Energi lockade planeringsintresserade

Publicerad: 2024-05-17

 

 

Den 2 maj 2024 samlades ett femtiotal deltagare till webbinariet Energi i fysisk planering. Elektrifiering och omställning till ett hållbart samhälle har många beröringspunkter med energiförsörjning, fysisk planering samt energiplaner på kommunal nivå. 

 

Energikontor Syd, Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge inledde med att berätta om vad som är på gång nationellt, regionalt samt vilka olika EU-finansierade initiativ det finns som stöttar kommunerna i södra Sverige att ta fram energiplaner just nu. 

 

”En trygg elförsörjning är avgörande för hela samhällsutvecklingen”  
Cecilia Näslund, Boverket  

 

Cecilia Näslund om vägledningen som Boverket släppte i december 2023

Cecilia Näslund från Boverket berättade sedan om den vägledning som Boverket släppte i december 2023. Trygg elförsörjning är en avgörande förutsättning för samhällsutvecklingen, förklarade hon.  Det är därför viktigt med kunskap både kring elnätets uppbyggnad och omgivningspåverkan, och att ha en dialog med andra elnätsföretag. Cecilia betonade även vikten av att ha samordning med andra aktörers planer samt att göra noggranna avvägningar och tillämpa en medveten gestaltning för att boendemiljön skall bli trivsam och tilltalande för boende och verksamma i området. 

För att planera för en trygg elförsörjning är det viktigt att ta med hela planeringskedjan, då många instanser berörs. Cecilia lade fokus på översikts- och regionplaneringen, och på att samordna de olika planerna. Till exempel behöver kommunen ha kunskap om elnätens uppbyggnad, vilka elnätsföretag och produktionsanläggningar som finns i området samt vilken bebyggelse med stort elbehov som finns. Samtidigt påverkar omgivande kommuners elförbrukning den egna kommunens möjliga effektuttag, vilket gör det viktigt att även ta hänsyn till dem. 

Att implementera nationella elektrifieringsplaner, eller att frigöra den eleffekt som efterfrågas lokalt och regionalt kommer främst att ske på plats i region och kommun, till exempel genom ökad elproduktion eller genom att bygga energilager. Lösningar kan vara att antingen förstärka och bygga ut elnätet, att använda fler alternativa energislag eller att planera den fysiska miljön på ett mer energieffektivt sätt. Är du nyfiken och vill höra hela Cecilias föreläsning? 
Cecilia Näslunds föreläsning om Boverkets vägledning 

Stina Stenquist om det utbildningspaket om energi i fysisk planering som RISE erbjuder

Stina Stenqvist från Rise inledde sin föreläsning med att berätta hur fysiska planerare kan jobba för att lösa energisystemets utmaningar. Med samverkan, både inom och utanför kommunen, tydliga mål och planer samt en politisk enighet över mandatperioder ökar möjligheten att lyckas.  Kommuner kan öka sin förmåga och kapacitet att lösa energisystemets utmaningar organisatoriskt till exempel genom att bryta ner mål till handlingsplaner och med rumsliga scenarier tydliggöra hur man kan uppnå målen. Viktigt i detta sammanhang är även att följa upp målen.  

Slutligen visade Stina på ett antal checklistor för att kunna underlätta arbetet och berättade om vikten av energiplanering i översiktsplanen. Vill du höra hela föreläsningen?
Stina Stenqvists föreläsning om utbildningspaket från RISE. 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet