Upphandling av gatubelysning

 

Fakta om utomhusbelysning

Utomhusbelysningen kan utgöra upp till 30–50 % av den totala elanvändningen i en kommun och vara en tung post i underhållsbudgeten! 

 

Även kommuner i Sverige har kvar ljuskällor som använder för mycket energi eller innehåller kvicksilver viket innebär att en renovering av befintlig utomhusbelysning är brådskade.

 

Hur ser det ut i din kommun, måste du också agera nu?

 

Läs om arbetet i

- Dals-Ed och kommunerna i Örebro län 

Tierps kommun

- Salas kommun

 

Spara pengar och minska miljöpåverkan med effektiv utomhusbelysning

Med rätt belysning kan kommuner nå uppsatta mål för energi- och klimat, trygghet, hållbara resor, jämlikhet och mycket mer!

 

Men för att nå dit behövs de mål som berör belysning samlas ihop och sedan behöver kommunen ha en tydlig plan och målsättning för hur bra ljussättningen ska vara  ur ekonomisk, ekologisk och socialt perspektiv.

 

Utifrån den informationen kan de sedan ställa rätt krav i upphandlingar och få en utomhusbelysning, som med rätt teknik, ger rätt ljus, på rätt ställe, till rätt drifts- och underhållskostnader!

+ Hjälp för att handla upp gatu- och parkbelysning,  med energi- och klimatfrågor i fokus

Att välja upphandlingsform

Vad vill du uppnå med din belysningsupphandling? Vill du hitta ny spännande teknik, vill du ha en garanterad energibesparing, vill du handla upp en ljusbild/en känsla, vill du att någon annan ansvarar för underhåll, renovering och uppföljning? 

Totalentreprenad Entreprenören  utför projektering och i de flesta fall även konstruktion. Beställaren överlämnar en rambeskrivning med
det önskade slutresultatet beskrivet.
Utförandeentreprenad, även kallad generalentreprenad Beställaren/byggherren ansvarar för projektering, och för de krav och beräkningar på det som ska byggas eller upphandlas. Drift och underhållsentreprenader är i allmänhet utförandeentreprenader med eller utan funktionskrav.
Funktionsupphandling

Att upphandla funktion i stället för att detaljerat beskriva produkter eller tjänster. 

Lightning As a Service (Laas) En affärsmodell där kunden "prenumererar"/hyr ljus i stället för köpa en anläggning via en engångsbetalning. 
Innovationsupphandling Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. 
Public Private Partnership (PPP) En privat aktör gör
ett stort armaturbyte medan kommunen betalar en fast förutbestämd årlig kostnad
för drift och armaturbyte under en längre tidsperiod.
Energitjänst med garanterad energibesparing (EPC) Entreprenören/energitjänsteleverantören (ESCOn) ansvarar för renovering av en hel belysningsanläggning och garanterar att en förutbestämnd mängd energi kommer att sparas. 
Driftsentreprenad Upphandling avseende tex underhåll, renovering, felavhjälpning av hela eller delar av belysningsanläggningen.

 

Tips och råd från andra - samlade erfarenheter om LED, stolpar, armaturer m.m.

 

 
Innan upphandling

Definera de mål du har med belysning

Ska delar eller hela belysningsanläggningen bytas ut

Vilka vinster kontra kostnader finns i de olika teknikalternativen

Hur ser kostnaden ut på en 25 års period?

Se till att ha energimätningen på plats innan ni börjar

Gör en grundlig inventering, missa inte att kolla korrosion på stolpar

Samordna med annat arbete

Upprätta alltid en LCC kalkyl på 25 år

Ha dialog

Hitta inte på eller gissa - fråga de som kan och vet

 

Blanda och ge

"lägg inte alla ägg i samma korg" satsa på flera olika leverantörer

det finns risk att hamna i leverantörsberoende

Om armatur och fäste

Det ska finnas åskledare

Glaset ska vara okrossbart (Planglas av härdat glas) 

Skyddsform IP65 och vandalsäker i klass IK08 

Det ska vara symmetrisk ljusbild.

Uppfylla miljökrav enligt miljödirektivet ROHS.

Skall vara av aluminium och lackerad med 2 lager lack

Alla skruvar skall vara rostfria

Armatur skall innehålla fäste för både stolptopp och arm 60mm.Adapter för 48mm skall ingå.

Fäste skall vara ställbart med synlig gradskala. Inställningsområde anges i anbud. Armaturens vinkel ska kunna justeras efter montering. 

Injustering av armaturen skall kunna ske efter att armaturen har monterats och utan att armaturen behöver öppnas.

Ledning H07RN-F3G1,5 i längd om 8m skall vara förmonterad på armaturen.

Ljuskälla och driftdon

Byte av ljuskälla ska kunna ske utan verktyg

Byte av driftdonsinstatsen ska kunna ske utan verktyg

Styrsystem och andra tillbehör

Kommer kommunikationstekniken att leva under hela systemets livslängd??

Tillkommer uppgraderingskostnad av mjukvara och hårdvara under systemets livslängd?

Centrala systemlösningar kräver arbetstid i systemhantering

Väg fördelarna med bl.a. planerat underhåll med ett centralt system mot ökad investering och systemkostnader över tid.

GPRS och andra kommunikationstjänster kostar pengar.

Stolpar

Stolpar av glasfiber kan vara ett intressant alternatuv

Se till så att inte skyltar och annat skadar stoplen

Kolla vem som anvarar för stolpen om den används till mer än belysning (el m.m.)

Att korta stolpen vid byte till LED kan ge stora energbesparingar.

El, ström

Elsäkerhetsrond behöver göras 1 ggr/ år oavsett teknisk lösning

All elmateriel skall vara av standardmateriel för lätt utbytbarhet.

För att erhålla lång livslängd på LED-arnaskall strömmen ligga mellan 190-210mA.

Total systemeffekt inkluderat driftdonsförluster skall vara 19w med 5% avvikelse.

Garantitid, Livslängd

Garantitiden skall vara minst 8år och inkludera både materiel och arbete vid byte.

Livslängd skall enligt norm SSEN 12464 anges med typ(L80F10).

Om LED

ger en betydande energiminskning men det finns en övertro även på minskat DoU i övrigt. 

sparar mycket energi - det mest energisnåla och bästa tekniska alternativet för belysning utomhus i dagsläget

behöver kompletteras med styrsystem för att öka besparingar och möta kommande krav

kommer att innebära högre kompetenskrav på organisationen för drift, underhåll och att upprätthålla anläggningsdata, en kostnadsförskjutning från energi till kunskap om anläggningarna

 

Färg, ljus, ljusflöde

Totala systemljusflödet ur armatur skall vara 1550lm eller mer.Ejmindre än 82lm/w

Färgtemperatur CCT bör vara omkring 3700-4200kelvin.

Kravet på belysningsnivå skall motsvara P3 enligt VGU.

Kravet på belysningsnivå skall motsvara måttboken.

 

 

Lys upp vår omgivning

Varje år använder vi i Sverige 14 TWh el till belysning. Den avgörande delen används i företag och offentlig verksamhet. Belysning står för 25-30 procent av den totala elnotan i skolor, sjukhus och på kontor = 10 TWh.

 

Om alla dessa lokaler skulle byta till smart belysning skulle vi spara lika stor mängd energi som samtliga svenska vindkraftverk producerar under ett år (från Korta fakta om belysning, från Belysningsbranschen).

 

Läs mer:

Facebook

Ljus2015

Light2015

 

 

Önskvärt -hårdare krav på livscykelperspektiv

Vid en renovering av gatubelysning är det viktigt att viktigt att beslutet fattas på rätt grunder. Belysningsbranschens lyfte tex 2013-06-14 att det behövs hårdare krav på livscykelperspektiv vid offentlig upphandling av belysning. Uttalandet lämnades i ett pressmeddelande avseende ett remissyttrande till Socialdepartementet med anledning av utredningen Goda affärer – en hållbar strategi för offentlig upphandling. 

 

Förslaget i korthet

  • Hårdare krav på att upphandlare alltid ska använda en livscykelkostnadskalkyl vid offentlig upphandling av belysning och räkna på produktens totalpris under 15 år, inte bara se till inköpspriset.
  • I offentliga upphandlingar där belysning ingår bör en belysningslösning med möjlighet till dagsljus och närvarostyrning vara ett krav.
  • Belysning bör vara ett prioriterat område i de vägledningar, om livscykelkostnader vid offentlig upphandling, som utredningen föreslår ska tas fram.
  • Mer utbildning för upphandlingsansvariga med fokus på belysningens miljöpåverkan och de miljövinster som kan göras med ny smart belysning.

+ Vanliga frågor och svar samt länktips

Vanliga frågor och svar

Kan energieffektviseringstjänster användas för att renovera gatubelysning? 

I princip kan man hitta tekniskt och ekonomiskt genomförbara energibesparingar för nästa alla gatubelysningssystem, framför allt om den är äldre än 10 år. Beroende på avtalsform krävs dock en viss miniminivå på investeringarna för att få god ekonomi i projektet.

 

Vem äger belysningsanläggningen om ett EPCprojektet är genomfört?

Beställaren förblir ägare till de renoverade anläggningarna oavsett om energieffetiviseringtjänsten är i form av EPC eller inte.

Omfattar energitjänsteföretagets garanti hela belysningsanläggningen eller bara armaturerna, om det bara var armaturerna som ingick i renoveringen?

Energitjänsteföretaget garanterar bara sina egna installationer, de delar som de har installerat. Resten har beställaren ansvaret för.

 

Länktips

 

Vägledning för energieffektiv och god belysning

 

Upphandlingsguide för utomhusbelysning

 

Belysning i offentliga miljöer, råd till beställare, upphandlar och projektansvariga 

 

Film - Belysningslösningar i Uthållig kommun

 

Centrum för Energieffektiv Belysning

 

Belysningsbranchen

 

Broschyr - gatubelysning på entreprenad

 

Vägbelysningshandboken

 

 

Lathund för beställare av belysningsprodukter - Produktrelaterade lagkrav

 


Tips om nyhetsbrev!

Har du intresse för energi- miljö- och arbetsmiljöfrågor? Prenumera på belysningsbranschens nyhetsbrev.  Nyhetsbrevet beställs via ett mejl till info@belysningsbranschen.se.

    

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.