Krisberedskap och ödrift Skåne

Etablera lokala ö-driftsförmågor med hjälp av planerbar elproduktion för att stärka beredskap

Syfte

Kartlägga intresse, behov och möjligheter hos kommuner och lokala elproducenter för ö-drift.

Mål

Nationella miljömålet:

  • Begränsad klimatpåverkan

Projektperiod

januari 2023 till augusti 2023

Energikontoret kommer att kartlägga intresse, behov och möjligheter hos kommuner och lokala elproducenter för ö-drift i Skåne.

Vidare ska vi undersöka finansieringsmodeller samt skriva ansökan för en demonstrationsanläggning.

Kontaktperson

Karoline Alvånger,
Projektledare


Tel. 076-303 42 03,

karoline.alvanger@energikontorsyd.se

Bakgrund

Samhällets ökade elanvändning leder till att kommuners befintliga beredskap i form av dieselgeneratorer kan vara otillräckliga vid störningar i elförsörjningen. Om ö-driftförmåga etableras med hjälp av befintliga lokala elproducenter kan prioriterade laster drivas under längre tid samt att behov av ytterligare dieselgeneratorer kan reduceras.

Länkar

Läs mer om planerbar elproduktion på Region Skånes hemsida.

Resultat

Rapport

Krisberedskap och ö-drift - förstudie i Skåne län 2023 (pdf)

Förstudien bygger på information insamlad genom ett inledande webbinarium samt dialoger med intresserade kommuner och elproducenter, men i några fall även berörda elnätsföretag, samt kompletterat med litteraturstudier. Med ö-drift avses i denna förstudie ett geografiskt avgränsat elnät som drivs utan koppling till angränsande nät och som innefattar ett antal samhällsviktiga verksamheter. Rapporten behandlar inte nät inom en enskild byggnad, exempelvis sjukhus med intern reservkraft, utan fokuserar på drift av kluster av användare med varaktighet ett dygn eller mer.