Ready

Energieffektiv renovering av hyreshuslägenheter

Syfte

READY demonstrerar hur smart data kan användas för gröna affärslösningar inom transporter, fjärrvärme, förnybar energi, byggnadsrenovering, energilagring och balansering.

Mål

  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

december 2014 till november 2020

Projektets hemsida

http://www.smartcity-ready.eu/

I Växjö har det sexåriga EU-projektet gett möjlighet att arbeta med energieffektiv renovering av miljonprogrammet, bl. a. ny IT-teknik, samt att effektivisera och expandera kommunens bioenergibaserade fjärrvärme- och fjärrkylasystem. Det har också genomförts en utbildningssatsning kring "Smarta städer". Under projekttiden har 380 lägenheter i Växjö genomgått en energieffektiv renovering som har minskat energiåtgången med hälften.

Energikontor Sydost deltog som experter och leder arbetet med innovativa bygglösningar och utbildningssatsningen. 
 
Demonstrationen av hur man med ett helhetsgrepp för hållbara, energismarta städer kan minska energianvändningen för byggnader till nära noll skede dels i Växjö som är representativt för Östersjöregionen, dels i Århus som är representativt för nordvästra Europa. Gemensamt för de två städerna är lång teknisk erfarenhet av hållbarhetsarbete och att de länge har varit föregångare med ambitiösa klimatstrategier. Kaunas i Litauen deltog som observatör för att ta tillvara erfarenheter från Östeuropa.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsyd.se

Övrigt

Lokala partner
Energikontor Sydost
CA-fastigheter
Linnéuniversitetet
VEAB
Växjö kommun
Växjöbostäder
Vöfab

23 europeiska partner, bl.a.
Kaunas 
Århus

 

Foto från kick-off för READY 4-5 februari 2015 i Århus i Danmark. We are READY!!!!

Där träffades representanter från de 23 partnerorganisationerna och påbörjade arbetet med att förverkliga energirenoveringar ner till hälften av dagens förbrukningar (vissa hus skall renoveras ner till 30%) och effektiviserande åtgärder i fjärrvärme- och fjärrkyla- näten. För detta krävs nytänkande med bl.a värmeåtervinning från avloppsvatten, solhybrider (både el och värme), lågtemperatur i fjärrvärmenätet och ett utökat användande av IT-teknik för mätning och visualisering.

Länkar

2020-05-27 Titta i efterhand på Readys digitala slutkonferens från 27 maj, 2020

2019-05-28. Inom det internationella projektet READY arrangerades tredagarskonferensen Smart Energy City med deltagare från hela Europa. Om hur smart data kan användas för gröna affärslösningar inom transporter, förnybar energi, byggnadsrenovering, energilagring och balansering.

2019-05-26. Energikontor Sydost och Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) höll ett seminarium om hållbart byggande samt studiebesök på kvarteret Alabastern i Växjö.

2019-06-05. Kunskapsutbyte i Slovenien där Stefan Olsson berättade om Smart City-projektet READY i Växjö där man bl.a har gjort ombyggnationer i flerbostadshus och minskat energianvändningen till ca hälften.

2017-09-07. VEAB är nominerade till det globala klimatpriset Global District Energy Climate Award, för bla. Green Data Center som är en del av READY där innovativa lösningar för energieffektiva renoveringar och fjärrvärme/kyla byggs i Växjö kommun.

2016-09-30. Partnermöte och workshop i READY i Växjö.

2015-11-12 - Stefan Olsson föreläser om Smart Cities nätverk i Sverige på konferens anordnad av Tillväxtverket.

2015-02-04 Startmöte READY

2014-12-01 Nyhet om jätteprojektet i Växjö

 

Följ READY på Twitter 

Resultat

En mix av traditionella och innovativa åtgärder i samband med renovering, mer än halverade energiförbrukningen i ett helt kvarter. Lösningar för att utnyttja energin i systemet i flera steg och en uppgraderad hyresgästportal, blev tillsammans startskottet för den energismarta staden. Det är några av effekterna från projektet READY.


Energikontor Sydost har ansvarat för att analysera mätresultaten från energibesparingarna i kvarteret Alabastern och för att ta fram och genomföra en större utbildningsinsats baserat på projektresultaten.
 

 

En kort sammanfattning

Genom en mix av traditionella och innovativa energieffektiviseringsåtgärder lyckades man sänka energiförbrukningen med mellan 50 – 70 % i ett miljonprogramsområde. Den åtgärd som gett mest effekt var det nya ventilationssystemet med värmeåtervinning.


Samarbetet mellan Växjö Energi och Växjöbostäder har bidragit till en energimix av lågtempererad fjärrvärme, värmeåtervinning från avloppsvatten och kombipaneler för solel/värme.


Dessutom ytterligare en innovativ lösning för att nyttja energin i flera steg. Stadsnätägaren Wexnet kan erbjuda gröna datatjänster tack vare Växjö Energis biobränslebaserade fjärrkylaåtervinningsloop.


En visualiseringsplattform för hyresgästers individuellt mätta energiförbrukning samt en kommunikationsplattform för dubbelriktad kommunikation mellan hyresgäster och Växjöbostäder. Plattformen möjliggör också en systematisk insamling av data från fastighetens olika system samt möjlighet att styra dem.


Nyckeln till att Växjö kommun har lyckats komma så långt i sin utveckling mot den energismarta staden är deras strategiska styrning. Att skapa förutsättningar för samverkan mellan interna och externa aktörer. Att ha en långsiktig politisk vilja och översätta denna till konkreta åtgärder.


Se de fyra webbinarier som går in i mer detalj på resultaten på energismartstad.se/