Kombinerad Mobilitet i Blekinge

För minskade utsläpp och ökad rörlighet i Blekinge län!

Syfte

Syftet är att bidra till Blekinges hållbarhetsmål och det globala målet Minskad Klimatpåverkan. Detta genom att samla data om medborgarnas rörelsemönster (cykling) på en digital regional plattform där information sedan kan kanaliseras och delas med offentliga aktörer och därmed underlätta det strategiska utvecklingsarbetet för cykelinfrastruktur i Blekinge.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

  • Frisk luft

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2019 till oktober 2023

Projektets hemsida

https://vaxlaupp.nu

Kombinerad mobilitet i Blekinge har som övergripande mål att minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Blekinge. Projektmålet är att fler invånare i Blekinge ska resa mer hållbart och att öka möjligheterna att kombinera olika färdmedel.

 

Fortsättningsprojektet (startat i maj 2022) ska utveckla de aktiviteter som berör insamling av data för fortsatt kartläggning av medborgarnas rörelsemönster gällande cykling. All data samlas i en digital plattform som ska göras tillgänglig för intressenter inom både offentlig som privat sektor. Med detta kan det strategiska arbetet för hållbar mobilitet i Blekinge samordnas och underlättas mellan kommuner och övriga intressenter.

 

Verktyget för insamling av data; appen Växla Upp, utvecklades under förra projektperioden och kommer av användas av medborgarna under de cykelaktiviteter som ska genomföras under hösten 2022 och våren 2023.

 

Tillkommande delar i fortsättningsprojektet blir att undersöka om man med insamlad data om medborgarnas rörelsemönster kan se kopplingar mellan samhällsplanering/infrastruktur och folkhälsa samt att ta fram  förslag på ”affärsmodell” som möjliggör fortsatt drift av den digitala plattformen samt övertagande av appen för datainsamling efter projektslut.
 

På lång sikt ska projektet bidra till ett attraktivare Blekinge som kan erbjuda ett transporteffektivt samhälle med mindre klimatpåverkan, bättre luft och bättre miljö och folkhälsa.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Energikontor Syd är projektägare, med Blekinge Tekniska Högskola som projektpartner. Till projektet formas en referensgrupp med tidigare projektpartners, Region Blekinge (inkl Blekingetrafiken) och Länsstyrelsen, kompletterat med regionala aktörer som har intresse och behov att vara med och utveckla den digitala plattformen.

 

Projektfinansiärer är:

André Benaim,
Projektledare


Tel. 073- 521 14 94,
andre.benaim@energikontorsyd.se

Hanna Everling,
Kommunikatör


Tel. 070-921 60 55,
hanna.everling@energikontorsyd.se

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073-508 85 29,
anna.mansson@energikontorsyd.se

Annika Öberg,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,
annika.oberg@energikontorsyd.se

Bakgrund

För tredje året i rad ökade körsträckan per person med bil i Blekinge vilket påverkar klimatet genom koldioxidutsläpp. Dessutom bidrar vårt beteende och våra vanor till ineffektiv användning av fordon och infrastruktur. Samtidigt som användandet ökar sker det tekniska förbättringar för ökad energieffektivitet i transportsektorn och ökad användning av fossilfria bränslen, men detta är inte tillräckligt för att nå regionala och nationella klimat- och miljömål samt målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. I Regeringens mål för regional tillväxt prioriteras tillgänglighet genom transportsystemet och genom informationsteknik.

 

Både i den regionala utvecklingsstrategin och den regionala klimat- och energistrategin pekas cykel och kollektivtrafik ut som två viktiga områden att arbeta med, för att utvecklingen i länet ska gå mot ett mer attraktivt och hållbart transportsystem. Idag har invånarna i Blekinge inte samma möjligheter att transportera sig, vilket bland annat kan kopplas till geografiska och demografiska förutsättningar i länet. Det finns även skillnader i resmönster mellan kön där man kan se att kvinnor i större utsträckning reser hållbart. Utmaningen är att kombinera olika färdsätt på ett enkelt sätt, kallat kombinerad mobilitet, för att få personer att resa mer hållbart. Det behöver därför utvecklas nya innovativa, attraktiva och hållbara sätt att resa. Kombinerad mobilitet, t.ex. genom gång, cykel och kollektivtrafik bidrar även positivt till folkhälsan. Det är därför viktigt att ta detta i beaktning redan i den fysiska planeringen.

Länkar

Utmana dig själv, skapa hälsosamma vanor och bidra till bättre cykelvägar i Blekinge! Ladda ner appen VÄXLA UPP! och ta del av spännande utmaningar - på vaxlaupp.nu