåga att fungera under höjd beredskap behöver stärkas. 

För att möta dessa utmaningar kommer Energikontor Syd tillsammans med länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län, samt Region Kalmar län och Region Kronoberg, jobba sektorsövergripande med dialoger, kunskapshöjande insatser och analyser av nuläge och framtida behov. Detta väntas leda till samsyn och förbättrat samarbete mellan målgrupperna offentlig sektor, elproducenter, elnätsägare och företag, vilket underlättar och accelererar investeringar i fossilfri elproduktion, resurseffektivt nyttjande av elsystemet, stärkt konkurrenskraft samt ett stabilt elsystem som är flexibelt i vardagen och motståndskraftigt i kris och krig. 

Samarbetet stärks genom Energikontor Syds expertkunskap inom områden såsom elsystem, energieffektivisering, energilagring, elproduktion och effektoptimering. 

För mer information, kontakta
Johan Milton, projektledare
Tel 0708-10 58 00johan.milton@energikontorsyd.se

 


Insatserna möjliggörs via projektet SEKK, Smarta elsystem i Kronobergs och Kalmar län, som pågår från 2024–2027 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg, Region Kalmar län, Energimyndigheten samt länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län. 

          

           

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet