Under 2023 till mitten av 2024 kommer biogasnätverken i sydvästra Sverige samarbeta i under paraplyet BiogasSamverkan Sydväst.

Syftet med projektet

... är att bidra till en ökad biogasproduktion för att möta upp behovet av fossilfria bränslen och råvaror för en grön omställning. Behovet av biogas är stort, inte minst av industriföretag i denna geografi. Projektet ska facilitera dialog inom hela värdekedjan – från lantbruket och andra substratägare till slutkund och bidra till hållbara affärsmodeller.

BiogasSamverkan Sydväst kommer att jobba med matchmaking och facilitering av biogasinitiativ samt kunskapshöjning kring biogassubstrat som i dagsläge är underutnyttjad men som utgör en stor potential. Genom insatserna vill vi även bidra till ökad värdeskapande och cirkularitet inom lantbruket samt ökad försörjningstrygghet med biogödsel som kan ersätta importerad, fossil handelsgödsel.

Presentation av projektet med exempel på genomförda insatser

Foto från dialogmötet april 2022 i Falkenberg

Vi arbetar med aktörer från hela biogaskedjan som till exempel producenter, kommuner, lantbrukare och universitet. Genom samlade satsningar arbetar vi för att biogas ska bli en naturlig del i energiförsörjningen.

Projektet tar sitt avstamp i potentialstudien för biogassubstrat som publicerades i april 2022 och ska ta sig an möjligheterna samt utmaningar som lyftes i intressentdialogen i samband med presentationen av potentialstudien i Falkenberg. Länk till potentialstudien.

 

Vad vi ska göra

Vi har stakat ut ett antal arbetsområden som berör olika intressentgrupper inom biogasens och biogödselns värdekedja. I projektet kommer vi att 

 1. Stötta och initiera biogasinitiativ i Skåne, Halland och Västra Götaland. Projektet ska agera som facilitator och matchmaker inom värdekedjan - så tveka inte att höra av er om ni vill ha hjälp av oss!
   
 2. Skapa plattformar och tillfällen för dialog inom hela värdekedjan. Med det vill vi bidra till affärsmodeller som är hållbara för substratägare, producenter och användare av biogas. Som oberoende part med bra nätverk tvärs genom värdekedjan kan vi främja dialog och bidra till att fler hållbara affärsmodeller utvecklas.
   
 3. Bidra till kunskapslyft och information. För att öka biogasproduktion måste substratpotentialen lyftas – projektet bidrar genom att bevaka utvecklingen och sprida relevant kunskap gällande såväl teknik för rötning och förädling, logistik samt tekniska lösningar för insamling av restprodukter från lantbruket som idag är underutnyttjade. Vi tror att även tekniken för att öka gasutbytet i befintliga anläggningar kommer att vara spännande att följa.
   
 4. Sist med inte minst har vi som mål att hålla regioner och kommuner uppdaterad om utvecklingen och möjligheter för att främja att biogas och biogödsel så att det kan tas upp i utvecklingsarbetet och leda till informerade beslut om (framtida) satsningar.

 

Partners och finansiärer

 

Logotyper samarbetspartners och medfinansiärer

 

Kontakt 

Hör gärna av dig till någon i projektgruppen om du har frågor, önskemål om sammarbeten eller vill komma i kontakt med oss av annan anledning. 

 

 

Aktiviteter

Genomförda aktiviteter 

Lärandeträff för kommuner om storskaliga biogasetableringar

På flera ställen i södra Sverige pågår projekteringsarbete för nya biogasanläggningar - i flera fall handlar det om storskaliga, industriella anläggningar. Kommuner behöver ta ställning till dessa projekt och hantera dessa i den kommunala samhällsplaneringen. Den 14 maj genomförde BiogasSamverkan SydVäst en lärandeträff om nyetablering av större biogasanläggningar. Träffen fokuserade på kommunens samhällsplanering, dvs arbete med översiktsplan, detaljplan, bygglov och övriga styrdokument. Även andra frågor som näringslivsutveckling och koppling till kommunens miljöstrategiska arbete togs upp. 

Intresset att ta del av konkreta exempel och byta erfarenheter var stort! 70 anmälda räknar vi ihop från 30 olika kommuner, framförallt från Skåne, Halland och Västra Götaland samt Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland. Vi är jätteglada för alla positiva tillrop om att exemplen var intressanta och utbytet givande. Då har vi uppnått syftet.

Länsstyrelsen Skåne gav en inflygning till planprocessen och den hänger ihop med miljötillstånd samt Länsstyrelsens roll i detta arbete. Efter det fick deltagarna lyssna till dragningar från Götene kommun, Linköping Tekniska Verken och Linköping kommun samt Kalmar kommun. Alla tre kommuner pratade om hur planprocessen gått till och delade med sig av lärdomar och tips. Kalmar kommun och Tekniska Verken ramade dessutom in planprocessen i ett bredare perspektiv av det kommunala miljö- och klimatarbete samt allmän näringslivsutveckling. 

Dragningarna och samtalet i storgrupp spelades in. Inspelningen ligger fritt tillgänglig på webben i två veckor, efter det skickar vi gärna ut en länk vid intresse. Här kommer du till Inspelningen

Presentationerna:

Lisa Hofer, enheten för samhällsplanering Länsstyrelsen Skåne: Biogas och planläggning.

Elin Perjos, planarkitekt Götene kommun: Planprocessen för Gasums biogasanläggning i Götene.

Ali Hajar, Planarkitekt Linköping kommun samt Rebecka Helmers, Tekniska Verken i Linköping: Om Tekniska Verkens biogassatsningar och kommunens planprocess. Presentation från Tekniska Verken och presentation från Linköping kommun.

Elvira Laneborg, miljöstrateg Kalmar kommun och Linda Törngren Almljung, planarkitekt Kalmar kommun. Om biogasen i kommunens miljöstrategiska arbete och planprocesser för två stora biogasanläggningar (Gasum och Biokraft).

 

Workshop om marknadsplats biogas

Den 13 februari samlades ett 20tal experter och intressenter från olika delar av biogasens värdekedja för att diskutera behov, förutsättningar och möjligheter att skapa någon form av mötes- eller marknadsplats för producenter och användare att enklare komma i kontakt och förstå avsättningspotential och erbjudandet. 

Workshopens resultat ska tas vidare i en projektansökan för att jobba mer konkret mot implementeringsförslag.  

 

Studieresa till storskalig biogasabläggning för kommunpolitiker och tjänstepersoner 

Projektet ordnade ett studiebesök på Nature Energys moderna, storskaliga biogasanläggning i Midtfyn, Danmark. Utifrån storlek, utformning och substrat kan denna anläggning vara ett exempel för dem större biogasprojekteringar som pågår i södra Sverige. På anläggningen blir både fastgödsel och flytande gödsel, matavfall samt andra restprodukter till förnybar energi och biogödsel. Anläggningen producerar ungefär 220 GWh biogas per år.

Efter studiebesöket var det tid för utbyte mellan kommunerna och frågestund med biogasföretag. Livliga diskussioner och många praktiska, konkreta frågor kunde belysas. Kommuner behöver ha hela samhällets intressen i blicken. Att se, uppleva och lukta i verkligheten vid en storskalig anläggning kan vara ett viktigt steg i processen kring en nyetablering.

4 dec 2023, för mer information kontakta Sabine Täuber: sabine.tauber@energikontorsyd.se eller 070 306 2409

 

Biogasmöte i Tvååker, Halland - Biogas - från idé till färdig anläggning

Många lantbrukare är intresserade av biogas, men det finns många frågor att överväga. Ska de bygga själva eller samarbeta? Vilka tillstånd behövs, och hur finansierar de projektet?

Tillsammans med en rad andra aktörer ordnade BiogasSamverkan SydVäst en träff i Tvååker i Halland med experter och erfarna lantbrukare där målgruppen kan få svar på frågor och praktiska insikter om att ta biogasprojekt från idé till färdig anläggning. Träffen ger möjlighet att rådgöra med experter och lära av andras erfarenheter, vilket kan hjälpa till att lyckas i biogasvärlden och dra nytta av dess fördelar för både sina lantbruk och miljön.

16 nov 2023, för mer information kontakta Marie Mattsson: marie.mattsson@hh.se

 

Delregionala Biogasmöten i Västra Götaland

Tre arrangemang av BiogasSamverkan SydVäst tillsammans med projektet  Bioze och i samverkan med Kommunalförbunden i Fyrbodal/Borås Sjuhärad och Skaraborg i respektive delregion, AgroVäst/Gröna möten, Gröna Klustret, Länsstyrelsen i VG .

5 oktober i Skara, 11 oktober i Brålanda och 17 oktober i Borås.

Vad gjorde vi: kunskapshöjande workshopar om hur biogasproduktionen ska ta fart i Västra Götalandsregionen. 

Målgrupp: Lantbrukare, kommuner och biogasproducenter samt biogasanvändare

På bilden till vänster Bengt Hilmersson, Kommunstyrelsens ordförande, Vårgårda kommun och till höger vår projektkollega Bo Ramberg från Biogas Väst. 

4 okt  betans dag  - sockerbetsblast en biogasresurs?

Betans dag på Svenstorps Gods i närheten av Lund anordnades av Betodlarna, Nordic Beet Research och Nordic Sugar - en tillställning i sockerbetans tecken och med målgruppen lantbruket  - aktörer i socerbetans värdekedja. 

Vi hade möjlighet att medverka för att skapa ett forum för dialog om sockerbetsblast som biogassubstrat. Bland annat kommer det visas en Holmer betupptagare med blastelevator. Vi tänker även bjuda med oss biogasföretag som vill diskutera sockerbetsblast som biogassubstrat med beetodlare. På våran station kommer även projektet Green2Feed - Grön biomassa som växtprotein till djur presenteras.

 

Biogas ur industrins perspektiv - 18 september

Industrin utgör energigasernas enskilt största marknad där naturgas och biogas används som bränsle och råvara. För att minska industrins klimatavtryck, skapa försörjningstrygghet och öka konkurrenskraften behöver de fossila bränslena och råvarorna ersättas av förnybar biogas och detta måste ske på ett kostnadseffektivt sätt. Studier visar att det finns biogassubstrat i sydvästra Sverige att ersätta stora andelar av all naturgas som används inom industrin. Det gäller ”bara” att matcha (potentiella) producenter med de (potentiella) konsumenterna.  BiogasSamverkan Sydväst ordnade ett frukost-webbinarium tillsammans Energigas Sverige och Nordion Energi för att uppdatera intresserade industriföretag om aktuellt läge kring biogas. 

Agenda:

- Aktuellt på styrmedelsfronten – nationellt och EU

- Biogasprojektering – hur ser utvecklingen ut?

- Marknadsutveckling – industrins intresse

presentationer: Energigas Sverige om styrmedel och statistik och Nordion Energi

 

Studieresa Danmark - Biogas och prövning - 7 sept 

Den 7 september träffades ett drylt 40tal tjänstepersoner från prövning och tillsyn på Länsstyrelser i Skåne, Halland, Västra Götaland samt Kalmar samt ett antal kommuner och biogasföretag för en kunskapsträff med studiebesök i Danmark. Vi startade dagen med ett kunskapsseminarium på Länsstyrelsen Skåne där deltagarna fick ta del av viktiga aspekter vid anläggningsutformning och vilka tekniker som finns för exempelvis luktrening. Därefter åkte vi till Nature Energys biogasanläggning i Køng på Själland för en guidad visning av samrötningsanläggningen som invigdes 2022. Myndigheterna samlades efteråt för erfarenhetsutbyte kring miljöprövning av biogas.

Här hittar du Handout Studieresa Danmark: Biogas och prövning

 

Webbinarium kartmaterial biogasansökningar i Klimatklivet och vita fläckar - 17 april

Hör av di till oss om du inte haft möjlighet att delta men vill ta del av inspelningen och presentationen.

Länsstyrelsen Skåne har inom ramen av projektet BiogasSamverkan Sydväst arbetat fram ett kartmaterial som visar vart i Skåne, Halland och Västra Götaland det planeras nya biogasanläggningar enligt ansökningar och beviljade projekt i Klimatklivet. Kartorna visar även substratförekomst enligt RISE studien från 2022 (länk) och därmed vart de vita fläckar finns, dvs där substratförekomst är hög men där det i dagsläget varken finns eller planeras biogasanläggningar. Kartmaterialet är tillgängligt på webben redan nu, länk

När: Den 17 april klockan 13.00-14:15

 

Frukostseminarium: Biogasmarknad i förändring och dess påverkan på industrin

När: 30 mars 2023, kl. 7:30 - 8:30

Vart: Johannenerg Science Park, Göteborg 

Anna Wallentin, Energigas Sverige: Ger en utblick över en biogasmarknad i förändring både i Sverige och övriga Europa och vad det kan ha för betydelse för biogasanvändningen i längs västkusten.

Bo Ramberg, Biogas Väst: Presenterar en ny gemensam satsning som ska verka för en ökad biogasproduktion i sydvästra Sverige för att möta upp behovet av fossilfria bränslen och råvaror för en grön omställning, inte minst inom industrin.

Reflektioner från tre industriföretag i regionen, Nordion energi, Perstorp och Preem, kring deras syn på biogasens utveckling i en föränderlig värld.

 

Lantbruksägd biogasanläggning - Studiebesök och expertrådgivning

När: 28 mars 2023, kl. 10:00 - 14:30

Vart: Vårgårda Herrljunga Biogas AB, Återvinningsvägen 3, 447 91 Vårgårda

Arrangör: Klimat 2030, LRF Västra Götaland och Biogas Väst, BiogasSamverkan SydVäst (BioSSV)

Välkommen till biogasträff med fokus på delägd anläggning som rötar gödsel. Träffen inleds med studiebesök på den lantbruksägda anläggningen Vårgårda Herrljunga Biogas AB. Efter besöket äter vi lunch och sedan följer ett rådgivningspass med mycket tid för samtal och frågor.  På rådgivningspasset kommer experterna Johan Benjaminsson och Bo Ramberg, utifrån biogas producerad från gödsel, prata affärsmodeller, ekonomisk maximering och avsättningsmöjligheter, risker och marknaden idag. En kort genomgång av situationen gällande styrmedel för biogas kommer också presenteras.

 

GÖDSEL SOM ENERGIKÄLLA

När: 27 mars 2023, kl. 10:45 - 15:00

Vart: Rådde Gård i Länghem

Arrangör: AgroVäst, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Boråsregionens Kommunalförbund. Bo Ramberg från projektet BiogasSamverkanSydVäst medverkade som expert.

 

Webbinarium om skatt och stöd för gårdsbaserad biogasproduktion tillsammans med LRF 

När: 22 mars 2023, kl. 18:30 - 20:00, digitalt 

Arrangör: BiogasSamverkan Sydväst tillsammans med LRF Skåne, LRF Jönköping och LRF Sydost

Välkommen på webbinarium den 22 mars kl 18:30 - 20:00! Intresset för biogasproduktion och -användning har varit rekordstort senaste året. Men så har en hel del osäkerheter uppstått för biogasproduktion och -användning, som kan förändra förutsättningarna radikalt - både skattebefrielse för biogas och biogasol samt gödselgasstödet. Vi bjuder vi in till en digital informationskväll med fokus på skatter och stöd för gårdsbaserad biogasproduktion utifrån vad vi vet nu. Lars-Erik Jansson och Stefan Halldorf, som båda har många års erfarenhet av biogasrådgivning medverkar som talare och experter. Vi kommer även gå in på det branschöverskridande påverkansarbete mot politiken som pågår nu för att lindra krisen.

 

Den 8 mars medverkade vi på Gasmarknadsrådet och presenterade projektet.

Intressanta länkar och rapporter mm

Här samlar vi länkar, rapporter och dylikt som vi tror kan vara intressant för olika aktörer i värdekedjan

 

Länsstyrelsen Skånes Kartmaterial om substrat och biogasansökningar i SydVästra Sverige, länk 

Brug av halm - Dansk rapport om ekonomi mm för biogasproduktion från olika lantbruksprodukter/-rester, bland annat halm från spannmåls- och frögräsodlingar, mellangrödor, betblast, djupströbädd etc.

Roetop og halm til biogasproduktion - Teknologisk Institut - Demonstration av samensilerat betblast pch halm för biogasproduktion

Mellangrödor i växtföljden – för kolinlagring och effektivt kväveutnyttjande - Mellangrödor i växtföljden (greppa.nu) och Lär dig mer om att odla mellangrödor - Greppa

Klimateffekter av mellangröder som iogassubstrat (SLU) -  Fältförsök bekräftar klimateffekt av mellangrödor som biogassubstrat | Externwebben (slu.se)

Godselmedelsproduktion-i-Sverige_Jordbruksverket_31mars_2023.pdf (greppa.nu) - Gödselmedelsproduktion i Sverige –  aktuella initiativ, tekniker och förutsättningar. Rapporten belyser även vikten av biogödsel.

 

  Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

  Visa alla aktiviteter