Förnybar vätgas för transporter i Blekinge

Förstudie som undersöker förutsättningarna för produktion och användning av förnybar vätgas för transporter i Blekinge

Syfte

Förstudien identifierade vilka aktörer i Blekinge som kan ingå i vätgaskedjan i länet, från möjliga producenter och distributörer till användare, samt undersökte förutsättningarna för produktion och tankning av vätgas hos dessa aktörer (tex tillgänglig mark där produktion och/eller tankning kan placeras).

Mål

Projektet bidrog till:

 • EU:s klimatmål 2030 (omställning av transportsektorn)
 • Blekinge läns Regionala utvecklingsstrategi för ett attraktivt och hållbart transportsystem
 • Blekinges Klimat -och energi-strategi om ett klimatneutralt Blekinge år 2045

Projektperiod

juli 2021 till mars 2022

Förstudiens aktiviteter ska på kort sikt leda till:

 • ökad kunskap kring vätgas som drivmedel
 • kartläggning av möjliga aktörer i vätgaskedjan
 • att aktörer i vätgaskedjan möts och knyter kontakter
 • identifiering av aktörer och lämpliga platser för vätgasproduktion/tankning
 • en kostnadsuppskattning och hållbarhetsanalys för produktion och användning av vätgas i Blekinge
 • ett förslag på fortsatt arbete för vätgas till transporter i Blekinge
 • utveckling av ett eller flera genomförandeprojekt
   

Kontaktperson

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,

johan.milton@energikontorsyd.se

Med finansiering från:

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,
kerstin.eriksson@energikontorsyd.se

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsyd.se

Bakgrund

Genom EU:s tydligare klimatmål och genom att fokus på utsläpp från transporter utgår från ett tank-to-wheel perspektiv är vätgas tillsammans med el ett drivmedel som kommer få större fokus framöver. Det är framförallt för de tunga transporterna som vätgas har fördelar jämfört med el. I EU är riktningen mot vätgas tydlig och många länder satsar på vätgas för framförallt tunga transporter. Flera länder har efter Corona snabbat upp arbetet med att få en vätgastrategi på plats då det spås att den gröna omställningen som startar efter Coronapandemin är ett gyllene tillfälle att bygga ut vätgassamhället. Den internationella energimyndighetens (IAE:s) har deklarerat att vätgastekniken är redo att ta en huvudroll i omställningen och har vädjat till stater att börja investera i vätgas. Intresset för vätgas är stort hos flera aktörer i Blekinge för att bidra till att nå klimatmålen på både global som regional nivå. 

 

Fossilfritt Sverige har fått uppdraget att ta fram en nationell vätgasstrategi. För att Blekinge ska vara redo för omställning och ta del av de medel som vi tror kommer både från EU och från nationellt håll de närmsta åren, behövde denna förstudie genomföras.