Formalia

Föreningen

Föreningen Energikontor Syd (ideell förening) medlemmar utgörs av kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skånes län. Föreningens operativa verksamhet bedrivs av det föreningen helägda bolaget Energikontor Syd AB. 

Bolagets uppdrag 

Genom bolagets energiexperter kompletteras er egen kompetens inom energi- och klimatområdet. Via projekt och uppdragsfinansierade insatser stödjs ägarnas verksamhetsutveckling och övriga aktörer i syd får stöd så de kan bidra i den hållbara omställningen. Energikontor Syd växlar upp lokal och regional finansiering, koordinerar och utvecklar gemensamma projekt och uppdrag till nytta för ägarnas medarbetare och beslutsfattare, samt involverar viktiga nyckelaktörer. Via förordning har Energikontor Syd ansvaret för att utveckla och stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Styrelser

Föreningen Energikontor Syd leds en föreningsstyrelse och Energikontor Syd AB av en bolagsstyrelse (sedan 2021 samma personer i båda styrelserna). Styrelsen har bred politisk förankring i regionen.

Årlig föreningsstämma

Ägarorganisationerna kan delta på plats eller digitalt. Inbjudan skickas till valda ombud och ersättare, samt till info-adressser, KSO,RSO, kommunchef/-direktör och ev. övriga kontaktpersoner.


 


Kontaktpersoner

 

Oliver Rosengren (m)

Ordförande
oliver.rosengren[at]riksdagen.se 

 

Christel Liljegren

Vd
Tel. 0706-20 83 08

 

Ombud till stämma

För mandatperioden 2023–2026 har varje medlemskommun och -region rätt att utse ett (1) ombud med en (1) ersättare.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Röstning sker genom ombud.


Informera om genomförda val 2024

Efter genomfört val av ombud och ersättare önskar vi att medlemmen senast sista februari:
 • registrerar in valda ombud och ersättare via e-post till medlem@energikontorsyd.se
  • bifoga protokollsutdrag från kommunens/regionens val av ombud och ersättare
  • ange e-postadress till valda ombud och ersättare

Märk ämnesraden: Registrering av valda ombud och ersättare till föreningsstämmor 2023–2026

Vid eventuellt förhinder för ombud att delta, vänligen uppmärksamma att ombud själv kontaktar kommunen/regionen som får se till att ersättare inträder.

Ombud

Vad gör ett ombud?
Ombuden till föreningsstämman ska ha mandat att rösta om ordinarie och tillkommande punkter på dagordningen på stämman. Stämman fastställer

 • resultaträkning, balansräkning, dispositioner för vinst eller förlust
 • ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 • föreningens styrelse samt ordf. och vice för bolagets styrelse
 • revisor och revisorssuppleant
 • ombud till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag, Energikontor Syd AB
 • valberedning
 • arvode samt ersättningar för ledamöter, valberedningen och revisorer
 • avgifter till föreningen

Vem kan vara ombud?
Vissa medlemmar utser en politiker som ombud och en del utser en tjänsteperson – som tex kommunchef/direktör eller annan position.

Att utse ombud
Att utse ett ombud och ersättare för hela mandatperioden är önskvärt.

Ändrade kontaktuppgifter
Information om uppdaterade kontaktuppgifter skickas till medlem@energikontorsyd.se.

Föreningsstämma

Utskick av kallelse – endast digitala utskick

En personlig inbjudan och kallelse kommer att sändas till de valda ombud och ersättare tidigast fyra och senast två veckor innan stämman. Kallelse kommer även att skickas till kommun/regionstyrelse och för kännedom till KSO/RSO, KFO/ RFO, digital info-postlåda samt meddelade kontaktpersoner.

 • Flera representanter kan delta på stämman, men bara ombudet har rösträtt.

 

Önskemål om ärende på stämman

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång på dag och plats som styrelsen bestämmer. Ärende som inte varit upptaget i kallelsen får inte avgöras av stämman.

Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla ärendet till styrelsen, via mia.fardigh[at]energikontorsyd.se, senast fyra veckor innan stämman.

Nomineringar 2024

Valberedningens 2024 sammankallade är Roland Gustbée (M)
Tel: +46 (0)733-68 74 14.
Epost: roland.gustbee[at]kronoberg.se

Ingående målsättning är att ha ledamöter med bredrepresation från ägare i (samma ledamöter i bolag och förening)

 • Blekinge 
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Skåne