Förnybar vätgas i Kronobergs län

Främja tillverkning och användning av förnybar vätgas i Kronoberg

Syfte

Förstudien syftade till att skapa förutsättningar för olika aktörer att tillsammans utnyttja den vilja och potential som finns för att tillverka och använda förnybar vätgas i länet. Förstudien skulle bidra till Regionala utvecklingsstrategins mål om minskad klimatpåverkan: "Mellan 1990 - 2025 ska minskningen av klimatpåverkande utsläpp i länet vara den största i riket".

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2019 till januari 2020

Projektmålet var att skapa en plan för att utveckla och testa produktion av förnybar vätgas vid en eller flera testbäddar och att tillhandahålla förnybar vätgas till potentiella användare i länet för att utveckla fordon för vätgasdrift. Detta arbete har påbörjats och projektet har identifierat möjliga aktörer för vätgasproduktion samt gett förslag på möjliga finansieringar. För att detta skall lyckas är det viktigt att alla aktörer i vätgasens värdekedja samverka och delar på risker. Projektet har gett flera förslag på fortsatt arbete för att vätgasutvecklingen skall påbörjas i Kronoberg län.

Delmålen i projektet har uppnåtts genom att genomföra en omvärldsbevakning, analyserat intressenter och räknat på kostnader och hållbarhetsaspekter som användning och produktion av vätgas innebär.


Förstudien riktades till företag, offentlig sektor och organisationer som har behov av och intresse för en eller flera delar av värdekedjan för vätgas.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Förstudien finansierades av Tillväxtverket, Region Kronoberg, Volvo CE, Växjö Energi och Växjö kommun.

Resultat

Förstudien har visat att vätgas skulle kunna bidra stort till ett fossilfritt län och ökad tillväxt genom regional produktion av drivmedel istället för import. Ett kommunalägt energiföretag skulle kunna vara en möjlig aktör för att producera vätgas. För att bygga vätgaskedjan krävs både politiska beslut och samverkan mellan kommuner och företag.  
 

Intresserade aktörer finns  

Förstudien visar att det finns intresserade aktörer i regionen som tillsammans kan bilda hela vätgaskedjan; produktion, distribution och användning. Däremot är det, som vid alla introduktioner av ett nytt bränsle, kostsamt i början när konsumtionen är låg; det krävs en uthållig aktör som kan göra en långsiktig investering inför framtiden, alternativt samhällsstöd i starten. Paralleller kan dras till introduktionen av biogas. Det samhällsstöd som kan bli aktuellt för produktion är Regionalfonden Småland och öarna och då är ett offentligt ägt energibolag en lämplig aktör eftersom endast offentliga aktörer kan få stöd. Det finns eventuellt en möjlighet att få bidrag för tankstationer från Naturvårdsverket. 
 

Viktigt med ett hållbart drivmedelsalternativ  

Bland potentiella vätgasanvändare finns samtliga kommuner tillsammans med Region Kronoberg och Länsstyrelsen, liksom flera av aktörerna inom tunga fordon och logistik. Vätgasfordon är dock dyrare idag än vanliga fossilfordon och elfordon, även om teknikutvecklingen snabbt minskar kostnaderna för bränsleceller och andra komponenter som behövs i ett vätgasdrivet fordon. För stora delar av tunga fordons-branschen är inte ren eldrift ett alternativ eftersom batterierna blir för tunga och tid för laddning för lång. Ett emissionsfritt alternativ måste därför tas fram och vätgas är idag det bästa alternativet. Det är viktigt för vår region, som har stor andel företag inom logistik och produktion av tunga fordon, att vi utvecklar hållbara alternativ.   
 

Bättre ekonomi med elektrolys än reformering av biogas 

Det finns flera sätt att producera förnybar vätgas. För vår region är de aktuella teknikerna; från el med elektrolys, från biogas (metan) med reformering eller från skogsbränslen via förgasning. I denna rapport har fokus varit på tekniker som är möjliga på kort sikt, elektrolys och reformering av biogas. Av dem är elektrolys mest ekonomiskt fördelaktig. Reformering av biogas är idag mer kostsamt och biogas är redan ett bra fordonsbränsle i sig. Förgasningstekniken är under utveckling av bland andra Växjö Energi och Linnéuniversitetet.   
 

Producera vätgas av lokal sol, vind och biomassa 

Ju mer intermittent kraft det finns i nätet (el som kommer ojämnt över tid, så som el från vind och sol) desto större behov av lagring och/eller vätgasproduktion. Kronobergs län skulle kunna ersätta importerade fossila bränslen med drivmedel producerat från regional sol- eller vindkraft, vilket inte bara skulle bidra till att nå miljömålen, utan också till en högre bruttoregionalprodukt och självförsörjningsgrad.   
 

Politikerna måste vara med  

Vid introduktion av biogas stod stadsbussarna i Växjö för den stora konsumtionen, vilken gjorde en utbyggnad av produktionen möjlig. Idag sköts länstrafiken av Region Kronoberg, som håller med om att kollektivtrafiken har en viktig roll även vid introduktion av vätgas. Det finns flera upphandlingar framöver som skulle kunna bli aktuella för vätgas, även om bättre utprovad teknik och mer erfarenhet behövs först.   
 

Rekommendationer och slutsatser  

En möjlig aktör för uppförande av vätgasproduktion är ett kommunalägt energibolag eftersom en offentlig aktör har möjlighet att få bidrag från Regionalfonden Småland och öarna. Att kombinera el till en vätgasanläggning från sol på sommaren och med el från biokraft på vintern kan vara en möjlighet. Drift av anläggning och tankstation kan även göras av annan aktör om så önskas. Tillståndsprocessen för vätgas kan ta tid - regelverk är under utveckling och bör bevakas. Vätgasen måste vara förnybar för att möta krav från användarna. Sist men inte minst så är en lokal samverkan helt nödvändig för att bygga vätgaskedjan. Kronoberg behöver ta fram en vätgasstrategi för att effektivt kunna jobba framåt med vätgas och bilda ett nätverk med aktuella aktörer i kedjan. Vidare bör det göras en kampanj för att säkra upp antal fordon så att den som investerar i produktion, distribution och tankstationer har ett antal avsiktsförklaringar som ger en initialt säkrad volym. 

Det finns mycket goda möjligheter för Kronobergs län att få igång en marknad för vätgas. Det finns ett stort intresse och vilja från politiker och flera aktörer i hela kedjan. Det är viktigt att utvecklingen fortsätter, även efter denna förstudie, med arbete på olika nivåer, samverkan mellan flera aktörer, kunskapsökning och medfinansiering från olika håll. 

 

Lärdomar vi dragit

Det finns ett stort intresse kring vätgas och vätgas är något som engagerar i Kronoberg.
Kronoberg har möjlighet att var i framkant när det gäller vätgas. Regionen har en stark industri för tunga fordon och flera stora och många små logistikföretag. Vätgas kommer med största sannolikhet vara en del av lösningen för att minska utsläppen från transportsektorn.
 

Tack till:

Projektets finansiärer: ERUF småland och Öarna, Region Kronoberg, Volvo CE, Växjö kommun och VEAB.

Tack till styrgruppen som har bestått av: Julia Ahlrot från Växjö Energi, Steve Karlsson från Växjö kommun, Rickard Alm och Roland kvist från Volvo CE, Michael Strand från Linnéuniversitetet, Stefan Hermansson från Småländska bränslen, Beatrice Schmidt från Ljungby kommun och Karin Nilsson från Tunga fordon/RISE.

Extra tack till Volvo CE som lät projektet ha sin slutsemianrium hos er, vilket lockade över 100 deltagare!