Elförsörjning - så ser läget ut i Blekinge

Publicerad: 2021-06-04

Det råder inget akut underskott av el och elnätet i Blekinge har kapacitet att överföra den effekt som behövs, konstaterades på gårdagens välbesökta digitala slutseminarium om elförsörjningen i Blekinge län. Elanvändningen förväntas dock öka kraftigt och en bristsituation kan snabbt uppstå. För att ha framförhållning och kunna agera snabbt krävs en bättre samverkan mellan fler aktörer, med ett större informationsutbyte.

 

""Sedan hösten 2020 har Energikontor Sydost undersökt elförsörjningsläget i Blekinge för att upptäcka eventuella problem och ta fram förslag på åtgärder som krävs för att bibehålla ett robust elsystem i Bleking. Resultatet av denna förstudie presenterades på ett digitalt slutseminarium 3 juni, där vi bjudit in talare från både andra regioner, elproducenter, nätägare och företag, som gav sin version av läget. Medverkade gjorde bland annat Energiföretagen Sverige​, Power Circle​, Region Skåne​, E.ON,  Affärsverken, AAK och Falkenberg energi. 
 

 

""Resultat av förstudien

Elanvändningen i Sverige förväntas öka kraftigt fram till 2045, främst på grund av elektrifiering av transporter och industri. En ökad digitalisering kommer att öka behovet av elkrävande serverhallar. I flera nyligen framtagna scenarier dubbleras elanvändningen till 2045.

 

I Blekinge förutses elanvändningen öka från dagens 2,2 TWh till 3,6 TWh år 2045. Om inte elproduktionen på nationell nivå byggs ut i motsvarande takt som användningen, uppstår ett underskott som främst kommer att drabba regioner med liten elproduktion. Drygt 70 procent av elen som används i Blekinge importeras från elnät utanför länet, vilket gör Blekinge mycket beroende av omvärlden. 

 

Trots att det inte är någon akut effektbrist i Blekinge idag så bör länet öka sin produktion av el för att minska importberoendet. Viktigt är att även öka den planerbara elproduktionen som kan matcha efterfrågan och ge ett robustare elsystem. Exempel på åtgärder som skulle kunna vidtas är att bygga ut och effektivisera den lokala vindkraften, satsa på mer på solenergi samt batterilagring med vehicle to grid-funktion (att man kan använda elfordons batterikraft i nätet vid effektbrist). 

 

""Nu gäller det att utnyttja det försprånget som vi har framför regioner som redan har problem, samt  en organiserad samverkan ledd av regionen eller länsstyrelsen, mellan elbolagen, industrierna, näringslivsutvecklare, samhällsplanerare och andra aktörer i kommunerna, för att kunna planera inför större el/effektuttag. En sådan samverkan saknas idag i Blekinge. ""Läs mer i slutrapporten

Mer om resultatet kan läsas i vår nypublicerade slutrapport; 

Elförsörjning i Blekinge - Effekt, kapacitet och flexibilitet

 

För mer information, kontakta Johan Milton

 

Förstudien Elförsörjning i Blekinge är finansierad av Region Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

  

      

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet