Förändrade regelverk för solenergiproduktion

Publicerad: 2021-12-02

Det behövs mer producerad solenergi i Blekinge län för att kunna nå det regionala solenergimålet för 2030. 1 december anslöt 25 personer från kommuner, fastighetsbolag och företag från sydost till ett webbinarium för att lära sig mer om nya regelverk kopplade till solenergiproduktion, samt möjligheter för att kunna producera mer solel. 

 

Nya regelverk

Dagens huvudtalare Johan Lindahl, teknologie doktor på Becquerel Sweden, berättade bland annat om den nya skattereduktionen på 15 % för solcellsinstallationer, som sedan 1 januari 2021 ersatt det gamla statliga stödet för installationer. Johan lyfte också den nya förordnings-ändringen som träder i kraft 1 januari 2022, vilken tillåter byggnation av mikronät inom egen fastighet med flera byggnader, där var och en har en egen anslutning till elnätet. Läs mer om förordningen. Att dela energi på det här sättet innebär bland annat ökad energisäkerhet. 

 

Kartläggning av solceller i kommuner

Johan presenterade också ett nytt forskningsprojekt där man via flygfoto kan identifiera och kartlägga var solcellsanläggningar finns i kommunerna, hur utbredda de är, vilken typ av anläggning det är, vilken effekt de har och på vilken typ av byggnader de sitter. Intresset för detta är stort. Det finns möjlighet för alla kommuner inom hela Sverige att delta i det här projektet. För mer information om detta kontakta: Lidia Salame.

 

Blekinges solenergiproduktion behöver öka

Lidia Salame, Energikontor Sydost, presenterade bland annat hur Blekinge ligger till för att nå målen för solenergiproduktion. Enligt Blekinges regionala mål ska solelen stå för för cirka 5 procent av elanvändningen i länet senast år 2030, vilket motsvarar 110 MW installerad effekt. Statistik från Energimyndigheten visar att den totalt installerade effekten i Blekinge från 2016 till 2020 är 20,69 MW.

Ett sätt att öka andelen förnybar energi är genom att integrera solenergi vid nybyggnation eller renovering av fastigheter, där manualen Hållbar byggnation i Blekinge är ett bra verktyg att använda. Deltagarna på webbinariet diskuterade också fram slutsatsen att Blekinge bör investera i fler solcellsparker för att nå målet. 

 

Fler satsningar på solenergiteknik och energieffektivisering

På webbinariet medverkade också Magnus Johansson från företaget Solhybrid, som berättade om deras utveckling och tester av en ny sorts hybridpanel som tillverkar både el och varmvatten. Stefan Olsson, vd på föreningen GodaHus, berättade om satsningen Lågan som ska bidra till att Sverige når sina energimål genom att effektivisera bostads- och lokalsektorn.

 

För mer information om webbinariet kontakta: Lidia Salame

 

Webbinariet arrangerades av Energikontor Sydost inom ramen för ENERSELVES+ som ska bidra till stötta en ökad egenproduktion av energi i byggnader genom att öka kunskapen om möjligheterna, samt förbättra existerande eller ta fram nya policyer och styrdokument, medfinansieras av Region Blekinge. Webbinariet arrangerades i samarbete med föreningen GodaHus temagrupp Solstrålarna, som specifikt jobbar med solenergitillämpningar i byggnader, inom ramen för Klimatneutrala Kalmar resp. Växjö 2030 medfinansierat av Viable Cities.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet