Omställningslyftet

Coachar företag att hitta sin väg till en klimatneutral verksamhet

Syfte

Omställningslyftet riktar sig till små- och medelstora företag med ambitionen att fler ska få kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen, hitta nya affärsmöjligheter och få stöd för att genomföra konkreta åtgärder.

Mål

Globala målen:  

  • 7 hållbar energi för alla 
  • 9 Hållbar industri , innovationer och infrastruktut 
  • 10 Minska ojämlikhet 
  • 11 Hållbara städer och samhällen 
  • 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om de globala målen.

EUs klimatmål - läs mer.

Sveriges klimatmål - läs mer.

Projektperiod

mars 2022 till oktober 2023

Via Omställningslyftet fick små och medelstora företag möjligheten att delta i nätverk för att få råd och stöd tillsammans med andra företag. 

Energikontor Syd koordinerade fyra nätverk för företag inom ramen för Omställningslyftet. Varje nätverk bestod av 6-12 företag från Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Nätverksträffarna bestod delvis av individuell coachning, tematiska fördjupningar och erfarenhetsutbyten. 

Nätverksträffarna varvades med ytterligare tematiska arrangemang där det samarbetades med de andra aktörerna inom Omställningslyftet. 

Nätverken involverade företag från följande branscher: Besöksnäring, Destination, Tillverkningsindustri och Serviceföretag.  


 

 

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Omställningslyftet var en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF. 

André Benaim,
Projektledare


Tel. 073- 521 14 94,
andre.benaim@energikontorsyd.se

Ulf Jobacker,
Projektledare


Tel. 070-306 07 52,
ulf.jobacker@energikontorsyd.se

Teodor Kandefelt,
Projektledare


Tel. 0703 – 06 49 74,
teodor.kandefelt@energikontorsyd.se

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsyd.se

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-44 86 29,
tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

Bakgrund

Omställningslyftet var ett gemensamt nationellt forum för frågor som gällde dimensioner mot hållbarhet och den gröna omställningen. Det har varit kopplat till samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och Livslångt lärandes arbete med att ta fram en gemensam agenda för frågor som hade kopplingar till kompetensförsörjning och livslångt lärande på nationell nivå. Omställningslyftet har varit en pusselbit i en mer effektiv samverkan kring att möta vår tids viktiga samhällsutmaningar. Det erbjöds bland annat möjligheter här att samverka inom arbetet med att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att kunna förutse, synliggöra och vägleda inom frågor som hade kopplingar till den gröna omställningen. Omställningslyftet innehöll även element som kunde nyttjas i arbetet med att identifiera insatsbehov framöver inom den gröna omställningens behov av kompetensförsörjning. 

 

Energikontor Syd samverkade med fyra andra energikontor: Energikontor Norr, Energikontor Västernorrland, Energikontor Mälardalen och Energikontor Väst, samt med andra nationella aktörer. Energikontorens del i denna storsatsning fokuserade på samverkan för en hållbar energiomställning inom transporter, fastigheter och i industrin. De medverkande energikontoren var geografiskt utspridda över landet, vilket har varit en styrka när de arbetade med coachning, inspirationsträffar, nätverk och åtgärdsprogram för att öka takten i klimatomställningen. 

 

Målsättningen var att företag skulle dra nytta av deras gemensamma expertis för att hitta sina egna vägar till att bli fossilfria och därmed öka sin konkurrenskraft. Omställningslyftet har varit starten för ett långsiktigt arbete där stöden till företagen skulle utvecklas under projektets gång för att möta företagens behov. 

Resultat

Energikontor Syd har under hela projekttiden samordnat samtliga 5 energikontor som gemensamt planerat och genomfört projektarbetet tillsammans, genom gemensamma verktyg och metoder, som sedan respektive regionalt energikontor använt i sin region.  Under projektets gång har energikontoren arbetat med rekrytering, behovsanalyser, coachning, nätverksaktiviteter, kunskapshöjande insatser, erfarenhetsutbyte samt kommunikationsinsatser.  

 

Sökandet efter deltagande företag utgick initialt genom att bearbeta befintliga nätverk och kontakter som Energikontor Syd har från tidigare projekt, men även genom nya kontakter, tex inom kommunernas näringslivsavdelningar. Information om projektet och energikontorens erbjudande spreds via Energikontor Syds sociala medie-kanaler, näringslivsutvecklare på kommuner och via närvaro och seminarier på olika företagssammankomster. På Energikontor Syds hemsida startades en funktion för företag som fått höra om erbjudandet att lämna in en intresseanmälan. Detta resulterade ett inflöde av företag som sedan kunde kontaktas. För de bolag som kontaktades individuellt genomfördes sedan en behovsanalys efter gemensam mall med övriga energikontor för att undersöka vilken typ av stöd som företagen var i behov av och om Energikontor Syds erbjudande var aktuellt och/eller om företagen skulle slussas till annan part i Omställningslyftet med annan kompetens och annat angränsande erbjudande. 

