CIRTOINNO

Ger verktyg inom cirkulär ekonomi för att stötta innovationer inom gröna och blå turismföretag

Syfte

Projektet ska integrera cirkulär ekonomi inom kust-turismföretag med syfte att generera hållbara produkter/tjänster genom energieffektivisering och förnybar energi för ökad konkurrenskraft.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

november 2016 till oktober 2019

Projektets hemsida

http://cirtoinno.eu/

Målet med CIRTOINNO var att öka innovationerna inom blå och grön turismsektor genom att integrera cirkulär ekonomi i tjänster, produktion och affärsmodeller. Cirkulär ekonomi bygger på kretslopp där råmaterial går till produktion, distribution och konsumtion för att sedan återvinnas för att gå in i återtillverkning kopplat till en hållbar konsumtion med återanvändning, vilket minskar miljöpåverkan. CIRTOINNO stöttade små och medelstora företag inom turismsektorn i södra Östersjöregionen att implementera cirkulär ekonomi.

 

Syftet var att generera hållbara produkter/tjänster genom energieffektivisering och förnyelsebar energi för att öka konkurrenskraften. Strategin är innovativ eftersom cirkulär ekonomi normalt återfinns inom industrisektorn. Det finns okunskap om möjligheterna inom cirkulär ekonomi. Verktyg för självutvärdering, gränsöverskridande utbildning samt rådgivning för hållbar energianvändning utvecklades inom ramen för cirkulär ekonomi. Projektet arbetade för förändring och kunskapsöverföring för en hållbar affärsutveckling.

Cirkulär ekonomi bidrar till regional utveckling i form av bland annat minskad energianvändning och stärkt regional konkurrenskraft.  Cirkulär ekonomi är i ropet, och det finns mycket kvar att göra. I konsortiet fanns partners som har lång erfarenhet och goda exempel inom hållbar turismsektor, där Energikontor Sydost stod för expertisen inom ett effektivt nyttjande av energiresurser samt förnyelsebar energi. Resurseffektivitet, energieffektiviseringar, förnyelsebar energi, bättre avfallshantering, minskade avfallsmängder, klimatvänlig profil och en hållbar livscykel för produkter och tjänster ska öka konkurrenskraften hos små och medelstora turistföretag, generera en minskad energianvändning och skapa nya affärsmöjligheter. 

 

Kontaktperson

André Benaim,
Projektledare


Tel. 073- 521 14 94,

andre.benaim@energikontorsyd.se

Pomerania Development Agency, Polen (Lead partner)
Klaipeda Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Litauen
Public Institution Strategic Self-Management Institute, Litauen
Energikontor Sydost AB, Sverige
Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Polen
Centre for Regional and Tourism Research, Danmark
Linnéuniversitetet, Sverige

Karlskrona kommun = associated partner
 

Projektet är delfinansierat av den Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond inom Södra Östersjöprogrammet.

Länkar

Se filmer om cirkulär ekonomi framtagna inom projektet.

Erbjudande om stöd till turismföretag

Läs En handbok i hållbarhet - cirkulär ekonomi i besöksnäringen (Energikontor Sydost 2018) 

Öppna rapporten om Cirkulär Ekonomi inom turismsektorn (CIRTOINNO 2018)

Rapporten finns också in en engelsk version Destination: A circular tourism economy (CIRTOINNO 2018)