Växthus för klimatledande upphandling

Förstudie om upphandling för utveckling av fossilfria transporter

Syfte

Undersöker förutsättningar att genom upphandling, kravställning och uppföljning gynna en utveckling av fossilfria transporter.

Mål

Nationella miljömålen 

  • Begränsad klimatpåverkan 

Globala målen 

  • Globalt mål 11 – hållbara städer och samhällen 

  • Delmål 11.2 | Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 

  • Delmål 11.6 | Minska städers miljöpåverkan 

  • Globalt mål 13 – bekämpa klimatförändringarna 

Läs mer om Sveriges miljömål och globala målen

Projektperiod

maj 2022 till januari 2023

Det övergripande målet med denna förstudie var att främja en bättre bild av vilka lösningar som finns och som efterfrågas eller som kan utvecklas för en förbättrad fossilfri konkurrenskraft och effektivare upphandlingar. Metoden som används är att genom en fiktiv upphandling (en spetsupphandling) och ett fiktivt förfrågningsunderlag, baserat på resultaten av genomförda dialogerna mellan köpare och säljare ska förstudien, visa på möjligheterna med upphandling och kravställning. 

 

Aktörerna som deltagit i dialogerna består av företag, kommuner, regioner, länsstyrelse och akademi och har använt sig av regulatory sandboxes för att i praktiken testa ett växthus där köpare och säljare av transporttjänster jobbar tillsammans för att tolka och se hur lagen om offentlig upphandling kan fungera optimalt för att bidra till att nå det transportpolitiska målet om att minska utsläppen från transporter till 70 procent till år 2030.

 

Genomförare är transportnätverket i Örebro län tillsammans med nätverket i Kalmar län genom projektledning av Energikontoret i Örebro och Energikontor Syd. 

Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet är i sydost Kalmar län genom kommunerna Kalmar, Mörbylånga och Västervik. Från Örebro län deltar Laxå, Karlskoga, Nora, Ljusnarsberg, Askersund, Örebro, Lindesberg, Hällefors, Degerfors, Hallsberg, Lekeberg och Kumla kommuner. 

 

Det material som tagits fram ska implementeras hos relevanta aktörer genom spridning av informationsmaterial och genom dialog och kunskapshöjande insatser. 

Kontaktperson

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsyd.se

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073-508 85 29,
anna.mansson@energikontorsyd.se

Bakgrund

Offentlig upphandling, ett strategiskt viktigt verktyg
Offentlig upphandling omsätter ca 800 miljarder kronor varje år, och år 2019 uppgick kommunernas klimatpåverkan till följd av inköp till 11,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter enligt Upphandlingsmyndigheten. Att arbeta för energieffektivare transporter går hand i hand med fossilfria transporter, genom att hitta ett bättre sätt att använda LOU för fossilfria transporter så används energin så resurseffektivt som möjligt för både företag och samhälle. Men, det behövs bra förutsättningar, goda dialoger, tydliga krav och pålitliga uppföljningar för att upphandling ska kunna vara en viktig komponent i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Hållbara inköp är ett strategiskt viktigt område både i privat och offentlig sektor. Upphandling kan vara ett kraftfullt verktyg i omställningen genom att gynna fossilfria alternativ och energieffektiva lösningar.   

 

Färdplaner för fossilfria transporter 
I Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft där de själva anger hur de ska bli fossilfria senast till år 2045. I många fall finns det redan tillgänglig teknik för att radikalt minska utsläppen men för att kunna etableras på marknaden måste tekniken också efterfrågas. Därför är en förutsättning för branschernas omställning en ökad ambitionsnivå i den offentliga upphandlingen.   

 

Transportutmaningen i Kalmar län 
I Kalmar län samordnar klimatkommissionen arbetet inom Klimatsamverkan Kalmar län. Uppdraget är att öka takten för att nå länets energi- och klimatmål, anpassa samhället till ett förändrat klimat och hitta nya metoder och lösningar för att nå målen. Klimatkommissionen arbetar på uppdrag av länsstyrelse och region och ska vara ett forum för information, erfarenhetsutbyte, ökad kunskap, synliggöra pågående arbete, föreslå åtgärder, aktiviteter och prioriteringar, följa upp och utvärdera, samt bidra till ökat samarbete med andra regioner.  Som stöd till klimatkommissionen finns ett nätverk av tjänstepersoner, Klimatsamverkansgrupp.  
 

Genom tjänstepersongruppens arbete antog, i slutet av 2020, nio organisationer i Kalmar län att delta i en transportutmaning. Som en del i denna utmaning valde Kalmar, Västervik, Mörbylånga, Borgholm, Region Kalmar samt Energikontor Sydost att fördjupa sig i kravställning och upphandling av fossilfria godstransporter i länet där ett mindre nätverk skapades under 2021.  

Ett första dialogmöte arrangerades där lokala och regionala transportörer bjöds in. Under mötet konstateras vikten av dialog, inte bara i början av processen utan även vid de delar som normalt sker under sekretess där kravställning, uppföljning och utvärdering lyftes som viktiga områden.