 

Energicoachning till företag 

Coachningen till företag har skett genom att bjuda in till dem till företagsnätverk. Företagsnätverken innehöll aktiviteter kring efterfrågade eller väsentliga ämnesområden: framför allt inom ventilation, värmesystem, energianalys, energiledning, solel, allmän energieffektivisering på stödsystem. Gemensamt för samtliga nätverk är att det genomförs tre träffar. Den första nätverksträffen handlade om systematiskt energiarbete där energitrappan introducerades samt hur nätverkskonceptet fungerar. Den andra nätverksträffen handlade om verktyg och hjälpmedel som företagen kan använda för sitt systematiska energiarbete samt fördjupning inom de åtgärdsområden som resp. nätverk önskat. Den tredje nätverksträffen var en summering och råd om fortsatt arbete för företagen. Företagen har haft stor möjlighet att påverka innehållet utifrån sitt behov.  

 

Mellan nätverksträffarna har Energikontor Syd genomfört coachning utifrån individuella behov hos företagen. Nätverksföretagen har fått coachande platsbesök av Energikontor Syd som har gjort en energigenomgång av verksamheten. Energigenomgången har gett en överblick av företagets energianvändning i nuläget och av förbättringsmöjligheter. Det är inte en fullständig energikartläggning, men i många fall rekommenderas företagen att gå vidare med en konsult för detta. Vid platsbesöket har företagen fått råd om de viktigaste förbättringsområdena inom företagets energianvändning samt förslag på enkla åtgärder som kan vara intressanta att gå vidare med. Data och statistik hämtades ur maskiner och system i de fall det var möjligt. Timdata på elförbrukningen hämtades ut och analyserades. När informationen var insamlad, sammanställdes den och användes för att se över företagets verksamhet samt hitta vilka delar som hade störst effektiviseringspotential och hur företaget lämpligen skulle prioritera sitt strukturerade omställningsarbete. Detta samlades tillsammans med åtgärdsförlag och goda råd i en rapport som överlämnades till bolaget.  

 

Aktiviteterna har lyckats identifiera och väcka många företag, utanför stödsystemen, som saknat insikt om energiomställning. Dessutom har aktiviteterna sporrat de företag som redan tidigare påbörjat sin omställningsresa att ta ytterligare steg. Aktiviteterna har t.ex. stöttat företag att prioritera åtgärder och påbörja implementeringen genom att ta aktiva faktabaserade och medvetna beslut baserat på metoder som tillhandahållits till företagen, tex livskostnadsanalys. Företagen har erhållit verktyg för en strukturerad energiomställning. Dessutom har aktiviteterna bidragit till att medvetandegöra företagen om den affärsmässiga nyttan att profilera sig inom energiomställningen har, genom tex grön profilering, t.ex. inom turistbranschen. Avsikten har varit att driva fram en beställarkompetens hos företagen för att de ska driva sitt energiarbete framåt på egen hand efter coachningen. Efter avslutad coachning har deltagande företag erhållit ett diplom för sin medverkan i syfte att ytterligare höja statusen på det strukturella energiarbetet och ge en möjlighet att visa upp sitt engagemang i frågan.

 

Energikontor Syd har sammanställt resultatet från de deltagande företagen

 

47% av åtgärderna handlar om att prioritera, investera och energieffektivisera. 

29% av åtgärderna handlar om att optimera befintlig utrustning 

12% av åtgärderna handlar om att ta bort onödig energianvändning 

12% av åtgärderna handlar om att få kontroll på energianvändningen.  

 

Det finns ett stort behov av få hjälp med att prioritera vilka åtgärder man ska börja med, men för att komma dit behövs hjälp att få kontroll på sin energianvändning. Små och medelstora företag generellt, fokuserar på sin kärnverksamhet och behöver stöd för att få igång en strukturerad uppföljning av sin energianvändning, som i sin tur kan utgöra ett underlag för kommande prioriteringar och åtgärder.  

De höga energipriserna framförallt under hösten och vintern 2022-2023 gjorde detta till en efterfrågad insats. På grund av (tack vare) de höga energipriserna etablerades kontakter med många företag ovana eller obekanta vid stöd-systemet. Det är tydligt att plånboken driver viljan till omställning, vilket är en viktig lärdom till kommande insatser där energipriserna inte ger samma skjuts på efterfrågan av aktiviteter hos företagen. Grundläggande är att skapa en förståelse hos företagen om att kopplingen till att energieffektivisera generar en affärsmöjlighet, dvs skapar utrymme för lönsamhet. Dessutom saknar ofta företagen insikt i vikten av att kommunicera sitt energiarbete internt och externt.

 

Verktyg och metoder 

Inom Omställningslyftet har bra verktyg utvecklats och använts där tex mallen för timvärdesanalysen är ett exempel. Dessa verktyg har dels underlättat det energicoachande arbete, dels bidragit till en bra återrapportering till företagen. Företagen har uppskattat den branschvisa klustringen eftersom företag i samma bransch ofta har liknande utmaningar inom energiområdet. Dessutom har företagen uppskattat geografiska träffar eftersom det möjliggjort högre närvaro. Omställningslyftet har visat att företagen uppskattar och förväntar sig skräddarsydd energicoachning som därmed blir mer praktiskt användbar för dem.  Men ju mer anpassad energicoachning som efterfrågas, desto mer resurskrävande blir det.  

 

Omställninglyftet-samlade tips.pdf

 

Faktablad som tagits fram:

Energiledning

Klimatskal

Belysning

Uppvärmningssystem

Ventilation

Processkyla

Komfortkyla

Tryckluft

Kravställning för inköp av transporter

Resor i tjänst

Tappvarmvatten

Cirkulationspumpar

Maskiner och utrustning

Viktningsfaktorer solcellsofferter

Ugnar och varma processer

Smart teknik

Planera rätt

Undermätning

Timvärdesanalys

 

 

Framtida behov och insatser

Generellt ses behovet vara fortsatt mycket stort för energicoachning hos företag. För att hålla momentum behöver insatserna fortsätta både för att höja kunskapsnivån avseende strukturerat energiarbete inom företagen och avseende energieffektivisering. De identifierade behoven hos företagen som framkommit under projektet är bland annat: 

 

• Energianvändningens sammanhang och betydelse utifrån företagets perspektiv 

• Engagemang och prioriteringar runt energi behöver ökas 

• Osäkerhet att prioritera energislag 

• Okunskap kring stödprocesser 

• Solceller 

• Detaljinsikt i energianvändningen, tex undermätare  

• Nyckeltal och del i förädlingsvärde saknas 

• Effektproblematiken 

 

Energikontor Syd fick bra respons på uppstarten och framdrivandet av fyra nätverk, två inom turist/besöksnäring, ett inom tillverkande industri och ett blandat geografiskt etablerat nätverk. På grund av den korta projekttiden under pilotåret för Omställningslyftet hann endast tre nätverksträffar genomföras per nätverk, vilket är för kort tid för att se stora förändringar. Men trots detta har Energikontor Syd haft bra deltagande på nätverksträffarna tack vare en intensiv rivstart vid projektstart för att hinna genomföra nätverksaktiviteterna under projekttiden. Vid en eventuell fortsättning föreslås att man försöker identifiera och använda existerande nätverk och näringslivssammanslutningar när vanan redan finns att mötas och utbytta erfarenheter samt att den tiden är prioriterad. En längre projekttid skulle möjliggöra en helt annan grund för att bygga upp längre relationer och starkare nätverk. 

 

Att nyttja näringslivskontakter och näringslivsgrupper för kunskapsspridning var framgångsrikt. I en fortsatt satsning för att stötta företagen i deras energiarbete bör insatserna fortsatt fokusera på en närvaro med coachning på plats, där projektets nu utvecklade verktyg, som tex timvärdesanalysmall, checklistor och guider kan användas och vidareutvecklas. Dessutom finns nu nya goda exempel från projektet som är utmärkta att använda vid fortsatt arbete, liksom att vidare engagera företag genom att adressera en aktuell frågeställning (t.ex. solceller och ladd-stolpar) som dörröppnare för att sedan kunna gå vidare och tala om energieffektivisering.  En önskan är att inte tappa kontakten med företagen efter projektslut utan fortsätta relationen och stödet, vilket kräver långsiktiga resurser. Fortsatta insatser mot företag måste också understödjas och förstärkas av tex nära samverkan med kommuner och regioner som ger ökad legitimitet till arbetet förutom övriga aktörer inom Omställningslyftet. 

 

Under projekttiden har webbinarier och seminarier arrangerats där företagsstödjande organisationer samverkats/bjudits in. Flera webbinarier har anordnats i samverkan mellan de olika energikontoren och övriga projektpartners där metoder och goda exempel har utbytts.  I vissa fall har experthjälp inhämtats från andra parter inom projektkonsortiet för att tillse att företagen fått adekvat hjälp.