Förnybar energi i byggnader - från policy till goda exempel

Publicerad: 2022-07-04

14 juni var Energikontor Sydost med och arrangerade en konferens i Karlskrona för att, tillsammans med partner från fem länder i Europa, diskutera utvecklingen av förnybar energi i byggnader. Under konferensen fick deltagarna dela lärdomar, kunskaper och verktyg med varandra, samt ta del av lokala initiativ från Blekinge, som kan bidra till effektiva och hållbara möjligheter för fortsatt regional utveckling för förnybar energi.

 

Under dagen presenterade bland annat projektledare Lidia Salame ett diagram med statistik över antalet solcellsanläggningar och installerad effekt i Blekinge län. Tack vare statistiken är det möjligt att uppskatta om solenergimålet kan uppnås och vilka framtida insatser som behövs för att göra framsteg för att öka produktion av solenergi. Enligt Blekinges solenergimål ska solelen stå för cirka 5 procent av elbehovet i Blekinge senast år 2030, vilket motsvarar cirka 120 MW installerad effekt. Statistiken visar på en stor ökning under de senaste åren. 

Utvecklingen är snabb. De senaste siffrorna från 2021 visar på en ökning med elva gånger jämfört med 2016, där antal solcellsanläggningar i länet ligger på 2189 och den totala installerade effekten visar på 32,28 MW, jämfört med 209 anläggningar respektive 3,24 MW från 2016," säger Lidia Salame, projektledare på Energikontor Sydost. 

 

"Med nuvarande takt och med de planerade större solcellsparker som är kända så kommer Blekinges solenergimål för 2030 att ha uppnåtts redan om ett par år”, säger konferensdeltagaren Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge. 
Läs mer om detta i vårt pressmeddelande

Figur/källa: Ovan statistik är ihopsatt av Energikontor Sydost utifrån data från SCB. Källa till solenergimål: Klimat- och energistrategi för Blekinge. Med sikte på ett klimatneutralt Blekinge.
 

Lokala initiativ

Deltagarna fick också lyssna på Freddie Sjögren, kommunikatör på Expo Karlskrona, som berättade om initiativet att sammanföra hållbara lösningar inför nästa generations bomässa "Expo 2025", ett offentlig-privat partnerskap för att skapa en mer hållbar framtid.

Vår projektledare Tommy Lindström presenterade
 Manualen för hållbart byggandeett praktiskt verktyg att använda vid projekt för hållbar nybyggnation eller renovering, framtaget av Energikontor Sydost, Region Blekinge och Blekinges kommuner. 

 

Kunskapsutbyte

Konferensen ledde till olika diskussioner och kunskapsutbyten mellan partnerländerna. Extremadura i Spanien presenterade bland annat ett kartverktyg som används för att identifiera potential för solenergiproduktion. Kartverktyget liknar till stor del Solkartan i Blekinge, en tjänst hos Länsstyrelsen Blekinge, där fastighetsägare kan se hur mycket el deras tak kan generera om man installerar solceller. 

 

Partnern från Extremadura berättade också om hur de upprättar system och lagstiftning som tillåter delning och distribution av energi som produceras av angränsande byggnader.  Detta ledde till intressanta diskussioner under konferensen och kommer även att leda till framtida kunskapsutbyte mellan Sverige och Spanien, eftersom energidelning i mikronät i Sverige är relativt nytt (förordningsändringen trädde i kraft 1 januari 2022).  Tekniken kommer möjliggöra att gemensamma solcellsanläggningar kan utnyttjas av alla lägenheter och byggnader i en bostadsrättsförening, eller att ett gemensamt energilager kan delas av flera byggnader och närliggande fastigheter, vilket troligtvis kommer leda till lägre kostnader.

 

Simona Gheorghiasa från North-East Regional Development Agency i Rumänien, presenterade hur programmet North-East ROP 2021– 2027 kommer finansiera åtgärder för att göra North-Est-regionen till en hållbar och miljövänlig region, bland annat genom att stödja investeringar i bostäder och offentliga byggnader för att öka energieffektivisering och genomföra besparingsåtgärder. 

 

Studiebesök gav idéer till nya projekt

Under dagen genomfördes också tre studiebesök. Först besöktes Karlskrona solpark i Lyckeby där deltagarna lärde sig om effektiv användning av en tidigare förorenad deponi, samt hur den "udda vinklingen på solpanelerna" ger en bättre och mer önskvärd produktion.  

Karlskrona solpark i Lyckeby. Fotograf/Källa: Energikontor Sydost 

 

Andra studiebesöket bar till Björketorpsgård för att lyssna på Per Brunnbergs inspirerande historia bakom satsningen på sol och biogasanläggningar på gården, som gör den nästan självförsörjande.  

 

Slutligen fick deltagarna besöka "giraffen" i Karlskrona, som är en vind- och soldriven laddstation för elfordon.

 

Noel Formosa, borgmästare på San Lawrenz i Malta berättade att studiebesöken var mycket intressanta då de gav inspiration och idéer till att utveckla nya projekt. 

 

 

Konferensen arrangerades av Energikontor Sydost inom ramen för satsningen  ENERSELVES+ som ska stötta en ökad egen produktion av energi i byggnader genom att öka kunskapen om möjligheterna, samt förbättra existerande eller ta fram nya policyer och styrdokument.  Satsningen sker i samverkan med partner från Sverige, Spanien, Malta, Italien och Rumänien, med finansiering av Interreg Europe och Region Blekinge. 

 

 

 

 

"Giraffen" i Karlskrona. Foto: Malta Intelligent Energy Management Agency

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet