Klimatneutrala Kalmar 2030

Syfte

Kalmar kommun är en av de aktörer som tillsammans med Viable Cities och fyra myndigheter kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer.

Mål

Agenda 2023: Mål 7, 9, 11, 12, 13
Nationella miljömålen:

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige.

Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 startade 2019 med nio svenska kommuner. Från och med hösten 2021 omfattar satsningen 23 kommuner, som tillsammans har 40 procent av Sveriges befolkning.

 

Den 1 oktober 2021 blev Kalmar kommun en av de 23 aktörer som är med och leder klimatarbetet mot missionen "Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser". Via detta åtagande har kommunen tagit på sig att testa nya arbetssätt och lösningar, att lära av de andra deltagande kommunerna och att arbeta för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

 

Med hjälp av bland annat verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar Kalmar kommun med de andra 22 kommunerna, fem myndigheter och Viable Cities för att hitta nya sätt att arbeta för att snabba på klimatomställningen.

 

Energikontor Syd kommer inom ”Klimatneutrala Kalmar 2030” att bidra med:

  • energicoachning till företag (stöd till klimatberäkningar av energianvändning)
  • arrangera klimatfrukostar
  • expertkompetens, nätverk och erfarenheter inom flera insatsområden
  • öka medvetenhet, kunskap och kompetens hos involverade aktörer
  • vägledning i valet av insatser och klimatinvesteringar
  • sprida resultaten.

Kontaktperson

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-44 86 29,

tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

Roger Gunnarsson,
Projektledare/Regional Utvecklingsledare


Tel. 070-620 83 05 ,
roger.gunnarsson@energikontorsyd.se

Bakgrund

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhälls-utmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Länkar

Viable cities: klimatneutrala-stader-2030