Elförsörjning - så ser läget ut i Kronoberg

Publicerad: 2022-06-08

Energiomställningen med utfasning av fossila bränslen kommer att innebära ökad elanvändning i Kronobergs län. I dagsläget finns inga större kända flaskhalsar i länets elsystem, enligt en rapport som Energikontor Sydost har tagit fram. Men, med anledning av framtidens förväntade ökade elanvändning och därmed förväntade problem med tillgången på effekt, ser vi att det finns ett behov av ett utvecklat informationsutbyte och samverkan mellan både kommunala och regionala aktörer. 

 

Energiomställning som innebär att fossila bränslen nu har börjat fasas ut, kommer att innebära stora förändringar på Sveriges och därmed Kronobergs energisystem. Användningen av el kommer att öka kraftigt. Takten på ökningen beror till stor del på tillgången på förnybar/fossilfri elproduktion. Enligt scenarier kan Sveriges elanvändning bli 2 – 3 gånger högre år 2045 än idag. För Kronobergs län kommer ökningen att bli mindre, en bedömning är en ökning med 15% – 40% till 2035 och 20% – 60 % till år 2045.

 

I Kronoberg används idag ca 2,1 TWh el, vilket per person är strax under snittet för riket. Mest el används av industrin, tätt följt av handel/kontor samt småhus. Begränsningar i överföringskapacitet i elnätet och de långa ledtider som finns för att bygga ut detta, gör att det även kommer behövas mer elproduktion i södra Sverige.

 

I Kronoberg produceras idag endast motsvarande 26 % av den el som används i länet. Regionalt och lokalt har man inte så stora möjligheter att påverka utbyggnaden av stamnät och produktion av el i andra delar av landet, men det går att stötta en utbyggnad av regional elproduktion och elnätsutbyggnad, stötta flexibel användning samt initiativ att lagra el. Vindkraft är det kraftslag som växer mest just nu i Sverige och inom ett par år kommer dess elproduktion att ha ökat så att det i Kronoberg på årsbasis produceras ungefär 75% av den el som används i länet. Detta är ett stort steg mot målet om att bli Plusenergilän 2050.

 

Det finns idag inga större kända flaskhalsar i Kronobergs elsystem. Ett antal trånga sektorer har nyligen byggts bort i länets östra och västra delar. Marginalen i elnätet varierar från plats till plats och över tid, men den expansion och ökat effektuttag som förväntas är känd och måttlig och kan oftast hanteras inom önskade ledtider. Då elsystemet sitter ihop i Sverige och övriga Europa kan dock förändringar långt borta påverka även här. Nya företagsetableringar och många snabbladdare för elfordon kan dock snabbt skapa flaskhalsar.

 

Med anledning av den snabba ökningen av elbehovet som förutses inom en snar framtid och därmed förväntade problem med tillgången på effekt, ser vi att det finns ett behov av ett större informationsutbyte och att förbättra samverkan mellan regionala aktörer som elnätsföretag, kommuner och stora elanvändare.


En kontinuerlig omvärldsbevakning behövs också då omgivande länders elsystem påverkar Sverige och Kronoberg i hög grad. Samverkan bör ledas av en offentlig samhällsaktör som region eller länsstyrelse.

 

Läs mer i rapporten

Läs med i rapporten Elförsörjning i Kronoberg - Effekt, kapacitet och flexibilitet.

 

För mer information, kontakta Pierre Ståhl.

 

 

 

 

Rapporten är framtagen inom satsningen POTEnT,  finansierad av Region Kronoberg och Interreg Europe. 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet